Otázky a odpovědi: Daň z přidané hodnoty u darů

Vydáno: 1 minuta čtení

Veřejnosprávní subjekt (ÚSC), plátce DPH, nakoupí v rámci své působnosti v oblasti veřejné správy (§ 5 odst. 3 zákona o DPH ) např. sanitky či hasičská auta, která svěří k hospodaření dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , svým příspěvkovým organizacím do majetku, kde slouží k osvobozeným činnostem. Když dochází životnost těchto vozidel, převezme je od příspěvkových organizací zpět a obratem daruje např. dobrovolným hasičům, či charitativním organizacím, i mimo EU. Jak to bude s DPH na výstupu v ČR, do EU a mimo EU? Využít § 62 zákona o DPH nelze, protože řeší použití majetku při osvobozené činnosti (či pro účely reprezentace), což ÚSC neprováděl, i když majetek de facto k těmto účelům sloužil. Obstojí tvrzení, že dar ÚSC věnuje postavení neplátce DPH dle výše zmíněného § 5 odst. 3 zákona o DPH , protože jinou oporu pro nezdanění daru nelze v ZDPH nalézt a případným zdaněním by byl narušen princip neutrality daně?

Otázky a odpovědi: Daň z přidané hodnoty u darů
Ing.
Ladislav
Pitner
Odpověď:
V tomto případě automobily pro zdravotní služby a pro hasiče pořídil ÚSC, který je však k ekonomické činnosti nepoužívá, to znamená, že nemá nárok na odpočet daně. V případě dodání těchto automobilů bez úplaty (po jejich využívání) nevzniká povinnost přiznat daň, protože nebyl uplatněn nárok na odpočet daně [viz § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a § 13 odst. 5 zákona o DPH]. V případě darování do jiného členského státu EU vzhledem k neexistenci úplaty se nejedná o předmět daně, nejde o dodání zboží do jiného členského státu EU. Při dodání do třetí země jde o vývoz, který je od daně osvobozen, ale ÚSC nemá nárok na odpočet daně, protože nejde o dodání zboží, které by bylo předmětem daně.