Nájem nemovitých věcí z pohledu DPH u neziskových subjektů

Vydáno: 17 minut čtení

V praxi neziskových subjektů se poměrně často vyskytují případy nájmu nemovitých věcí. Cílem tohoto článku je věnovat se této oblasti z pohledu daně z přidané hodnoty, protože oblast DPH neupravuje výslovně, co se za nájem považuje, což v praxi těchto subjektů přináší časté aplikační potíže.

Nájem nemovitých věcí z pohledu DPH u neziskových subjektů
Ing.
Zdeněk
Morávek
 
Právní úprava
Problematika nájmu nemovitých věcí je upravena zejména v § 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Pokud se jedná o nájem v souladu s touto úpravou, jedná se o plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, což znamená, že plátce případně na nájemné neuplatňuje daň na výstupu, současně ale nemá nárok na odpočet daně na vstupu u přijatých zdanitelných plnění souvisejících s tímto nájmem. Je vhodné doplnit, že pojem „nájem“ zahrnuje také pacht a podpacht, vyplývá to z úpravy § 4 odst. 4 písm. g) ZDPH.
Příklad 1
Obec jako plátce DPH pronajímá v bytovém domě byty jednotlivým nájemcům. Na toto nájemné není uplatňována daň na výstupu, jedná se o plnění osvobozené od daně.
Obec současně zajišťuje úklid společných prostor tohoto bytového domu, tento úklid zajišťuje plátce DPH. Protože toto zdanitelné plnění je pořizováno pro účely uskutečňování plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně, nemá obec nárok na odpočet daně na vstupu u těchto úklidových služeb.
Jak tedy vyplývá z výše uvedené úpravy § 56a ZDPH, nájem nemovitých věcí je osvobozen od daně s výjimkou:
krátkodobého nájmu nemovité věci,
nájmu prostor a míst k parkování vozidel,
nájmu bezpečnostních schránek,
nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení.
 
Co je a co není považováno za nájem
Základním problémem této úpravy je, že se liší výklady, co vlastně z pohledu ZDPH považovat za nájem. Zákon o DPH žádnou speciální definici nemá a nemá ji ani Směrnice EU. Podle dostupných informací zastávají správci daně výklad, že se jedná o poskytnutí práva pro danou osobu na smluvenou dobu a za smluvený poplatek zabrat a užívat nemovitou věc podobně jako vlastník. Toto právo nesmí být pronajímatelem nijak omezeno, a to například ani časově omezeným vstupem do najatých prostor, což asi bude v praxi častý případ. Pokud jsou tyto předpoklady splněny (právo užívat ve stejném rozsahu jako vlastník a žádné omezení tohoto práva), jedná se o nájem nemovité věci, který je osvobozen od daně podle § 56a ZDPH. Pokud tyto předpoklady nejsou naplněny, jedná se o poskytování práva využití věci, a tedy o poskytnutí služby v souladu s § 14 odst. 1 písm. b) ZDPH, přičemž u tohoto plnění se uplatňuje základní sazba daně.
Definici nájmu ale jednoznačně stanovil Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) ve svých rozsudcích. Nájmem se rozumí, že pronajímatel převede na nájemce za úplatu na sjednanou dobu právo užívat nemovitost způsobem, jako kdyby byl vlastníkem, a právo vyloučit jakoukoli další osobu z výkonu takového práva (ve smyslu rozsudků ve věcech C-326/99 „Goed Wonen“, C-409/98 Mirror Group, a další). Nájem nemovitosti je rovněž obvykle spíše pasivní činností závisející na pouhém plynutí času, aniž by byla vytvářena významnější přidaná hodnota (viz bod 52 ve věci C-326/99 „Goed Wonen“ a doba nájmu není tudíž sama o sobě rozhodujícím znakem umožňujícím kvalifikovat smlouvu jako smlouvu o nájmu nemovitosti ve smyslu práva Společenství, třebaže krátká doba ubytování může být vhodným kritériem pro rozlišení mezi ubytovacími službami a nájmem bytových jednotek (viz body 23 a 24 ve věci C-346/95 Blasi).
