Rada pro veřejný dohled nad auditem a její hlavní úkoly, 1. část

Vydáno: 9 minut čtení

Rada pro veřejný dohled nad auditem (dále také jen „Rada“) byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 93/2009 Sb. , o auditorech a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o auditorech “), ve znění pozdějších předpisů. Jejím hlavním úkolem je vykonávat veřejný dohled nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky (dále také jen „Komora“), která je samosprávnou profesní organizací zřízenou zákonem za účelem správy auditorské profese v České republice, provádět, v souladu s požadavky evropského práva, kontroly kvality u auditorů a auditorských společností, které mají ve svém portfoliu subjekty veřejného zájmu a další činnosti stanovené zákonem o auditorech .

Rada pro veřejný dohled nad auditem a její hlavní úkoly – 1. část
Mgr. et Mgr.
Martina
Smetanová,
kontrolor,
Rada pro veřejný dohled nad auditem
Při výkonu své působnosti dbá na ochranu veřejného zájmu. Je právnickou osobou a sídlí v Praze.
 
Organizační struktura a orgány Rady
 
Prezidium
Výkonným orgánem Rady je Prezidium, které vykonává působnost Rady podle zákona o auditorech nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 537/2014, o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu (dále jen „nařízení“), pokud nepřísluší zároveň jiným orgánům Rady.
Členy Prezidia jmenuje ministr financí po dohodě s Českou národní bankou. Funkční období členů Prezidia je šestileté. Plnění funkce člena Prezidia je výkonem veřejné funkce.
 
Prezident Rady
Prezidium volí a odvolává ze svých členů prezidenta Rady při ustavujícím zasedání Rady a dále vždy při jmenování více než jak jednoho nového člena Prezidia, nebo pokud prezidentovi Rady výkon funkce člena Prezidia skončí.
V květnu roku 2017 byl prezidentem Rady jmenován Ing. Pavel Racocha, MIA.
 
Kontrolní výbor
Kontrolní výbor podle § 39c odst. 4 zákona o auditorech:
a)
organizuje a řídí kontroly kvality u auditora provádějícího povinný audit alespoň jednoho subjektu veřejného zájmu,
b)
předkládá návrh souhrnné zprávy o systému zajištění kvality Prezidiu ke schválení,
c)
předkládá návrh plánu kontrol kvality Prezidiu ke schválení.
Při plnění působnosti Rady spolupracuje kontrolní výbor s kontrolním týmem, resp. kontrolory provádějícími kontroly kvality. Bližší podrobnosti této spolupráce stanoví Řád ke kontrolám kvality.
Kontrolní výbor má pět členů. V čele výboru stojí předseda jmenovaný prezidentem Rady na návrh Prezidia. Funkční období členů, způsob jejich odvolání, odměňování a pravidla pro rozhodování stanoví statut Rady. Kontrolní výbor se při své činnosti řídí Řádem ke kontrolám kvality, který je vnitřním předpisem Rady. Plnění funkce člena kontrolního výboru je výkonem veřejné funkce.
 
Disciplinární výbor
Disciplinární výbor vykonává v prvním stupni působnost Rady v řízení o sankcích podle hlavy XI. zákona a dále při provádění šetření podle § 40b zákona o auditorech. Odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným disciplinárním výborem je Prezidium. V případě potřeby spolupracuje disciplinární výbor s kontrolním výborem a kontrolním týmem při organizaci a zajištění mimořádné kontroly kvality nebo šetření podle § 40b zákona o auditorech.
Disciplinární výbor má v současné době čtyři členy. V jeho čele stojí předseda jmenovaný prezidentem Rady na návrh Prezidia. Funkční období členů, způsob jejich odvolání, odměňování a pravidla pro rozhodování stanoví statut Rady. Disciplinární výbor se při své činnosti řídí Disciplinárním řádem Rady, který je vnitřním předpisem Rady. Plnění funkce člena disciplinárního výboru je výkonem veřejné funkce.
 
Veřejný dohled
Jedním z úkolů Rady je
vykonávat veřejný dohled
nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory v rozsahu stanoveném zákonem o auditorech.
Výkonem veřejného dohledu se podle zákona o auditorech rozumí dohled nad:
Kontrolou dodržování ustanovení zákona o auditorech, auditorských standardů, etického kodexu a vnitřních předpisů Komory auditory a orgány Komory.
Dohled nad kontrolou dodržování ustanovení zákona o auditorech, auditorských standardů, etického kodexu a vnitřních předpisů Komory auditorů je realizován kontrolami kvality, které organizuje a řídí Kontrolní výbor.
Dohled nad orgány Komory je realizován v rámci dohledových činností Rady.
Organizací, řízením a prováděním kontrol kvality organizovaných a řízených dozorčí komisí Komory.
Činnosti v roce 2017
:
Zaměstnanci Rady se v roce 2017 účastnili 14 dohledů. K 31. 12. 2017 jich bylo 11 ukončeno.
Rada se při výběru kontrol kvality, které byly předmětem dohledu, soustředila např. na auditory:
a) kteří auditují velké společnosti, ale nejedná se o subjekty veřejného zájmu,
b) jejichž kvalita je sledována na úrovni Evropské unie nebo IFIAR,
c) jejichž hodnocení z minulé kontroly nebylo dobré,
d) kteří provádějící audit mediálně sledovaných společností.
 
Přehled dohledů za rok 2017
Plánované dohledy
Neuskutečněné dohledy
Rozpracované dohledy
Ukončené dohledy k 31. 12. 2017
Dohledy, kde byla identifikována zjištění
(ukončené dohledy)
15
1*
3
11
6
* Dohled nad realizací kontroly kvality nebyl uskutečněn z důvodu přesunu kontroly kvality do roku 2018.
V oblasti dohledu nad zabezpečením systému zajištění kvality Komorou provádí Rada monitoring, vypracování, naplňování a pravidelné aktualizace plánu kontrol kvality u statutárních auditorů.
Organizací a provozováním systému průběžného vzdělávání statutárních auditorů prováděného Komorou.
Činnosti v roce 2017:
- obsah a průběh přípravných kurzů k auditorské zkoušce,
- průběh dílčích částí auditorské zkoušky,
- kurzy kontinuálního profesního vzdělávání auditorů,
- řešení odvolání proti rozhodnutí Komory týkající se různých aspektů auditorského vzdělávání, zkoušek a profese,
- pravidelné dohledy nad vzdělávacími akcemi jak pro vstup do profese, tak v rámci kontinuálního vzdělávání.
Zahájení diskuse s Komorou o konkrétních krocích, jak zlepšit vzdělávací systém tak, aby se pozitivně projevil v kvalitě práce auditorů (např. změny náplně kurzů, změny lektorů).
Tato oblast je, ve spolupráci se zaměstnanci Rady, odborně řešena Komisí pro koordinaci vzdělávání a profesní zkoušky, která odpovídá za přípravu podkladů pro Prezidium při podání odvolání proti rozhodnutím Komory, podílí se na výkonu dohledu nad organizací a provozováním průběžného vzdělávání statutárních auditorů prováděného Komorou.
 
Detailní přehled činností v roce 2017
Oblast
Popis
Dohled nad obsahem a průběhem přípravných kurzů ke zkoušce auditora
Kontrola obsahu a průběhu přípravných kurzů ke zkoušce auditora byla provedena u tří přípravných kurzů za dohledu členů. Byla hodnocena obsahová náplň ve vztahu k požadavkům na odborný profil auditora, vazba obsahu kurzu na dílčí část auditorské zkoušky a úroveň lektorů.
Kontrola byla provedena u následujících kurzů:
- Zdanění
- Podnikové finance
- Manažerské účetnictví
Zprávy z dohledu spolu s konkrétními doporučeními byly předány Komoře.
V rámci dohledu nad průběhem dílčích částí auditorské zkoušky hodnotila Komise zadání tří dílčích částí auditorské zkoušky, které se konaly v návaznosti na výše uvedené přípravné kurzy. Byla hodnocena obsahová náročnost zkoušek a časová
dotace
na její vypracování a posuzována vazba mezi přípravným kurzem a zkouškovým zadáním. Konkrétní doporučení byla předána Komoře.
Dohled nad obsahem a průběhem přípravných kurzů realizovaných v rámci kontinuálního profesního vzdělávání auditorů
Bylo projednáno a schváleno 6 zpráv z dohledu. Výsledky těchto zpráv včetně ­doporučení byly projednány s Komorou.
Kontinuální profesní vzdělávání auditorů
Komise aktivně spolupracovala s Výborem pro kontinuální profesní vzdělávání ­Komory a průběžně sledovala plnění navržených doporučení. Na podnět Komise byl zaveden systém kontroly nad průběhem školení pro auditory.
Další činnosti v oblasti vzdělávání
V roce 2017 byly zpracovány náměty ke kurzu „Finanční účetnictví II“ včetně ­doporučení upravit a zjednodušit druhou část dílčí auditorské zkoušky.
V průběhu roku 2017 byly připraveny podklady pro Prezidium týkající se podání odvolání proti rozhodnutím Komory dle § 8 odst. 5 zákona:
Komise:
- se zabývala 1 odvoláním proti rozhodnutí Komory ve věci neosvobození z dílčí části auditorské zkoušky Makroekonomie – Mikroekonomie.
- projednala žádost o přezkoumání hodnocení výsledku dílčí části auditorské zkoušky Finanční účetnictví.
Zástupci Komise diskutovali se zástupci Komory možné varianty systému kontroly odborné řízené praxe asistentů auditora.
Uplatňováním kárných a jiných opatření Komorou při řízeních proti auditorům, případně osobám registrovaným podle § 47 zákona o auditorech (registrace pro účely povinného auditu společnosti se sídlem ve třetí zemi).
Činnosti v roce 2017
- pravidelné dohledy nad činností dozorčí komise Komory – 1x ročně,
- pravidelné dohledy nad činností kárné komise Komory – 1x ročně,
- řešení odvolání proti rozhodnutím kárné komise.
V roce 2017 Rada řešila deset odvolání proti rozhodnutí kárné komise Komory.
 
Systém zajištění kvality
Systém zajištění kvality (§ 24 a násl. zákona o auditorech) zahrnuje kontroly kvality organizované a řízené kontrolním výborem (kontrola kvality u auditorů/auditorských společností, které mají subjekty veřejného zájmu).
Systém zajištění kvality musí splňovat tato kritéria:
a)
je nezávislý na kontrolovaných auditorech,
b)
podléhá veřejnému dohledu,
c)
kontrolu kvality provádí kontrolor kvality za splnění podmínek stanovených zákonem o auditorech,
d)
provedení kontroly kvality se stanovuje na základě analýzy rizik, a to u:
auditora provádějícího povinný audit alespoň jednoho subjektu veřejného zájmu, nejméně jednou za tři roky (malé a střední subjekty veřejného zájmu),
auditora, který neprovádí povinný audit ani u jednoho subjektu veřejného zájmu, nejméně jednou za šest let.
Rada pro veřejný dohled nad auditem a její hlavní úkoly – 2. část