Rada pro veřejný dohled nad auditem a její hlavní úkoly, 1. část

Vydáno: 9 minut čtení

Rada pro veřejný dohled nad auditem (dále také jen „Rada“) byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 93/2009 Sb. , o auditorech a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o auditorech “), ve znění pozdějších předpisů. Jejím hlavním úkolem je vykonávat veřejný dohled nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky (dále také jen „Komora“), která je samosprávnou profesní organizací zřízenou zákonem za účelem správy auditorské profese v České republice, provádět, v souladu s požadavky evropského práva, kontroly kvality u auditorů a auditorských společností, které mají ve svém portfoliu subjekty veřejného zájmu a další činnosti stanovené zákonem o auditorech .

Rada pro veřejný dohled nad auditem a její hlavní úkoly – 1. část
Mgr. et Mgr.
Martina
Smetanová,
kontrolor,
Rada pro veřejný dohled nad auditem
Při výkonu své působnosti dbá na ochranu veřejného zájmu. Je právnickou osobou a sídlí v Praze.
 
Organizační struktura a orgány Rady
 
Prezidium
Výkonným orgánem Rady je Prezidium, které vykonává působnost Rady podle zákona o auditorech nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 537/2014, o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu (dále jen „nařízení“), pokud nepřísluší zároveň jiným orgánům Rady.
Členy Prezidia jmenuje ministr financí po dohodě s Českou národní bankou. Funkční období členů Prezidia je šestileté. Plnění funkce člena Prezidia je výkonem veřejné funkce.
 
Prezident Rady
Prezidium volí a odvolává ze svých členů prezidenta Rady při ustavujícím zasedání Rady a dále vždy při jmenování více než jak jednoho nového člena Prezidia, nebo pokud prezidentovi Rady výkon funkce