Otázky a odpovědi: Svazek obcí - dárkové poukazy

Vydáno: 3 minuty čtení

Dobrovolný svazek obcí má zřízen fond na podporu sportu. Z tohoto fondu zaplatil dárkové poukazy na sportovní vybavení pro vítěze soutěží v cenách 500–3 000 Kč/ks, celková výše činí 20 000 Kč. Má svazek obcí nějakou daňovou povinnost ve vztahu k těmto darům a stejně tak i příjemci poukázek?

Otázky a odpovědi: Svazek obcí – dárkové poukazy
Ing.
Zdeněk
Morávek
Odpověď:
Předpokládám, že v tomto případě se jedná o ceny v soutěžích, které jsou poskytnuty fyzickým osobám bez vazby na dobrovolný svazek obcí, tedy zejména, že se nejedná o zaměstnance či jiné osoby s příjmy podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), ke kterým by byl svazek obcí v pozici zaměstnavatele ve smyslu § 6 odst. 2 ZDP. Pokud se jedná o ceny ze sportovní soutěže, potom tato cena bude představovat příjem na straně výherce. Ovšem jak vyplývá z úpravy § 36 odst. 2 písm. i) ZDP, na příjmy plynoucí fyzickým osobám z reklamních soutěží a reklamních slosování, z cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže anebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže, se uplatňuje zvláštní sazba daně, tedy srážková daň, což znamená, že daň je povinen srazit a odvést plátce tohoto příjmu, tedy dobrovolný svazek obcí. A současně je nutné doplnit, že některé ceny ze soutěží jsou osvobozeny od daně, a to v souladu s úpravou § 4 odst. 1 písm. f) ZDP.
Takže pokud bychom to měli nějak přehledně shrnout, pokud se jedná o příjem v podobě ceny ze soutěže, který je osvobozen od daně, dobrovolný svazek obcí, který vyplácí tyto ceny, žádnou daňovou povinnost ve vztahu k těmto vypláceným příjmům nemá. Pokud osvobození uplatnit nelze, na straně výherce se jedná o příjem podle § 10 odst. 1 ch) ZDP a jedná se o příjem, který podléhá srážkové dani ve výši 15 %. V takovém případě má svazek obcí povinnost tuto daň srazit a odvést, a to i za situace, že je příjem vyplácen jako nepeněžní v podobě dárkových poukázek.
Jak vyplývá z § 4 odst. 1 písm. f) ZDP, od daně je osvobozen příjem v podobě:
1.
ceny z veřejné soutěže a obdobné ceny plynoucí ze zahraničí, pokud je v plné výši darována příjemcem na účely uvedené v § 15 odst. 1 ZDP,
2.
ocenění v oblasti kultury podle jiných právních předpisů,
3.
ceny z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo z reklamního slosování, ceny ze sportovní soutěže s výjimkou ceny ze sportovní soutěže u poplatníků, u nichž je sportovní činnost podnikáním, a to v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč,
4.
ceny z účtenkové loterie podle zákona upravujícího evidenci tržeb.
Podle informací uvedených v dotazu se jedná o ceny ze sportovní soutěže v maximální hodnotě 3 000 Kč, podmínky pro osvobození by tak měly být splněny. Dobrovolnému svazku obcí jako pořadateli této soutěže by tak žádná daňová povinnost nevznikla. A nevznikla by ani výherci této ceny, protože na jeho straně se jedná o příjem osvobozený od daně.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů