Dotazy a odpovědi: K závislé činnosti a k pojistnému na důchodové pojištění v souvislosti se zrušením důchodového spoření

Vydáno: 4 minuty čtení

Součástí mzdového listu jsou i údaje o výpočtu daně, které zdaňovací období je míněno' Jaké jsou náležitosti mzdového listu ve vztahu k daňovým nerezidentům České republiky (ČR)'

Dotazy k závislé činnosti a k pojistnému na důchodové pojištění v souvislosti se zrušením důchodového spoření
Jana
Šmídová
Odpověď
Z důvodu chybné aplikace byla dne 20. prosince 2016 na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna následující informace:
„Podle § 38j odst. 2 písm. h) zákona o daních z příjmů mzdový list obsahuje údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňovém zvýhodnění.
Pro účely mzdového listu za zdaňovací období 2016 se jedná o údaje o ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2015, které bylo provedeno v roce 2016, a to včetně výpočtu daně za období 2015. Zároveň však sdělujeme, že Finanční správa ČR nebude rozporovat případy, kdy na mzdovém listě za zdaňovací období 2016 bude uveden příp. výsledek ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016 včetně výpočtu daně za toto období. Totéž platí i pro zdaňovací období 2015. Žádáme tedy tímto plátce daně a tvůrce mzdových programů, aby pro zdaňovací období 2017 již byla tato náležitost mzdového listu uvedena do souladu se zákonem o daních z příjmů a s tímto sdělením.“
K tomu lze uvést, že toto ustanovení bylo doplněno do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), z důvodu 30leté archivační doby a pro tyto účely stačí při vedení mzdové agendy v papírové podobě, aby výpočet daně za příslušné období byl „připojen“ ke mzdovému listu.
K druhé otázce – mzdový list a daňový nerezident ČR
V § 38j odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů je uvedeno,
„že mzdový list musí pro účely daně obsahovat datum narození, číslo a typ dokladu prokazujícího totožnost poplatníka a kód státu, který tento doklad vydal, identifikaci pro daňové účely ve státu daňové rezidence a kód státu daňové rezidence, jehož je poplatník daňovým rezidentem“.
Z tohoto důvodu byly tyto povinné údaje mzdového listu přidány na nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 25 5457 MFin 5457 – vzor č. 25, který byl vydán pro zdaňovací období 2017.
Tyto údaje jsou zároveň potřebné pro plátce daně ze závislé činnosti i pro účely vyplnění Přílohy č. 2 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016 s názvem
„Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů“ (Tiskopis 25 5530 MFin 5530 – vzor č. 13).
V pokynech tohoto tiskopisu je např. ke sloupci 10 uvedeno:
„uveďte typ (písmeno) daňového identifikátoru k údaji ze sl. 9 používaného v zemi daňové rezidence: např. rodné číslo – označte písmenem „R“, daňové identifikační číslo – ,D', číslo sociálního pojištění – ,S', jiné – ,J'.“
Všeobecné informace o daňovém identifikačním čísle dle jednotlivých zemí Evropské unie naleznete na internetové adrese https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html.
Za předpokladu, že plátce daně tyto údaje od daňového nerezidenta ČR nezjistí, v tiskopise zůstanou nevyplněny, avšak nebrání to podání.
V této souvislosti je však nutné upozornit i na zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní, kterým byl změněn i zákon o daních z příjmů a od zdaňovacího období 2017 (pro účely Přílohy č. 2 se již jedná o povinný údaj za zdaňovací období 2016) dochází k rozšíření údajů na mzdovém listě v případě daňového nerezidenta v § 38j odst. 2 písm. e) zákona o daních z příjmů. Nově se uvádí i den ukončení zaměstnání v ČR (míněno u zaměstnavatele) a dále v odst. 2 v písm. f) citovaného paragrafu se doplnilo:
„a odděleně se uvedou údaje o odměně člena orgánu právnické osoby a sražené dani z této odměny, jedná-li se o poplatníka, který je daňovým nerezidentem“.