Místní šetření podle daňového řádu

Vydáno: 20 minut čtení

Nedávno jsme se v tomto periodiku zabývali problematikou daňové kontroly (poznámka redakce: v časopisu UNES č. 7-8/2018 na s. 17), v následujícím příspěvku bychom na toto téma volně navázali a zabývali se blíže místním šetřením. Místní šetření představuje jeden z postupů správce daně v daňovém řízení. Jedná se o součást vyhledávací činnosti a provádí se zejména za účelem získávání důkazních prostředků a potřebných informací pro správu daní. V praxi se jedná o postup velmi frekventovaný.

Místní šetření podle daňového řádu
Ing.
Zdeněk
Morávek
 
Právní úprava a základní vymezení
Právní úprava místního šetření je obsažena v § 80 až 84 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Místní šetření má představovat velmi pružný prostředek pro získání nezbytných údajů a informací potřebných při správě daní. V rámci tohoto postupu správce daně zejména vyhledává důkazní prostředky a provádí ohledání u daňových subjektů a dalších osob zúčastněných na správě daní, jakož i na místě, kde je to vzhledem k účelu místního šetření nejvhodnější. Místní šetření zpravidla představuje obhlídku, kterou správce daně vykonává u daňového subjektu nebo u třetích osob v místě jejich podnikatelské činnosti nebo obhlídku konkrétních věcí v rozsahu předmětu zjišťování.
Místní šetření může být prováděno jak v rámci daňové kontroly, tak i před jejím zahájením. Nicméně oba dva instituty je nutné důsledně odlišovat, protože každý má jiný účel a s každým jsou spojena jiná práva a povinnosti jak správce daně, tak daňového subjektu. V této souvislosti je vhodné upozornit na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR sp. zn. 4 Afs 14/2017-36 ze dne 31. 5. 2017. Nejvyšší správní soud v něm došel k závěru, že pokud správce daně prověřuje plnění daňové povinnosti a tvrzení daňového subjektu v konkrétním zdaňovacím období a vyzývá daňový subjekt k předložení kompletního účetnictví a evidence pro daňové účely pro příslušné zdaňovací období, je povinen zahájit daňovou kontrolu podle § 85 daňového řádu, a nemůže institut daňové kontroly obcházet fingovaným místním šetřením dle § 80 daňového řádu v rámci vyhledávací činnosti.
K provedení místního šetření může správce daně přizvat osobu, jejíž přítomnost je podle povahy věci potřebná. Typickým případem může být zámečník k otevření uzamčených prostor (nikoliv ovšem proti vůli daňového subjektu), či přepravce k přemístění zajištěných věcí, jak vyplývá z úpravy §