Otázky a odpovědi: Osvobození podílu na zisku

Vydáno: 2 minuty čtení

Na školení daně z příjmů právnických osob pro veřejnoprávní subjekty bylo sděleno, že i obce, kraje a svazky obcí se považují dle § 19 zákona o daních příjmů za mateřské společnosti a převod dividend z obchodních společností založenými těmito subjekty při dodržení ostatních podmínek je osvobozen od daně (dříve obchodními společnostmi daněno srážkovou daní). Je tato informace správná a platí pro všechny výše uvedené subjekty veřejné správy?

Otázky a odpovědi: Osvobození podílu na zisku
JUDr.
Petr
Pospíšil
Ph.D., LL.M.
Odpověď:
Novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, účinnou od 1. 7. 2017 se rozšířil okruh osob, pro které je v postavení mateřské společnosti osvobozen příjem z podílu na zisku od daně z příjmů.
Dle textace zákona však došlo pouze k rozšíření o osoby dle § 19 odst. 3 písm. b) tohoto zákona: „svěřenský fond, rodinná
fundace
, obec, svazek obcí“. Není zde však uveden kraj ani územně samosprávný celek obecně.
Osvobození tedy nelze uplatnit u kraje v postavení mateřské společnosti, a to ani v případě
splnění dalších podmínek (délka držby podílu v dceřiné společnosti, výše podílu). Kraj je v pozici mateřské společnosti pouze dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v rámci
konsolidace
. Původní návrh novely neobsahoval ani obce a svazky obcí v postavení mateřské společnosti a až na základě pozměňovacího poslaneckého návrhu byly alespoň obce a svazky obcí doplněny.
Pozměňovací návrh však nezahrnul kraje a vytvořil tak ve vztahu k tomuto příjmu rozdílný režim zdanění pro obce (svazky obcí) a kraje.