Otázky a odpovědi: Dobrovolný svazek obcí a oprava minulých účetních období

Vydáno: 3 minuty čtení

Jedná se o svazek obcí (DSO, rozpočtová organizace). Nesprávně jsem zaúčtovala účetní odpis předmětu v roce 2017. Jedná se o odpis předmětu, který byl pořízen z dotace. Účtovala jsem takto: MD 403/D 082 a MD 551/D 672. Jedná se o cca 7 000 Kč rozdíl, o který jsem zaúčtovala odpis nižší, než měl být. Jak je možné toto napravit? Mám účtovat přes účet 408-Opravy minulých období, anebo jen MD 403/D 082, když to vlastně neovlivňuje výsledek hospodaření? Jak se posuzuje významná částka v této souvislosti a podle jakého právního ustanovení?

Otázky a odpovědi: Dobrovolný svazek obcí a oprava minulých účetních období
Ing.
Zdeněk
Morávek
Odpověď:
Jak vyplývá z ustanovení § 26 odst. 2 písm. d) prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen „prováděcí vyhláška“), položka „C.I.7. Opravy předcházejících účetních období“ obsahuje opravy předcházejících účetních období, které jsou významné a ovlivnily by v předcházejících účetních obdobích výši výsledku hospodaření; za významnou se považuje každá jednotlivá oprava, jejíž výše dosahuje alespoň 0,3 % hodnoty aktiv netto za minulé účetní období nebo částky 260 000 Kč.
Pokud bychom tedy měli uvažovat o použití účtu 408-Opravy předcházejících účetních období, potom musí platit, že se jedná o opravy, které by ovlivnily výsledek hospodaření, a jedná se o opravy, které jsou významné. Je poněkud diskutabilní, zda v tomto případě lze hovořit o ovlivnění výsledku hospodaření, protože není zcela jasné, zda toto ustanovení vykládat tak, že byl skutečně hodnotově výsledek hospodaření ovlivněn, což v tomto případě nebyl, protože byla stejná částka účtována do nákladů i výnosů, nebo zda má být výklad takový, že výsledek hospodaření byl ovlivněn tím, že bylo účtováno výsledkově, tj. na nákladové a výnosové účty. Vzhledem k ustanovení bodu 3.5.4. ČÚS č. 709 lze ale předpokládat, že bychom se spíše měli řídit podle prvního výkladu.
Nicméně druhou podmínkou je, že se má jednat o významnou opravu, přičemž významnost je vymezena hodnotovým kritériem, a to buď překročením částky 260 000 Kč každé jednotlivé opravy, nebo ve vazbě na výši aktiv. Pokud je tedy hodnota aktiv účetní jednotky vyšší než částka 2 333 334 Kč, čemuž by odpovídala hodnota 0,3 % právě částce 7 000 Kč, ani toto kritérium není splněno a účet 408 použit nebude. Předpokládám samozřejmě, že hodnota aktiv u dobrovolného svazku obcí tuto hranici významně překročí.
Dále potom z § 69 odst. 1 písm. b) prováděcí vyhlášky vyplývá, že opravy nákladů nebo výnosů předcházejících účetních období, které nejsou významné v souladu s § 26 odst. 2 písm. d), se zachycují na položkách nákladů a výnosů, kterých se týkají.
Při samotném účtování o opravě by se potom účetní jednotka měla řídit úpravou bodu 3.5.7. Českého účetního standardu č. 709, podle kterého v případě opravy skutečnosti, k jejímuž zaúčtování nebo nezaúčtování došlo v některém z předcházejících účetních období, jejíž správné zaúčtování v příslušném účetním období by ovlivnilo výši výsledku hospodaření účetní jednotky za toto účetní období a kdy částka této opravy není významná, účtuje účetní jednotka stejným způsobem, jakým by účtovala o původním účetním případu, a to v částkách s kladným znaménkem; obdobným způsobem účtuje účetní jednotka také o opravách skutečnosti, jejíž správné zaúčtování v příslušném účetním období by neovlivnilo výši výsledku hospodaření účetní jednotky za toto účetní období.
Z výše uvedeného tak vyplývá, že oprava bude provedena účetním zápisem MD 403/D 082 a současně MD 551/D 672.