Otázky a odpovědi: Věcná břemena a daň z přidané hodnoty

Vydáno: 1 minuta čtení

Město je plátcem DPH a podepsalo smlouvu o zřízení věcného břemene. Jaké datum bude na faktuře jako datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP)? Den podpisu smlouvy nebo datum návrhu na vklad nebo datum provedení vkladu nebo den doručení oznámení o vkladu?

Otázky a odpovědi: Věcná břemena a daň z přidané hodnoty
Ing.
Zdeněk
Morávek
Odpověď:
Jak vyplývá z § 14 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), za poskytnutí služby se považuje také vznik a zánik věcného břemene. Jedná se tedy o poskytnutí služby a den uskutečnění zdanitelného plnění, a je tedy nutné posuzovat na základě této skutečnosti. Jak vyplývá z § 21 odst. 3 ZDPH, při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve. Podle mého názoru došlo k poskytnutí služby dnem návrhu na vklad, k tomuto dni také vzniknou právní účinky vkladu po jeho provedení. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je tedy datum návrhu na vklad do katastru nemovitostí, kdy fakticky dojde ke zřízení věcného břemene, a tedy k poskytnutí služby.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty