Otázky a odpovědi: Daňový výdaj u spolku

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme spolek založený za účelem propagace tradic, vinaři. Vedeme účetnictví. Každoročně pořádáme kulturní akci v rámci stanov, ukončení vinařského roku. Nevybíráme na akci žádné vstupné. Pro návštěvníky máme připraveno občerstvení, pečené maso, chleba. Může být toto občerstvení považováno za daňový náklad, jako náklad na propagaci nebo je třeba účtovat nedaňově? (Nedaňové náklady vylučuji pro posouzení ziskovosti akce.) Jak správně účtovat a posuzovat? Není mi ještě jasný příjem za členské příspěvky. Ty jsou osvobozené, uvádím na řádku 110 daňového přiznání. Máme náklady na poštovné apod. (provozní náklady) vynaložené na svoji činnost. Tyto náklady „neporovnávám“ s příjmy za členské příspěvky za účelem zjištění ziskovosti. Jen je uvádím na řádku 40 daňového přiznání. Je to tak správně?

Otázky a odpovědi: Daňový výdaj u spolku
Ing.
Zdeněk
Morávek
Odpověď:
Předpokládám, že se jedná o spolek, který je v souladu s § 17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), veřejně prospěšným poplatníkem, tedy poplatníkem, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. Co se týká členských příspěvků, jsou osvobozené od daně na základě podmínek § 19 odst. 1 písm. a) ZDP, tedy za podmínky, že se jedná o členský příspěvek podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin. Současně potom platí, že pokud jsou tyto členské příspěvky osvobozené od daně, výdaje hrazené z těchto příjmů nelze považovat za daňově uznatelné. Členské příspěvky, které představují příjmy osvobozené od daně, budou v daňovém přiznání vyloučeny ze základu daně na řádku č. 110. Výdaje související s těmito příjmy osvobozenými od daně, které nelze považovat za daňové, doporučují vyloučit ze základu daně na řádku č. 62, nicméně i použití řádku č. 40 je možné, ovšem s následným vyplněním tabulky A přílohy č. 1 II. oddílu.
Co se týká uváděného občerstvení, podle mého názoru je nutné tyto výdaje posuzovat podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP, a tedy jako výdaje nedaňové. Současně se tak jedná o výdaje, které je nutné vyloučit pro účely posouzení daňového režimu příjmů z hlavní činnosti, jak upravuje § 18a odst. 1 písm. a) ZDP.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů