Realizace práv subjektu údajů

Vydáno: 16 minut čtení

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Obecné nařízení“, obsahuje nejen celou řadu povinností pro správce i pro zpracovatele osobních údajů, ale také několik práv subjektu údajů. Subjekt údajů může svá práva kdykoli realizovat a správce (případně zpracovatel) jsou povinni tato práva respektovat.

Realizace práv subjektu údajů
JUDr.
Eva
Janečková
 
Odpovědnost za realizaci práv subjektu údajů
Aby bylo možné efektivně řešit žádosti subjektu údajů, je nutné rozdělit si v rámci obecního úřadu odpovědnost za výkon práv subjektu údajů.
Nejvyšší a konečnou zodpovědnost za výkon práv subjektů údajů má pověřenec pro ochranu osobních údajů. Pověřenec je vstupním místem pro veškeré žádosti, proto jsou jeho kontaktní údaje zveřejněny na webových stránkách. V případě doručení jiné osobě než pověřenci by příjemce žádosti (kterýkoli zaměstnanec) měl tuto žádost co nejdříve předat pověřenci pro ochranu osobních údajů.
Všechny žádosti však nemůže řešit zcela pověřenec sám, ostatně toho ani není reálně schopen. Pověřenec má celý proces vyřízení žádosti zastřešovat.
Potřebnou součinnost a konkrétní podklady pro vyřízení žádosti by měl pověřenci pro ochranu osobních údajů poskytnout vedoucí zaměstnanec.
Žádost by měla být vyřízena bez zbytečného odkladu a vždy do jednoho měsíce od obdržení žádosti, resp. od ověření totožnosti žadatele.
Pro upřesnění postavení jednotlivých osob a jejich povinností je vhodné vytvořit tzv. matici odpovědnosti, tedy tabulku, ve které bude uvedena pozice jednotlivých osob zapojených do zpracování osobních údajů v rámci toho zpracování a činnosti, za něž odpovídají.
Aby bylo možné správně realizovat práva subjektu údajů, je nezbytné s existencí těchto práv seznámit všechny zaměstnance, aby případně žádost neodložili nebo zcela neignorovali.
 
Druhy práv subjektu údajů a jejich realizace
Když ponecháme stranou tzv. informační povinnost, která je plněna setrvale, je nejčastěji využívaným právem právo na přístup k osobním údajům.
 
Právo na přístup k osobním údajům
Toto právo je uvedeno v článku 15 Obecného nařízení. Jeho obsahem je