Příklad 2
Základní škola, plátce DPH, má v areálu školy služební byt, který je určen k bydlení pro zaměstnance, který zajišťuje správu budov a pracuje ve škole jako školník. Základní škola byt (jednotku) tomuto zaměstnanci pronajímá za běžné nájemné.
V tomto případě nebude sporu o tom, že se jedná o osvobozené plnění podle § 56a ZDPH. Jedná se o typický nájem, který naplňuje jak výklad správců daně, tak i znaky podle judikatury SDEU.
Zcela jistě se ale nejedná o nájem ve smyslu § 56a ZDPH v případě nájmu prostor na umístění reklamních tabulí, billboardů, antén a vysílačů na střeše, prodejních automatů v prostorách objektů atd. V tomto případě se jedná o poskytnutí práva využití věcí, protože podmínky nájemního vztahu, tak jak jsou uvedeny výše, nejsou naplněny. Poskytuje se právo něco někam umístit bez toho, aby byly jasně vymezeny najímané prostory, které může nájemce využívat v podstatě stejným způsobem jako vlastník, má do nich kdykoliv přístup, a to na rozdíl od třetích osob atd. Pokud by ale veškeré předpoklady nájemního vztahu byly v uvedené smlouvě naplněny, což nepovažuji za příliš reálné, jednalo by se o nájem, a tedy plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet.
Příklad 3
Střední škola, plátce DPH, má uzavřenu nájemní smlouvu s provozovatelem prodejních automatů. Předmětem smlouvy je automat na studené nápoje, který je umístěn na přesně vymezeném místě v prostorách školy. Za tento nájem hradí provozovatel automatu nájemné ve výši 400 Kč měsíčně.
V tomto případě nejsou naplněny všechny znaky nájemní smlouvy, proto se jedná o poskytnutí práva využití věci, a tedy o poskytnutí služby. Střední škola proto musí uplatnit daň na výstupu ve výši základní sazby, tj. 21 %.
Příklad 4
Spolek najímá střechu mobilnímu operátorovi k instalaci antén na přenos dat. Ve smlouvě je stanoveno, že nájemce má právo vstupu na střechu v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:00 hod.
V tomto případě se nejedná o nájem, kromě jiného proto, že nelze konstatovat, že by bylo splněno, že nájemce má právo užívat pronajaté prostory obdobně jako vlastník (zejména časové omezení přístupu, užívání stejným způsobem jako vlastník).
Doplňme, že se touto problematikou také opakovaně zabýval SDEU. V případu Sinclair Collis (C-275/01 Sinclair Collis) bylo právě hlavní otázkou, zda je poskytnutí možnosti umístění prodejních automatů na cigarety do prostor jiného subjektu nájmem části nemovitosti ve smyslu Šesté směrnice. SDEU rozhodl v neprospěch nájmu a důvodem byla opět skutečnost, že smlouva neobsahovala většinu základních prvků, které jsou nájemním smlouvám vlastní: vymezení předmětu nájmu, tj. přesné určení části nemovitosti, jež je pronajata, a volný přístup nájemce do prostor s automaty, přístup byl totiž v daném případě omezen otvíracími hodinami v provozovně. Podle SDEU hovořila v neprospěch nájmu i nijak neomezená možnost přístupu třetích osob k předmětu nájmu, jež byla z pochopitelných důvodů důležitou podmínkou uzavření smlouvy. Jak již ale bylo uvedeno, vždy je nutné zkoumat konkrétní okolnosti dané smlouvy, nelze předem vyloučit ani závěr, že by se o nájem jednat mohlo, když takových případů bude určitě výrazně méně.
 
Krátkodobý nájem
Dalším případem nájmu nemovité věci, který není osvobozen od daně, je krátkodobý nájem.
