Ivana Schneiderová

 • Článek
Článek shrnuje přehled změn ve vyhlášce k rozpočtové skladbě a v metodice Ministerstva financí k rozpočtům pro rok 2024 pro obce, kraje a svazky obcí. V článku také připomínáme, jaké změny by se měly zohlednit v rozpočtu na rok 2024, a najdete v něm i zmínky o nových kontrolních chodech výkazu FIN 2-12M.
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
Následující článek se věnuje aktuálnímu tématu zhodnocování volných peněžních prostředků formou termínových vkladů a spořicích účtů a s tím související problematikou schvalování a rozpočtování vkladů. Článek obsahuje úvahy o správném nastavení účtování a vykazování vkladů.
Vydáno: 20. 04. 2023
 • Článek
V následujícím příspěvku vám přinášíme dokončení článku z časopisu UNES č. 2/2022, na dalších řádcích se budeme věnovat obecným zásadám vztahujícím se k třídění příjmů a výdajů, zejména se zaměříme na pravidla týkající se zařazení do položek.
Vydáno: 31. 03. 2022
 • Článek
Každoročně předkládáme přehled změn novely vyhlášky o rozpočtové skladbě oproti poslednímu znění dle schválené a připomínkované novely. Pro rok 2022 to možné není, protože vyšla nová vyhláška č. 412/2022 Sb. , o rozpočtové skladbě (nedošlo k novelizaci předpisu), ale přesto si zde nastíníme rozdíly ve vyhlášce č. 412/2021 Sb. , o rozpočtové skladbě (dále jen „vyhláška“, příp. „nová vyhláška“), a pokynu Ministerstva financí k postupu podle vyhlášky č. 412/2021 Sb. (dále jen „pokynu“) oproti vyhlášce č. 323/2002 Sb. v posledním znění k roku 2021. Budeme se i podrobněji zabývat rozborem pokynu v oblasti pojmů a zásad.
Vydáno: 28. 02. 2022
 • Článek
Novela č. 577/2020 Sb. vyhlášky č. 323/2002 Sb. , o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o rozpočtové skladbě“), zmiňuje v důvodové zprávě vazbu na novelizovaný zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. , proto se jím budeme v článku stručně zabývat. Naopak novela nereaguje na změnu v předpisech k odpadům, pro obce je to změna významná a bude mít dopady na třídění rozpočtovou skladbou do budoucna, tak je v článku rovněž zařazen bod i k této problematice.
Vydáno: 22. 02. 2021
 • Článek
Od 1. 1. 2020 je účinná novela č. 343/2019 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb. , o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o rozpočtové skladbě“). V tomto článku pokračujeme v přehledu změn pro obce, kraje a DSO, jehož první část jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 2/2020.
Vydáno: 16. 03. 2020
 • Článek
Od 1. 1. 2020 je účinná novela č. 343/2019 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb. , o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o rozpočtové skladbě“). V tomto článku uvádíme přehled změn pro obce, kraje a dobrovolné svazky obcí.
Vydáno: 26. 02. 2020
 • Článek
S účinností od 1. 1.2019 vyšla novela č. 329/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb. , o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Novela je rozsáhlá, obsahuje 93 bodů, ale zdaleka ne všechny jsou významné pro ÚSC. Předkládáme přehled novelizovaných ustanovení s komentáři.
Vydáno: 28. 02. 2019
 • Článek
V předposledním díle seriálu zaměřeném na transfery doplňujeme téma o účtování transferů ze strany obcí poskytovaných. Tímto článkem se téma transferů účtovaných dle závazného ČÚS č. 703 uzavírá. V posledním dílu věnovaném problematice transferů, který bude následovat v některém z příštích čísel časopisu UNES, se již zaměříme na speciální případy provozních dotací PO.
Vydáno: 03. 09. 2018
 • Článek
Transfery jsou specifickou oblastí veřejného sektoru a mají předpisy daná poměrně striktní pravidla pro účetní postupy. V druhém díle našeho seriálu pokračujeme ve výkladu základních postupů dle Českého účetního standardu („ČÚS“) č. 703, zrekapitulujeme vývoj a nedostatky zjištěné praxí a doplníme si příklady.
Vydáno: 12. 06. 2018
 • Článek
Transfery jsou specifickou oblastí veřejného sektoru a mají předpisy daná poměrně striktní pravidla pro účetní postupy. V sérii článků si připomeneme základní postupy dle Českého účetního standardu (dále jen „ČÚS“) č. 703, zrekapitulujeme vývoj a nedostatky zjištěné praxí a doplníme si příklady. Pro potřeby ÚSC se budeme v dalších dílech transferům věnovat i z pozice poskytovatele.
