Hlasování per rollam u obcí a jejích orgánů

Vydáno: 18 minut čtení

Právní předpisy upravují, jakou organizační strukturou obec disponuje a jakými orgány je spravována. Jediným orgánem obce, který předpokládá Ústava ,1) je zastupitelstvo. Zákon o obcích 2) upravuje, jaké orgány obec samostatně spravují. Kromě zastupitelstva dále vymezuje tyto orgány: rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Jako „orgány orgánů obce“ pak můžeme označit výbory zastupitelstva a komise rady. Většinu z nich můžeme charakterizovat jako kolektivní orgány, tedy orgány tvořené více osobami (sbory, shromáždění členů). Musí proto existovat pravidla pro jejich zasedání a přijímání rozhodnutí. Následující příspěvek se bude zabývat tzv. hlasováním per rollam, tedy přijímáním rozhodnutí distančně (korespondenčně), tj. bez svolání zasedání a fyzické přítomnosti členů daného orgánu na jeho jednání.

Hlasování per rollam u obcí a jejích orgánů
JUDr.
Václav
Dobrozemský
Charakteristika hlasování
per rollam
Hlasování
per rollam
(„oběžníkem“) lze definovat jako hlasování mimo zasedání daného orgánu. Toto hlasování probíhá korespondenčně – písemnou formou, či prostřednictvím technických prostředků (například elektronickou poštou). Osoba, která je jinak oprávněna svolat zasedání příslušného orgánu (zpravidla předseda tohoto orgánu), zašle všem členům spolu s nutnými podklady návrh rozhodnutí (usnesení) a určí jim lhůtu k vyjádření. Členové příslušného orgánu reagují v dané lhůtě na výzvu vyhlašovatele a tím se k předkládané otázce svým hlasováním vyjadřují. Členové se tedy nescházejí a nepřijímají usnesení na (fyzickém) zasedání příslušného orgánu (shromáždění členů), nýbrž výše uvedeným korespondenčním způsobem. Přijaté rozhodnutí je pak všem členům bez zbytečného odkladu oznámeno obdobným způsobem. Podrobnosti takovéhoto hlasování zpravidla stanoví jednací řád příslušného orgánu.
 
Podmínky jednání zastupitelstva a rady obce
Dle § 92 odst. 1 zákona o obcích:
„Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.“
Dle § 92 odst. 3 věta první:
„Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.“
Dle § 87 zákona o obcích:
„K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.“
Z výše uvedených zákonných ustanovení vyplývá, že zastupitelstvo obce může rozhodovat pouze na svém zasedání, které je svoláno v souladu se zákonem, a kde je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva. Jiná forma rozhodování zastupitelstva obce není přípustná. V případě, že by zastupitelstvo hlasovalo formou
per rollam
, o žádné rozhodnutí či usnesení by se nejednalo. Ministerstvo vnitra shodně konstatuje: