JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

  • Článek
V tomto článku autoři navazují na svůj předchozí článek publikovaný v časopisu UNES č. 9/2022 na s 3, který se zaměřoval na problematiku whistleblowingu a ochranu oznamovatele dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“). V období od publikace předchozího článku došlo k významné změně spočívající ve vydání zákona č. 171/2023 Sb. , o ochraně oznamovatelů, a k 15. 12. 2023 již povinnosti dle zákona dopadají na všechny povinné subjekty. Právě některým otázkám vyplývajícím z této nové vnitrostátní právní úpravy bude věnován tento aktuální článek.
Jsme školské zařízení - středisko volného času, příspěvková organizace zřizovaná ÚSC. Od KÚ jsme obdrželi neúčelový dar. Je možné tento dar použít na platy zaměstnanců nad limit stanovený MŠMT a zřizovatelem (město) jako ostatní zdroj?
Vydáno: 18. 12. 2023
ÚSC provedl v r. 2022/2023 výstavbu DD. Stavbu po kolaudaci počátkem roku 2023 předal své příspěvkové organizaci. Zakázka zněla na výstavbu DD, ale do stavebních prací byly zahrnuty i movité věci, které na daňových dokladech nebyly specifikovány a nebylo na ně upozorněno ani dozorem stavby. ÚSC proto předal a zaúčtoval stavbu jako celek, v hodnotě došlých faktur a příspěvková organizace ji protokolem převzala. Před vlastním zaúčtováním provedla příspěvková organizace upřesnění dle skutečného stavu a v účetnictví má nyní jinou hodnotu stavby a movité věci, které neměla předány a nyní po půl roce požaduje po zřizovateli protokol o předání movitých věcí. Jak správně tuto situaci účetně a z pohledu rozpočtu narovnat?
Vydáno: 05. 12. 2023
  • Článek
V tomto článku autoři tematicky navážou na předchozí texty Petra Pospíšila publikované v posledních letech na stránkách tohoto časopisu, které se zaměřovaly na problematiku odpovědnosti za činnost a hospodaření včetně trestní odpovědnosti právnických osob a criminal compliance programů v prostředí územních samosprávných celků a jejich organizací. V nyní předkládaném článku autoři věnují pozornost související problematice whistleblowingu a ochraně oznamovatele a právní úpravě této problematiky, která již nyní určitým subjektům v České republice přináší nové povinnosti a jejíž dopady budou brzy ještě významnější v souvislosti s očekávaným přijetím českého zákona o ochraně oznamovatele.
Když někdo poskytne dar právnické osobě - s.r.o., která je školským zařízením (zapsaná v rejstříku Ministerstva školství), může si tento dar za dodržení dalších limitů odečíst z daní?
Vydáno: 15. 08. 2022
Jak je nutné vykládat délku lhůty uvedenou ve vnitřním předpise podniku (pracovní doba pondělí až pátek), pokud se odvíjí od textu - bude-li nepřítomnost zaměstnance na pracovišti trvat nepřetržitě déle než 30 dnů v průběhu příslušného roku, bude příspěvek krácen o celou dobu nepřítomnosti na pracovišti tohoto zaměstnance. Tj. zda lhůtu počítat obecně včetně svátků a víkendů, nebo když je odkazováno na přítomnost na pracovišti, tak pouze pracovní dny? Doplnění dotazu: Jedná se o krácení příspěvku ze sociálního fondu zaměstnancům. Prosím o případné krátké zdůvodnění, proč by se lhůta měla krátit daným způsobem.
Vydáno: 29. 10. 2021
Společnost s r. o. má dva společníky. První má 80% podíl, druhý má 20% podíl. Musí být v rejstříku skutečných majitelů zapsáni oba, nebo stačí pouze první majitel s 80% podílem? Akciová společnost má dva majitele: První má 75% podíl, druhý má 25% podíl. Musí být v rejstříku skutečných majitelů oba, nebo pouze 1. majitel s 75% podílem?
Vydáno: 16. 07. 2021
  • Článek
V tomto článku tematicky navážu na své předchozí texty publikované na stránkách tohoto časopisu, v nichž jsem se opakovaně zaměřil na problematiku odpovědností za činnost a hospodaření příspěvkové organizace územního samosprávného celku. Nyní bude pozornost věnována zejména tzv. criminal compliance programům jako relativně novému nástroji reagujícímu na změny v právní úpravě trestní odpovědnosti právnických osob v České republice.
Společnost s r. o. (skládka) má 20 společníků - jednotlivé obce. Nemá proveden zápis do evidence skutečných majitelů. V červnu 2021 bude valná hromada. Může být schválena účetní závěrka za rok 2020? Lze vyplatit podíl na zisku? Jestliže bychom provedli zápis do evidence, kdo bude skutečný majitel - jednatel?
Vydáno: 04. 05. 2021
  • Článek
S ohledem na trvalou aktuálnost problematiky se v tomto článku vrátím k některým otázkám spojeným s odpovědností za činnost a hospodaření příspěvkové organizace územního samosprávného celku, kterým jsem se na stránkách tohoto časopisu detailněji věnoval již v roce 2016.
  • Článek
Obec má 100% podíl v s. r. o. Obec plánuje vyplatit podíl na zisku ze společnosti. Pokud vyplatí zisk vytvořený společností v období roku 2018, nebude jej danit srážkovou daní a převod podílu bude od daně osvobozený, protože v § 19 zákona o daních z příjmů je obec definována jako mateřská společnost? Pokud vyplatí zisk roku 2015, bude postup stejný, nebo bude muset zdanit srážkovou daní podle znění zákona o daních z příjmů platného v roce 2015 a 2016?
Obec má 100% podíl v s. r. o. Obec plánuje vyplatit podíl na zisku ze společnosti. Pokud vyplatí zisk vytvořený společností v období roku 2018, nebude jej danit srážkovou daní a převod podílu bude od daně osvobozený, protože v § 19 ZoDP je Obec definována jako mateřská společnost? Pokud vyplatí zisk roku 2015, bude postup stejný nebo bude muset zdanit srážkovou daní podle znění zákona o DP platného v roce 2015 a 2016?
Vydáno: 06. 05. 2020
Mohli byste mi ozřejmit obsahovou náplň účtu 067 pro ÚSC? Vyhláška č. 410/2009 Sb. ji nedefinuje. Jaké dlouhodobé půjčky se mají na tento účet účtovat a nemají se účtovat na účet 462?
Vydáno: 06. 03. 2020
Co znamená pojem v příloze G.II. Tvorba fondu, G.II.1 Přebytky hospodaření z minulých let?
Vydáno: 28. 01. 2020
Chtěli bychom vylepšit celou parkovou plochu zeleně na sídlišti. To znamená, že přidáme lavičky (1 ks za 10 000 Kč), stromy, keře, skalku (za 80 000 Kč), ztracené chodníky atd., v celkové hodnotě 800 000 Kč. Je nutné celou akci účtovat jako investici a nebo mohu napsat, že jde o jednotlivé úpravy již stávajícího parku, a tedy účtovat tuto akci jako neinvestiční?
Vydáno: 09. 01. 2020
Obec má zaměstnance na dohodu o provedení práce - odměna je za vedení redakční rady časopisu vydávaného obcí. Dále má obec také člena výboru a člena komise, kterým náleží odměna za výkon těchto funkcí. Těmto třem „zaměstnancům“ chce obec vyplatit finanční dar za celkový přínos pro město, za rozvoj kultury apod. Je nutné zahrnout u těchto zaměstnanců finanční dar rovněž do výplaty a zdanit? Pokud by neměli s obcí podepsaný žádný pracovněprávní vztah, zdaňovali by finanční dar sami v daňovém přiznání (do částky 15 000 Kč osvobozeno). V případě souběhu nelze vyloučit, že spolu činnosti zcela nesouvisí. 
Vydáno: 27. 11. 2019
Z jakých zdrojů lze hradit odvod do rozpočtu za porušení rozpočtové kázně v případě, že se jedná o nesprávné čerpání FKSP? Jedná se o právnickou osobu zřízenou obcí.
Vydáno: 21. 11. 2019
  • Článek
Dne 25. 5. 2019 uplynul rok od nabytí účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) [dále také „obecné nařízení“ nebo „GDPR “]. V předkládaném článku chceme popsat zásadní novinky, které přineslo GDPR , a to včetně jejich implementace v praxi. Vycházet přitom budeme především z vlastní zkušenosti s implementací obecného nařízení v prostředí územního samosprávného celku (kraje) a také u příspěvkových organizací tímto celkem zřízeným.
  • Článek
Prosím o názor podepřený ustanoveními příslušných zákonů, zda je v současné době právně platná možnost svěřovat majetek vlastním školským organizacím na základě smlouvy o výpůjčce, která obsahuje specifikaci tohoto majetku a podmínky (práva a povinnosti) vztahující se k používání tohoto majetku a je sjednána na dobu neurčitou. Jestliže ano, prosím o výčet, co tato smlouva musí obsahovat, aby byla platná.
Prosím o názor podepřený ustanoveními příslušných zákonů, zda v současné době je právně platná možnost svěřovat majetek vlastním školským organizacím na základě smlouvy o výpůjčce, která obsahuje specifikaci tohoto majetku a podmínky (práva a povinnosti) vztahující se k používání tohoto majetku a je sjednána na dobu neurčitou. Jestliže ano, prosím o výčet, co tato smlouva musí obsahovat, aby byla platná. 
Vydáno: 15. 07. 2019