Transfery u ÚSC a PO, 4. část - obec jako poskytovatel transferu

Vydáno: 9 minut čtení

V předposledním díle seriálu zaměřeném na transfery doplňujeme téma o účtování transferů ze strany obcí poskytovaných. Tímto článkem se téma transferů účtovaných dle závazného ČÚS č. 703 uzavírá. V posledním dílu věnovaném problematice transferů, který bude následovat v některém z příštích čísel časopisu UNES, se již zaměříme na speciální případy provozních dotací PO.

Transfery u ÚSC a PO – IV. část – obec jako poskytovatel transferu
Ing.
Ivana
Schneiderová
 
Poskytovatel (ÚSC)
Účtování o transferech, které nejsou průtokové.
 
Transfer poskytovaný není určen k vypořádání
Tradičně se transfer předepisuje jen v očekávané výši do konce běžného období i v případě, že je schválena vyšší hodnota transferu na více období (viz výklad v první části seriálu uveřejněné v časopisu UNES č. 4/2018 na s. 4).
Opět lze v průběhu roku časově rozlišit. Na podrozvaze se neúčtuje.
Příklad
Příspěvek příspěvkové organizaci:
SU
AU
OdPa
Pol
ZJ
UZ
ORJ
ORG
MD
D
572
A
10
381
A
110
349
A
120
Rozpouštění časového rozlišení každý měsíc:
SU
AU
OdPa
Pol
ZJ
UZ
ORJ
ORG
MD
D
572
A
10
381
A
10
Převod příspěvku na účet PO měsíčně:
SU
AU
OdPa
Pol
ZJ
UZ
ORJ
ORG
MD
D
349
A
10
231
A
např.
3113
5331
xx
xxx
10
Varianty účetních zápisů:
Závazky vůči nevýdělečným organizacím, podnikatelským subjektům a fyzickým osobám
– účet
345
(např. vůči charitě, o. p. s., občanskému sdružení, a. s., s. r. o.).
Závazky vůči ústředním rozpočtům,
např. státní policie – účet
347.
Upozornění!
Investiční
dotace
pro zřízené PO přes účet 401, pol. 6351, viz příklad u definice transferů v první části seriálu uveřejněné v časopisu UNES č. 4/2018 na s. 4.
 
Transfer poskytovaný je určen k vypořádání
Dvě úrovně účtování – podrozvaha a rozvaha.
 
1. úroveň – Podrozvaha
V případě, že podepíšeme (a je schváleno příslušným orgánem obce) rozhodnutí, smlouvu o poskytnutí
dotace
, grantu, příspěvku na transfer, který je k vypořádání, považujeme tento dokument za „skutečnost, která je natolik určitá, že zakládá možnost poskytnutí transferu s povinností vypořádání“ a účtujeme na podrozvahu (s přihlédnutím k významnosti) na podmíněný závazek; účet 973 v případě, že se předpokládá vypořádání
dotace
příjemcem do 12 měsíců včetně od data poskytnutí:
SU
AU
OdPa
Pol
ZJ
UZ
ORJ
ORG
MD
D
999
A
XXX
100
916
A
XXX
100
A účet 974, pokud se předpokládá, že k vypořádání
dotace
dojde až po 12 měsících
od data poskytnutí:
SU
AU
OdPa
Pol
ZJ
UZ
ORJ
ORG
MD
D
999
A
XXX
100
956
A
XXX
100
Upozornění!
Z podrozvahy odúčtujeme (vyřadíme), když účtujeme o příslušném transferu v rozvaze buď na účty 373, 471 nebo na účty 345, 347, 349!
 
2. úroveň – Rozvaha
 
2.1 Transfer není poskytován formou zálohy, je poskytován jednorázově, po vypořádání
 
2.1.1 Vypořádání v průběhu období, nebo do zpracování závěrky, známe přesnou výši
Okamžik uskutečnění účetního případu – příjemce transferu od obce má náklady (výdaje) ve vztahu k transferu, zpracoval vypořádání a žádá obec o proplacení. Okamžik uskutečnění účetního případu je datum schválení žádosti o proplacení od příjemce, nebo datum uznání finančního vypořádání od příjemce, na základě kterého má být proplaceno.
Účetní jednotka zná výši transferu buď během účetního období, nebo ji zjistí na základě finančního vypořádání v době, kdy ještě není odevzdána účetní závěrka a může zaúčtovat do běžného období s datem k 31. 12.
Předpis:
SU
AU
OdPa
Pol
ZJ
UZ
ORJ
ORG
MD
D
572
A
XXX
100
349
(345)
A
XXX
100
A zároveň odúčtování z podrozvahy: MD 916/D 999.
Úhrada transferu:
SU
AU
OdPa
Pol
ZJ
UZ
ORJ
ORG
MD
D
349
(345)
A
XXX
100
231
A
např. 3113
5331
(52xx)
XXX
100
Varianty účetních zápisů:
Investiční
dotace
účet 572 zůstává (ale ne pro PO, kde volíme účet 401 pro dotaci na pořízení DM od zřizovatele), výdajové položky
63xx,
Závazek k ústředním rozpočtům (
výjimečně) – účet
347.
 
2.1.2. Vypořádání proběhne v následujícím období, neznáme přesnou výši k datu závěrky
Předpis závazku (dohady) je potřeba provést pro zařazení nákladů do správného období, k tomu však potřebujeme mít informaci od příjemce, např. v rámci ověřování vzájemných vztahů dle vyhlášky o inventarizaci nebo v předpokládané výši dle uzavřené smlouvy apod. Bude třeba zajistit informační toky. Je to slabé místo v oblasti zajištění předání informací pro budoucí
konsolidace
. Na informaci od příjemce máme právo i dle ČÚS č. 703, bodu 4.3
„…například na základě informace vyžádané od příjemce“
.
Předpis:
SU
AU
OdPa
Pol
ZJ
UZ
ORJ
ORG
MD
D
572
A
XXX
100
389
A
XXX
100
Účtování v následujícím období, transfer je vypořádán, známe již přesnou výši:
SU
AU
OdPa
Pol
ZJ
UZ
ORJ
ORG
MD
D
389
A
XXX
100
572
A
XXX
–2
345
A
XXX
98
A zároveň odúčtování z podrozvahy MD 956 (MD 916)/D 999.
Úhrada transferu standardně:
SU
AU
OdPa
Pol
ZJ
UZ
ORJ
ORG
MD
D
345
A
98
231
A
3900
52xx
98
Varianty účetních zápisů:
Investiční
dotace
účet 572 zůstává (mimo pro vlastní příspěvkové organizace – pak účet 401 viz výše), výdajové položky
63xx.
Závazek vůči DSO, kraji, jiné obci
, příspěvkové organizaci
účet
349.
 
2.2. Transfer je poskytován formou zálohy, buď jednorázově, nebo průběžně při dílčích plněních
Poskytnutí zálohy (buď přímo zálohy, nebo na základě požadavku o platbu při dílčím plnění):
SU
AU
OdPa
Pol
ZJ
UZ
ORJ
ORG
MD
D
373,471
A
XXX
100
231
A
3900
52xx
100
Upozornění!
K datu odeslání zálohy na transfer vyřazujeme z podrozvahy podmíněný závazek ve výši poskytnuté zálohy (MD 916 nebo 956/D 999)!
Lze účtovat i v průběhu roku ke čtvrtletí, pokud máme informace. Opět je problém s dohadnou výší, lze např. ve výši zálohy na transfer, pokud je záloha v hodnotě očekávaného plnění.
SU
AU
OdPa
Pol
ZJ
UZ
ORJ
ORG
MD
D
572
A
XXX
100
389
A
100
Záloha na účtu 373 zůstává až do vypořádání! K zaúčtování dohady se záloha nezúčtovává.
Vypořádání v následujícím účetním období – předpis závazku a zrušení dohady:
SU
AU
OdPa
Pol
ZJ
UZ
ORJ
ORG
MD
D
389
A
XXX
100
572
A
XXX
–2
345
A
XXX
98
Pokud by nebyla zaslána celá výše transferu zálohou a podrozvahový účet by měl zůstatek ve výši doplatku transferu, zároveň odúčtujeme zůstatek z podrozvahy k datu účtování o předpisu závazku: MD 973, nebo 974/ D 999 D (do nuly!).
Poznámka:
Toto není uvedeno ve vazbě na výše uvedený příklad, kde byl celý závazek odúčtován k datu poslání zálohy!
Účetní zápis k vypořádání poskytovaného transferu pokračuje zúčtováním pohledávky se závazkem ze zálohy:
SU
AU
OdPa
Pol
ZJ
UZ
ORJ
ORG
MD
D
345
A
XXX
98
373,471
A
XXX
98
Příjem vratky transferu již standardně:
SU
AU
OdPa
Pol
ZJ
UZ
ORJ
ORG
MD
D
231
A
2229
2
373,471
A
XXX
2
 