Krátkodobým nájmem nemovité věci se rozumí nájem pozemku, jehož součástí je stavba, stavby nebo jednotky, popřípadě spolu s vnitřním movitým vybavením nebo dodáním plynu, elektřiny, tepla, chladu nebo vody, který trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin. Krátkodobý nájem se tak nepoužije u nájmu pozemku, na kterém není zřízena stavba, spojená se zemí, pozemku, kde je jiný vlastník stavby a pozemku, u práva stavby, jehož součástí není stavba, a u nájmu inženýrské sítě. K výše uvedenému uvedlo GFŘ ve svém výkladu (http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2015-12-21-Informace-nemovitosti-2016.pdf) následující příklady.
Příklad 5
Pronájem místnosti včetně spotřeby vody, tepla a elektřiny, který poskytuje plátce každý týden v úterý od 16 do 20 hodin v průběhu školního roku od září roku 2014 do června roku 2015 pro výuku v rámci jazykových kurzů, je krátkodobým pronájmem podléhajícím dani.
Nemůže se jednat o dlouhodobý, a tedy od daně osvobozený nájem, přestože jde o opakující se plnění na dlouhodobé bázi, protože je poskytováno přerušovaně a mimo dobu konání kurzů místnost užívají k různým účelům jiné subjekty. Je naplněna podstata krátkodobého nájmu a každý týden je uskutečněno samostatné zdanitelné plnění.
Příklad 6
Pronájem louky, na které je postavena zděná budova se sociálním zařízením a s přípojkou elektřiny, za účelem konání hudební víkendové akce, která trvá od pátku 18 hodin do neděle 15 hodin, je zdanitelným plněním a uplatní se základní sazba daně.
Jak vyplývá z výše uvedeného, krátkodobý nájem nemovité věci se týká stavby. Může se jednat o stavbu jako součást pozemku ve smyslu superficiální zásady, kdy materiálně nelze oddělit nájem pozemku a nájem stavby, protože pozemek je celý pod stavbou a fakticky se tak jedná o nájem stavby, protože samostatný nájem pozemku ani prakticky poskytnout nelze.
Dále se krátkodobý nájem nemovité věci týká stavby jako takové i jednotky. Krátkodobý nájem nemovité věci lze použít i na část stavby a také na nedokončenou stavbu.
Krátkodobý nájem nemovité věci se může týkat pozemku se stavbou, což znamená, že nájem pozemku, na kterém není stavba, je plněním osvobozeným od daně.
Lze tak uzavřít, že krátkodobý nájem je vždy zdanitelným plněním, u kterého se uplatní základní sazba daně.
 
Nájem prostor a míst k parkování
Co se týká nájmu prostor a míst k parkování, což je další případ nájmu nemovitých věcí, který není osvobozen od daně, opět bude záležet na tom, jak je postavena smlouva. Pokud se bude jednat o případy, že parkovací místa budou pronajímána samostatně, potom se bude jednat o zdanitelné plnění, u kterého se uplatní základní sazba daně. Pokud by však garáž či parkovací místo bylo pronajato např. společně s nájmem bytu, tedy jako doplňkové plnění k plnění hlavnímu, které je osvobozeno od daně, sdílelo by daňový režim tohoto hlavního plnění. Tento výklad je i v souladu s výkladem Finanční správy ČR a v souladu s judikaturou ESD. Obdobným způsobem je nutno posuzovat také nájem strojů nebo jiných upevněných zařízení, což je další případ nájmu, který nelze považovat za plnění osvobozené od daně.
K uvedené problematice ještě doplňme, že pod č. 461/14.10.15 byl v rámci Koordinačního výboru Komory daňových poradců ČR projednáván příspěvek Výklad pojmu „prostory a místa k parkování vozidel“ ve smyslu § 56a odst. 1 písm. b) ZDPH, ve kterém GFŘ vyjádřilo souhlas se závěrem, že rozhodujícím kritériem je skutečné využití pronajímaných prostor či míst, a nikoli jejich stavebně-právní určení.
K problematice nájmu nemovitých věcí je dále potřeba doplnit, že plátce má možnost rozhodnout se, že se u nájmu nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň, tj. dobrovolně zatíží toto plnění daní na výstupu. To může učinit za předpokladu splnění dvou podmínek, a to že nájemce je plátce DPH a používá předmět nájmu ke své ekonomické činnosti. Obě tyto podmínky musí být splněny současně.
Lze tak konstatovat, že z pohledu nájmu nemovité věci je nutné vypořádat se s některými výkladovými problémy, zejména:
zda se vůbec jedná o nájem a co je to vlastně nájem ve smyslu ZDPH,
jak správně posoudit krátkodobý nájem,
zda není možné aplikovat osvobození z jiného titulu, např. sportovních činností.
 
Pronájem tělocvičen a dalších sportovních zařízení
V rámci nájmů bych se totiž ještě zastavil u pronajímání tělocvičen a dalších sportovních zařízení, což je velice častý případ u řady neziskových subjektů nebo např. v oblasti školství. Opět se vyskytuje stejný problém se stanovením toho, zda se jedná o krátkodobý nájem, či nikoli. Navíc v tomto případě se objevuje otázka, zda se nejedná o sportovní činnost. Podle poměrně letitého výkladu Ministerstva financí ČR (Informace k uplatňování sazeb DPH u sportovních činností do 31. 12. 2005), který je však stále zveřejněn na stránkách Finanční správy, je nutné v jednotlivých případech rozlišovat, zda se jedná o poskytnutí nájmu nemovité věci nebo o umožnění využívání sportovního zařízení, tj. sportovní činnost. Obecně se o nájem nemovité věci – sportovního zařízení pro účely uplatnění DPH nejedná, pokud vlastník sportovního zařízení pouze umožní vykonávání sportovní činnosti osobám, které takové zařízení budou využívat.
Hranici mezi poskytnutím možnosti sportovat a nájmem nemovitosti se pokusil vymezit SDEU v již zmiňovaném případu C-150/99 Stockholm Lindopark. Provozování sportovního zařízení, jež umožňuje zákazníkům jeho krátkodobé využití k tělovýchovným či sportovním aktivitám, je dle SDEU širší službou než prostý nájem nemovitosti, i když je používání nemovitého majetku s takovou službou úzce spjaté. Službou poskytnutou nad rámec nájmu může být umožnění použít sprchy, šatny atd. SDEU k tomu, mimo jiné, uvedl:
„Je jisté, že některé transakce, které umožňují používat sportovní zařízení, mohou znamenat nájem nebo pacht nemovitého majetku, zatímco jiné ne. Jestliže je sportoviště patřící soukromému vlastníkovi poskytnuto k výlučnému použití klubu nebo jinému subjektu zabývajícímu se sportem na delší období na oplátku za platbu, pak je možné takové poskytnutí do této definice zahrnout. Jestliže však jednotlivec platí vstupné, aby získal spolu s ostatními přechodnou možnost použít plavecký bazén, byla by překračována rozumná hranice tohoto konceptu, pokud jde o nájem nebo pacht.“
Využívání sportovních zařízení, které je zatříděno do CZ-CPA 93.11, 93.12 a 93.13 (Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby posiloven a fitcenter) podléhá snížené sazbě daně. Pokud jsou tyto služby poskytovány právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, uplatní se osvobození od daně bez nároku na odpočet podle § 61 písm. d) ZDPH. Jedná se o poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost.
Zjednodušeně řečeno, pokud je veřejnosti umožněno za vstupné využívat určité sportovní zařízení (např. bazén, tenisové kurty, víceúčelovou halu), jedná se o sportovní činnost. Pokud je ale uzavřena nájemní smlouva s konkrétním nájemcem na konkrétní dobu a čas a nikdo jiný nemá do příslušných prostor přístup, mohlo by se jednat o nájem nemovité věci, ovšem na tuto otázku neexistují jednoznačné názory, stejně tak může být závěr takový, že se jedná o poskytnutí sportovní služby.
Další otázkou ale je, jak posoudit nájem nemovité věci právě ve vztahu k § 61 odst. d) ZDPH. Pojem služba zahrnuje také nájem, a pokud neziskový subjekt pronajímá sportovní zařízení, typicky tělocvičnu nebo halu, jedná se o osvobozené plnění ve smyslu § 61 písm. d) ZDPH. Nicméně pokud bychom došli k závěru, že se o nájem nemovité věci nejedná, ale jedná se o poskytnutí služby, závěr by byl stejný, jedná se o plnění osvobozené od daně podle § 61 písm. d) ZDPH. V každém případě tedy bude při osvobození této služby aplikován § 61, nikoliv § 56a ZDPH.
Příklad 7
Tělovýchovná jednota pronajímá svou sokolovnu jeden den v týdnu jinému sportovnímu oddílu.
Bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o nájem nemovité věci či poskytování sportovní služby, se bude jednat o plnění, které by bylo posuzováno jako plnění osvobozené od daně podle § 61 písm. d) ZDPH. Tato skutečnost bude mít navíc ten dopad, že pokud by tělovýchovná jednota nebyla dosud plátcem DPH, úplata za toto plnění by se nezapočítávala do obratu pro účely povinné registrace, jak jej vymezuje § 4a ZDPH.
Nájem
versus
ubytovací služby
A pro účely správného zdanění nájmu je nutné ještě rozlišit nájem a ubytovací služby, neboť se u nich uplatňuje rozdílný daňový režim. Za ubytovací služby se považují služby zařazené do oddílu 55 klasifikace produkce CZ-CPA, kam patří zejména následující:
ubytovací služby v hotelích a podobných zařízeních (motely, penziony atd.) s každodenním úklidem a jinými službami, obvykle poskytované na dny nebo týdny,
ubytovací služby v mládežnických hostelech, horských chatách a rekreačních chatách s pokoji nebo ubytovacími jednotkami, s velmi omezenými úklidovými službami nebo bez nich,
ubytovací služby v nemovitostech užívaných na časový úsek (time-share), pro návštěvníky mimo jejich obvyklé bydliště,
ubytovací služby v pokojích nebo ubytovacích jednotkách, ne s každodenními úklidovými službami, např. v bytech a domech pro dovolenou, bungalovech a chatách, pro osoby mimo jejich bydliště, obvykle poskytované na dny nebo týdny,
poskytování místa pro rekreační vozidlo nebo stan pro osoby mimo jejich bydliště, obvykle poskytované na dny nebo týdny,
poskytování prostoru v chráněných přístřešcích nebo prostých táborových zařízeních pro umístění stanů nebo spacích pytlů, a další.
Rozhodujícím kritériem pro rozlišení tak bude zejména rozsah služeb, které jsou v souvislosti s ubytováním poskytovány. Dalším určujícím kritériem je také délka nájmu, i když sama o sobě nemusí být rozhodující.
Příklad 8
Součástí školského zařízení je také domov mládeže, který v průběhu školního roku poskytuje žákům ubytování ve smyslu § 117 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších přepisů. V průběhu školních prázdnin nabízí toto zařízení ubytování v týdenních turnusech veřejnosti, součástí je poskytování také úklidových služeb a výměna a doplňování toaletních potřeb.
V případě poskytování těchto služeb se jedná o ubytovací služby, nikoliv o nájem nemovité věci, a nelze tak uplatnit osvobození od daně podle § 56a ZDPH. Ubytovací služby představují zdanitelné plnění podléhající první snížené sazbě daně.
Z výše uvedeného příspěvku je tedy zřejmé, že problematika nájmu nemovitých věcí z pohledu DPH není nijak jednoduchou záležitostí, a navíc se jedná o jednu z oblastí, kde se neobejdeme bez alespoň základní znalosti související judikatury SDEU. To samotnou problematiku ještě více komplikuje.