Vydáno: 10. 04. 2018
 • Článek
V následujícím článku vám přinášíme druhou část příspěvku, ve kterém se věnujeme přehledu změn pro územní samosprávné celky (dále jen „ÚSC“), které přináší 17. novela rozpočtové skladby č. 12/2018 Sb. , účinná od 24. 1. 2018 (sbírka č. 8), kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb. , o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
Vydáno: 11. 03. 2018
 • Článek
V následujícím příspěvku vám přinášíme přehled změn pro územní samosprávné celky (dále jen „ÚSC“), které přináší 17. novela rozpočtové skladby č. 12/2018 Sb. , účinná od 24. 1. 2018 (sbírka č. 8), kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb. , o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k rozsahu příspěvku se budeme věnovat novele rozpočtové skladby i v příštím čísle časopisu UNES č. 3/2018.
Vydáno: 12. 02. 2018
 • Článek
V rámci tohoto příspěvku bychom se chtěli zaměřit na vybrané operace s nemovitým majetkem, které podle našich poznatků představují v současnosti zdroj významných nesprávností v účetnictví (a také při zdaňování) územních samosprávných celků.
 • Článek
Pro rok 2017 byla vydána rozsáhlá novela rozpočtové skladby, která má za následek nezbytné úpravy rozpočtu pro rok 2017, dále byly vydány i další novely zákonů s účinností od 1. 1. 2017, které mají na rozpočet rovněž vliv. O obsahu novely vyhlášky č. 323/2002 Sb. , o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o rozpočtové skladbě“), a dalších potřebných zásazích do rozpočtu 2017 bychom vás rádi tímto článkem informovali.
Vydáno: 21. 04. 2017
 • Článek
1) 2) Svaz měst a obcí zaslal v červnu 2016 na Ministerstvo financí dotazy k zákonu č. 250/2000 Sb. a k některým oblastem rozpočtové skladby. MF zaslalo SMO3) počátkem listopadu 2016 odpovědi, které byly na stránkách SMO zveřejněny. S ohledem na vypořádání připomínek 15. novely vyhlášky č. 323/2002 Sb. 4) došlo k nějakým úpravám, o kterých je třeba odbornou veřejnost včas informovat, a proto mimo jiné vznikl tento článek.
Vydáno: 18. 01. 2017
 • Článek
Svaz měst a obcí zaslal v červnu 2016 na Ministerstvo financí dotazy k zákonu č. 250/2000 Sb. a k některým oblastem rozpočtové skladby. MF zaslalo SMO3) odpovědi počátkem listopadu 2016, které byly na stránkách SMO zveřejněny. S ohledem na vypořádání připomínek 15. novely vyhlášky č. 250/2000 Sb. došlo k nějakým úpravám, o kterých je třeba odbornou veřejnost včas informovat, a proto mimo jiné vznikl tento článek.
Vydáno: 19. 12. 2016
 • Článek
Práce účetních může být pro někoho koníčkem, ale její značnou nevýhodou je mimo jiné termínová náročnost. V účtárnách s jedním pracovníkem se může stát významně rizikovou záležitostí s vysokými finančními dopady. S tímto problémem se potýkají přes čtyři tisíce obcí v České republice. Administrativní zátěž obcí se rok od roku zvyšuje, dokonce se jí zabývá již i Ministerstvo vnitra. V oblasti finančního a rozpočtového hospodaření obcí se jedná o enormní nárůst, který je již dávno za hranicí zvladatelnosti.
Vydáno: 20. 10. 2016
 • Článek
Článek se týká změn v rozpočtovém procesu ÚSC. Novelou zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 250/2000 Sb. "), která vyšla ve sbírce dne 5. 2. 2015 pod č. 24/2015 Sb. a byla účinná od 15. 2. 2015, se změnila mimo podmínek pro poskytování dotací z rozpočtů obcí i některá další ustanovení zákona, která způsobují obcím rizika sankcí, často však vyplývají pravděpodobně z nedostatečného porozumění záměru předpisu.
Vydáno: 17. 06. 2016
 • Článek
Novela rozpočtové skladby Účinnost novely 15.2.2016 Ing. Ivana Schneiderová, auditorka 1. Změna textu vyhlášky V § 3 odst. 13 nový odstavec – netýká se ÚSC (pro zpravodajské služby). 2....
Vydáno: 18. 03. 2016