Pravidla v účetní jednotce pro transfery poskytované
Ve vztahu k účetním povinnostem u transferů poskytovaných je vhodné stanovit pravidla poskytování transferů, případně upravit stávající. Jedná se především o zajištění včasných informačních toků pro časové rozlišení nákladů. Z důvodu vykázání nákladů (572) do správného období je vhodné:
požadovat vypořádání transferů od příjemců např. již do října běžného roku, pokud je to provozně možné,
kde není možné včasné vypořádání transferů, alespoň požadovat podání informace o předpokládaném nároku na transfer, např. do 10. 1. roku následujícího (ověřovací dopisy, podání finanční zprávy).
V případě pozice poskytovatele transferu má ÚSC aktivnější možnost ovlivnit rozsah povinného účtování o transferech. Pro snížení pracnosti lze poradit postupy při schvalování transferů v několika úrovních:
a)
Transfery v nízkých hodnotách schvalovat jako transfery bez povinnosti vypořádání (např. v částkách do 1–20 000 Kč) jen jako dary (odpadá povinnost účtování na dohady, evidence zálohy na transfery a následného zúčtování záloh i dohad, v neposlední řadě dojde i k usnadnění veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
b)
Pro nevýznamnost by se nemusely tyto „nízkohodnotové“ transfery účtovat na podrozvaze, i kdyby byly s povinností vypořádání, pokud si účetní jednotka stanoví významnost ve vnitroorganizační normě).
c)
V co nejvyšší možné míře se vyhýbat zálohám na transfery, dávat přednost úhradám
ex post
(odpadá povinnost evidence záloh a jejich zúčtování, nesmíme však zapomenout na dohadné položky).
d)
Transfery schvalovat jen do konce účetního období s povinností včasného vypořádání (odpadá povinnost účtování na dohadách).
Z praxe však víme, že se účetním pracovníkům nedaří tato „zjednodušení“ prosadit přes politické vlivy (zastupitelé chtějí dát zálohy, chtějí, aby příjemci měli dostatek času na vyúčtování, chtějí řádně vypořádat…).
Mimo vazby účetní je potřeba řádně schvalovat dary a
dotace
a případně smlouvy o poskytnutí dotací [radou nebo zastupitelstvem dle hranic určených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v § 85]. Dávat pozor i na úpravy dotací dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění od února roku 2015 (vyhlášení programů, schvalování, procesy zamítnutí, zveřejňování smluv…).
Zkratky použité v článku:
AU – analytický účet
DM – dlouhodobý majetek
DSO – Dobrovolný svazek obcí
ORJ – organizační jednotka
PO – příspěvková organizace
SU – syntetický účet
ZJ – záznamová jednotka
Transfery u ÚSC a PO, 1. část
Transfery u ÚSC a PO, 2. část
Transfery u ÚSC a PO, 3. část
Transfery u ÚSC a PO, 4. část
Transfery u ÚSC a PO, 5. část