Dotazy a odpovědi: Firemní dětská skupina

Vydáno: 2 minuty čtení

Pokud jako zaměstnavatel v roce 2017 použijeme ustanovení § 24 odst. 2 písm. zw) bodu 1 zákona o daních z příjmů , tedy výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů na provoz vlastního předškolního zařízení, které máme evidované jako dětskou skupinu, u zaměstnance se bude jednat o příjem od daně osvobozený, nebo bude nutné tento nepeněžitý příjem u zaměstnance zdanit?

Dotazy k závislé činnosti a k pojistnému na důchodové pojištění v souvislosti se zrušením důchodového spoření
Jana
Šmídová
Odpověď
Nejdříve je nutné definovat, co se rozumí předškolním zařízením. Definici najdeme v § 35bb odst. 6 zákona o daních z příjmů, kde je pro účely daní z příjmů od zdaňovacího období 2016 uvedeno, co se rozumí
„předškolním zařízením“
:
a)
mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
b)
zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a
c)
zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou
1.
zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo
2.
mateřskou školou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Za předpokladu, že je firemní dětská skupinaje evidována u MPSV, pak je možné v souladu se zákonem o daních z příjmů použít i ustanovení § 24 odst. 2 písm. zw) bodu 1 zákona o daních z příjmů, avšak v těchto případech by se jednalo o nepeněžní příjem, který by se na straně zaměstnance zdaňoval podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů, a to z důvodu, že podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů je u zaměstnanců od daně osvobozeno nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi pouze z fondu kulturních a sociálních potřeb, sociálního fondu, zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů: ve formě použití „zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona“.