Otázky a odpovědi: Náklady související s pořízením dlouhodobého majetku

Vydáno: 1 minuta čtení

Vyhláška č. 410/2009 Sb. v § 55 písm. e) ukládá do pořizovací ceny nově zřizovaného dlouhodobého majetku zahrnout zůstatkovou cenu vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení. Co je míněno stavbou? Vše, co společnost vede na účtu 021, nebo pouze dle definice stavebního zákona nebo nového občanského zákoníku ? Společnost na účtu eviduje veřejná osvětlení, herní prvky, odpadkové koše, lavičky pevně spojené se zemí... Zůstatková cena těchto vyřazených prvků, které se vyřadily z důvodu revitalizace prostranství, se zahrnuje do pořizovací ceny technického zhodnocení nebo pořizovací ceny nového majetku?

Otázky a odpovědi: Náklady související s pořízením dlouhodobého majetku
Ing.
Jan
Ployer
Odpověď:
Stavbou se v účetních předpisech rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.
Tato definice vychází se stavebních předpisů a vyplývá to z poznámky pod čarou k § 14 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Z tohoto důvodu bude součástí pořizovacích nákladů nové stavby i zůstatková cena drobných staveb vyřazovaných v důsledku nové výstavby.