Dotazy a odpovědi: Potvrzení o studiu v zahraničí

Vydáno: 2 minuty čtení

Jaké doklady je nutné předložit u plátce daně pro účely daňového zvýhodnění při studiu v zahraničí? Musí být předložen doklad o studiu včetně úředně ověřeného překladu?

Dotazy k závislé činnosti a k pojistnému na důchodové pojištění v souvislosti se zrušením důchodového spoření
Jana
Šmídová
Odpověď
Podle § 38l odst. 4 zákona o daních z příjmů, pokud poplatník nebo zletilé dítě, na něž poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění, studuje na střední nebo vysoké škole v cizině, nárok na uplatnění slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. f) zákona o daních z příjmů nebo na daňové zvýhodnění prokáže poplatník při stanovení záloh nebo daně u plátce daně
1)
potvrzením o studiu vydaném zahraniční školou na určité období
a
2) v souladu se zvláštním právním předpisem o státní sociální podpoře [§ 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů]
rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
, že takové studium na škole v cizině je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v ČR.
Přičemž podle § 76 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), písemnosti vyhotovené v jiném než českém jazyce musejí být předloženy v originálním znění a současně v překladu do jazyka českého, pokud
správce daně
neprohlásí, že takový překlad nevyžaduje anebo že požaduje úředně ověřený překlad; takové prohlášení může správce daně učinit na své úřední desce i pro neurčitý počet písemností v budoucnu. Výše uvedené se však vztahuje pro účely předložení dokladů u správce daně, nikoliv u plátce daně – z toho je zřejmé, že v tomto případě nemusí být úředně ověřený překlad.