Otázky a odpovědi: Zvláštní příplatek nezdravotnickým pracovníkům

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme příspěvková organizace se zaměřením na sociální služby, terénní i pobytové, služby poskytujeme seniorům, v praxi s nejrůznějším omezením. Prvotně nejsme zaměřeni na uživatele s mentálním či fyzickým postižením, ale v péči takoví mohou být. Naši pracovníci v sociálních službách nejsou zdravotníky. Pobytové služby jsou v režimu nepřetržitého provozu se střídáním dvanáctihodinových směn od 6:00 do 18:00 hodin a od 18:00 do 6:00 hodin (střídají se čtyři lidé s nepravidelným režimem 3 dny práce, 3 dny volno) – rozvrh takových směn na 12 týdnů se pravidelně opakuje. Bude těmto zaměstnancům od 1. 1. 2019 náležet zvláštní příplatek za „směnnost“ podle § 8 vyhlášky č. 341/2017 Sb. (zařazením dle přílohy č. 6 do skupiny II., 1.) a zároveň zvláštní příplatek podle bodu 5. skupiny II. za soustavnost poskytování obslužné péče v zařízeních sociálních služeb? Vyvozuji možnost souběhu zvláštních příplatků z odstavce 3 článku I výše uvedeného nařízení vlády, ale nejasný je pojem „soustavnost“ a „obslužná péče“ ve vazbě na nezdravotnické pracovníky.

Otázky a odpovědi: Zvláštní příplatek nezdravotnickým pracovníkům
JUDr.
Petr
Bukovjan
Odpověď:
Máte pravdu, že s účinnosti od 1. 1. 2019 dojde ke změnám v poskytování zvláštního příplatku ve smyslu ustanovení § 8 a přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Zvlášt­ního příplatku za soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb v určitých případech (do 31. 12. 2018 II. skupina prací, bod 4) se novela původně nijak nedotkla, vláda ale narychlo přijala ještě změnu spočívající v tom, že tyto práce jsou od 1. 1. 2019 zařazeny do IV. skupiny prací, bod 6, pro kterou platí rozpětí výše zvláštního příplatku nově od 1 880 Kč do 7 500 Kč.
Co se týče zvláštního příplatku za práce vykonávané střídavě v rámci dvousměnného, třísměnného nebo nepřetržitého pracovního režimu, pak novelou nařízení vlády došlo k rozdělení v tom smyslu, že práce vykonávané v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu „poskočily“ z I. skupiny prací do II. skupiny prací, a tedy do rozpětí pro určení výše zvláštního příplatku s vyšší minimální i maximální hodnotou (nově rozpětí od 750 Kč do 2 500 Kč).
Stejně jako doposud budou oba zvláštní příplatky poskytnuty zaměstnanci vedle sebe a posuzují se samostatně. Novela ustanovení § 8 odst. 3 nařízení vlády na Vámi uvedeném případě nic nezmění.