Dotazy a odpovědi: Roční zúčtování při změně zaměstnavatele

Vydáno: 3 minuty čtení

Poplatník nastoupil do naší společnosti od září 2016. Do konce srpna 2016 byl zaměstnán u jiného zaměstnavatele. Při nástupu předložil od tohoto zaměstnavatele Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za období leden až srpen 2016. Poplatník měl podepsané Prohlášení k dani. V termínu do 15. 2. 2017 požádal o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Je nutné pro tyto účely znovu požadovat předepsané doklady pro účely slev na dani a daňového zvýhodnění za období leden až srpen 2016, nebo je pro nás dostačující předložené potvrzení od předcházejícího plátce daně?

Dotazy k závislé činnosti a k pojistnému na důchodové pojištění v souvislosti se zrušením důchodového spoření
Jana
Šmídová
Odpověď
Podle § 38ch odst. 1 zákona o daních z příjmů, poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral mzdu pouze od jednoho nebo od více plátců daně postupně, včetně mezd zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi těmito plátci dodatečně, v době, kdy poplatník pro ně již nevykonával činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, a podepsal u těchto plátců daně Prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 a 5, příp. dle odst. 7 zákona o daních z příjmů, může požádat písemně o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění posledního z plátců daně ve zdaňovacím období, a to nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období. Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění neprovede plátce daně u poplatníka, který podá nebo je povinen podat přiznání k dani.
Podle § 38ch odst. 3 zákona o daních z příjmů plátce daně provede roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění jen na základě dokladů za uplynulé zdaňovací období od všech předchozích plátců daně o zúčtované nebo vyplacené mzdě, sražených zálohách na daň z těchto příjmů, poskytnuté měsíční slevě na dani podle § 35ba a 35c zákona o daních z příjmů a vyplacených měsíčních daňových bonusech. Plátce daně roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění neprovede, pokud poplatník tyto doklady nepředloží do 15. února po uplynutí zdaňovacího období. Tímto „dokladem“ se rozumí
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění.
Přičemž za správnost deklarovaných skutečností na tomto potvrzení a za správnost sražení zálohy na daň a poskytnutí daňového zvýhodnění za tuto příslušnou část zdaňovacího období odpovídá plátce daně – zaměstnavatel, který toto potvrzení vystavil. Z toho je zřejmé, že Vám již deklarované skutečnosti na potvrzení vystavené předchozím zaměstnavatelem za uvedenou část zdaňovacího období znovu poplatník neprokazuje, avšak prokazuje Vám v souladu s § 38k odst. 4 zákona o daních z příjmů nárok na příslušnou část zdaňovacího období, kdy je zaměstnán u Vás, jako u nového zaměstnavatele a dále předloží příslušné doklady pro uplatňované roční slevy na dani a nezdanitelné části základu daně uplatněné v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů