Transfery u ÚSC a PO, 3. část

Vydáno: 8 minut čtení

V návaznosti na uvedené články k přijatým transferům u ÚSC vkládáme článek s příklady zaúčtování přijatých transferů z praxe obcí.

Transfery u ÚSC a PO – III. část
Ing.
Martin
Tocauer
Příklad
Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace
z 6/2016
Poskytovatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Program: 11703 –
Integrovaný regionální operační program
Název projektu:
Pořízení cisterny pro JSDH
Účast státního rozpočtu/dotace: 7 304 630,40 Kč
Typ financování
:
Ex post
Souhrn financování
Rok
Účast SR max.
Vlastní zdroje min.
Celkem
2018
7 304 630,80
811 625,60
8 116 256
Celkem
7 304 630,80
811 625,60
8 116 256
Název
% podíl
Výdaje OSS a
dotace
ze státního rozpočtu
405 813,40
5 %
Prostředky EU kryté alokací schválenou EK
6 898 817,00
85 %
Souhrn za SR a EU
7 304 630,40
90 %
Vlastní zdroje obce
811 625,60
10 %
Souhrn investičních potřeb projektu
8 116 256,00
100 %
Název
Druhové třídění
Odvětvové třídění
IISSP Zdroj
UZ
Rozpočet kapitoly správce programu
6341
3691
1110700
17968
Prostředky EU kryté alokací schválenou EK
6341
3691
1510700
17969
Účelový znak
– v tomto případě je uveden přímo v rozhodnutí, jak pro část financovanou ze SR (17968), tak pro část financovanou z EU (17969).
Číselník účelových znaků MF:
UZ 17968 – IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – INV
UZ 17969 – IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – INV
Nástroj
– lze poznat z kódu IISSP. Z hlediska státního rozpočtu má kód IISSP následující strukturu:
AZNNNPP
A = zdroj financování dle podkladového třídění, to není pro třídění obce důležité.
Z = zdroj, tzn. 1 = tuzemské zdroje, 5 = zahraniční zdroje. Z čísla na druhé pozici je patrné, zda se jedná o část krytou prostředky SR nebo část krytou prostředky EU.
NNN = nástroj
PP = analytiky nástroje, opět není pro třídění obce důležité.
IISSP 1110700
zdroj 1 (prostředky kryté státním rozpočtem); nástroj 107 (integrovaný regionální operační program 2014+)
IISSP 1510700
zdroj 5 (prostředky EU), nástroj 107
RA a RoPD z 6/2016, vypořádání
dotace
do 3/2019
SU
AU
OdPa
Pol
N
Z
UZ
ORJ
ORG
MD
D
955
xxxx
0200
7 304 630,40
999
xxxx
0200
7 304 630,40
Uznatelný náklad projektu ve výši 141 000 Kč, předpis a úhrada v 9/2016
SU
AU
OdPa
Pol
N
Z
UZ
ORJ
ORG
MD
D
042
xxxx
0200
141 000
321
xxxx
0200
141 000
321
xxxx
0200
141 000
231
xxxx
5512
6123
107
5
17969
0200
119 850
85 %
231
xxxx
5512
6123
107
1
17968
0200
7 050
5 %
231
xxxx
5512
6123
107
1
0200
14 100
10 %
Dohada k 31. 12. 2016
SU
AU
OdPa
Pol
N
Z
UZ
ORJ
ORG
MD
D
388
xxxx
0200
126 900
403
xxxx
0200
126 900
Uznatelný náklad 141 000 x
dotace
90 % = 126 900 Kč.
Pořízení cisternové stříkačky, předpis a úhrada v 11/2017
SU
AU
OdPa
Pol
N
Z
UZ
ORJ
ORG
MD
D
042
xxxx
0200
6 895 790
321
xxxx
0200
6 895 790,00
321
xxxx
0200
6 895 790
231
xxxx
5512
6123
107
5
17969
0200
5 861 421,50
85 %
231
xxxx
5512
6123
107
1
17968
0200
344 789,50
5 %
231
xxxx
5512
6123
107
1
0200
689 579,00
10 %
Zařazení cisternové stříkačky do majetku v 11/2017
SU
AU
OdPa
Pol
N
Z
UZ
ORJ
ORG
MD
D
022
xxxx
0200
7 036 790
042
xxxx
0200
7 036 790
Výběrové řízení snížilo přepokládanou výši uznatelných nákladů projektu z 8 116 256 Kč na 7 036 790 Kč. Je jasné, že přiznaná
dotace
dosáhne max. výše 6 333 111 Kč (7 036 790 x 0,9).
K datu zařazení cisterny do majetku v 11/2017 zaúčtována dohada investičního transferu
SU
AU
OdPa
Pol
N
Z
UZ
ORJ
ORG
MD
D
388
xxxx
0200
6 206 211
403
xxxx
0200
6 206 211
Výše dohady: 6 333 111 – 126 900 = 6 206
211.
V 11/2017 je jasné, že
dotace
nemůže dosáhnout výše dle RoPD, proto provedeme odúčtování z podrozvahy ve výši 7 304 630,40 – 6 333 111 = 971 519,40.
SU
AU
OdPa
Pol
N
Z
UZ
ORJ
ORG
MD
D
999
xxxx
0200
971 519,40
955
xxxx
0200
971 519,40
Na podrozvaze je vykázána přepokládaná výše
dotace
, tj. 6 333 111 Kč.
Investiční transfer přiřadíme na kartu majetku a od 12/2017 zahájíme společně s odpisováním rozpouštění investičního transferu zápisem MD 403/D 672 ve výši transferového podílu 90 %.
Odpis a rozpuštění transferu za 12/2017
SU
AU
OdPa
Pol
N
Z
UZ
ORJ
ORG
MD
D
551
xxxx
0200
40 000
082
xxxx
0200
40 000
403
xxxx
0200
36 000
672
xxxx
0200
36 000
Výše odpisu stanovena pouze pro názornost, rozpouštění
dotace
ve výši 90 % odpisu.
Přijetí
dotace
v 4/2018
SU
AU
OdPa
Pol
N
Z
UZ
ORJ
ORG
MD
D
231
xxxx
4216
107
5
17969
0200
5 981 271,50
231
xxxx
4216
107
1
17968
0200
351 839,50
374
xxxx
0200
6 333 111
999
xxxx
0200
6 333 111,00
955
xxxx
0200
6 333 111
Vypořádání
dotace
v 5/2018,
dotace
plně uznána
SU
AU
OdPa
Pol
N
Z
UZ
ORJ
ORG
MD
D
346
xxxx
0200
6 333 111
388
xxxx
0200
6 333 111
374
xxxx
0200
6 333 111
346
xxxx
0200
6 333 111
Příklad
Rozhodnutí o poskytnutí
dotace
z 11/2016
Poskytovatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Program: 11703 –
Integrovaný regionální operační program
Název projektu:
Pořízení požární cisterny
Účast státního rozpočtu/dotace: 6 173 496 Kč
Typ financování
:
Ex post
Souhrn financování (v Kč)
Rok
Účast státního rozpočtu max.
Vlastní zdroje min.
Celkem
2017
6 173 496
685 944
6 859 440
Celkem
6 173 496
685 944
6 859 440
Název
% podíl
Rozpočet kapitoly správce programu
338 197
5 %
Zdroje strukturálních fondů EU
5 749 349
85 %
Souhrn za SR a EU
6 087 546
90 %
Vlastní zdroje obce
676 394
10 %
Souhrn investičních potřeb projektu
6 763 940
100 %
Rozpočet kapitoly správce programu
4 775
5 %
Zdroje strukturálních fondů EU
81 175
85 %
Souhrn za SR a EU
85 950
90 %
Vlastní zdroje obce
9 550
10 %
Souhrn neinvestičních potřeb projektu
95 500
100 %
Kontrolní součty:
6 087 546 + 85 950 = 6 173 496 max. výše
dotace
dle RoPD
Rozhodnutí o poskytnutí
dotace
z 11/2016, vypořádání
dotace
do 9/2018
SU
AU
OdPa
Pol
NZ
UZ
ORJ
ORG
MD
D
955
xxxx
0200
6 173 496
999
xxxx
0200
6 173 496
V 5/2016 obec vynaložila neinvestiční náklady, o kterých v dobré víře předpokládá, že budou uznány v rámci vypořádání. Jednalo o dvě faktury v souhrnné výši 84 700 Kč.
Obec doúčtuje NZUZ v poměrech financování.
Účelové znaky pro projekt – UZ lze zjistit podle čísla a názvu programu. Dle poskytovatele víme, že UZ budou začínat číslicí 17 (UZ pro kapitolu MMR) a dle čísla programu 11703 zjistíme UZ:
17015 – IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – NIV
17015 – IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – NIV
17016 – IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – NIV
17016 – IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – NIV
17968 – IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – INV
17968 – IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – INV
17969 – IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – INV
17969 – IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – INV
Nástroj
– u tohoto projektu lze dohledat také podle názvu programu – Integrovaný regionální operační program = nástroj 107 dle číselníku nástrojů na stránkách MF
V 11/2016 doúčtování NZUZ v poměrech financování
SU
AU
OdPa
Pol
N
Z
UZ
ORJ
ORG
MD
D
231
xxxx
5512
5169
–84 700
231
xxxx
5512
5169
107
5
17016
0200
71 995
231
xxxx
5512
5169
107
1
17015
0200
4 235
231
xxxx
5512
5169
107
1
0200
8 470
Podíly NZUZ doúčtujeme interním dokladem najednou, není třeba pro každou fakturu zvlášť. To platí i při větším množství faktur.
K 31. 12. 2016 dohada neinvestiční části
dotace
ve výši 90 % z 84 700 Kč (existují již uznatelné náklady projektu a máme RoPD)
SU
AU
OdPa
Pol
N
Z
UZ
ORJ
ORG
MD
D
xxxx
0200
76 230
672
xxxx
0200
76 230
Investiční část
dotace
k 31. 12. 2016 nedohadujeme, protože k 31. 12. 2016 nebyly vynaloženy žádné uznatelné investiční náklady projektu.
V 9/2017 pořízení cisterny
SU
AU
OdPa
Pol
N
Z
UZ
ORJ
ORG
MD
D
042
xxxx
0200
6 749 985
321
xxxx
0200
6 749 985,00
321
xxxx
0200
6 749 985
231
xxxx
5512
6123
107
5
17969
0200
5 737 487,00
85 %
231
xxxx
5512
6123
107
1
17968
0200
337 499,25
5 %
231
xxxx
5512
6123
107
1
0200
674 998,75
10 %
Cisterna se vysoutěžila v ceně 6 749 985 Kč oproti předpokládané 6 763 940 Kč.
V 9/2017 cisterna předána a zařazena do užívání
SU
AU
OdPa
Pol
N
Z
UZ
ORJ
ORG
MD
D
022
xxxx
0200
6 749 985,00
042
xxxx
0200
6 749 985,00
V 9/2017 v okamžiku zařazení do majetku dohada investiční
dotace
SU
AU
OdPa
Pol
N
Z
UZ
ORJ
ORG
MD
D
388
xxxx
0200
6 074 986,25
403
xxxx
0200
6 074 986,25
90 % z 6 749 985 = 6 074 986,25.
Od měsíce 10/2017 se bude cisterna odpisovat a zároveň rozpouštět
dotace
v transferovém podílu 90 %.
Pokud by byl např. měsíční odpis cisterny 28 125 Kč, spolu s odpisem by se rozpouštěla
dotace
ve výši 90 % z 28 125 Kč, tj. ve výši 25 312,50 Kč.
Měsíční zaúčtování
SU
AU
OdPa
Pol
N
Z
UZ
ORJ
ORG
MD
D
551
xxxx
0200
28 125,00
082
xxxx
0200
28 125,00
403
xxxx
0200
25 312,50
672
xxxx
0200
25 312,50
Poznámka:
odpisy i rozpuštění
dotace
lze zaúčtovat i souhrnně, vždy nejpozději k 31.12.
V 12/2017 příjem
dotace
SU
AU
OdPa
Pol
N
Z
UZ
ORJ
ORG
MD
D
231
xxxx
4216
107
5
17969
0200
5 737 487,00
231
xxxx
4216
107
1
17968
0200
337 499,25
231
xxxx
4116
107
5
17016
0200
71 995,00
231
xxxx
4116
107
1
17015
0200
4 235,00
374
xxxx
0200
6 151 216,25
999
xxxx
0200
6 173 496,00
955
xxxx
0200
6 173 496,00
V 12/2017 poskytovatelem sděleno, že byl projekt finančně ukončen a
dotace
uznána. Předpis pohledávky a zúčtování přijaté zálohy s pohledávkou.
SU
AU
OdPa
Pol
N
Z
UZ
ORJ
ORG
MD
D
346
0200
6 151 216,25
388
0200
6 151 216,25
374
0200
6 151 216,25
346
0200
6 151 216,25
Příklad
Dvě
dotace
na jednu akci
2.
Smlouva o poskytnutí
dotace
s krajem z 7/2016, investiční
dotace
na pořízení automobilu pro JSDH ve výši 250 000 Kč, vypořádání do jednoho roku.
3.
Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace
z 12/2016
Poskytovatel:
Ministerstvo vnitra
Program: 01424 –
Dotace
pro jednotky SDH obcí
Název projektu:
Dopravní automobil pro JSDH
Účast státního rozpočtu/dotace: 400 000 Kč
Typ financování
:
Ex ante
Souhrn financování
Rok
Účast státního rozpočtu max.
Vlastní zdroje min.
Celkem
2017
400 000
400 000
800 000
Celkem
400 000
400 000
800 000
V 7/2016 uzavřena smlouva o poskytnutí investiční
dotace
s
krajem
SU
AU
OdPa
Pol
NZ
UZ
ORJ
ORG
MD
D
915
xxxx
0200
250 000
999
xxxx
0200
250 000
V 10/2016 přijatá záloha na dotaci od kraje
SU
AU
OdPa
Pol
NZ
UZ
ORJ
ORG
MD
D
231
xxxx
4222
xx
0200
250 000
374
xxxx
0200
250 000
999
xxxx
0200
250 000
915
xxxx
0200
250 000
V 12/2016 RA a RoPD od MV, předpokládané vypořádání do 10/2017
SU
AU
OdPa
Pol
NZ
UZ
ORJ
ORG
MD
D
915
xxxx
0200
400 000
999
xxxx
0200
400 000
V 3/2017 pořízení automobilu
SU
AU
OdPa
Pol
NZ
UZ
ORJ
ORG
MD
D
042
xxxx
0200
0200
800 000
321
xxxx
0200
0200
800 000
321
xxxx
0200
0200
800 000
231
xxxx
5512
6123
14984
0200
0200
400 000
231
xxxx
5512
6123
xx(kraj)
0200
0200
250 000
231
xxxx
5512
6123
0200
0200
150 000
UZ státní
dotace
zjištěn podle čísla projektu.
V 3/2017 zařazení automobilu do užívání
SU
AU
OdPa
Pol
NZ
UZ
ORJ
ORG
MD
D
022
xxxx
0200
0200
800 000
042
xxxx
0200
0200
800 000
V 3/2017 dohada investiční dotací ve výši 650 000 Kč
SU
AU
OdPa
Pol
NZ
UZ
ORJ
ORG
MD
D
388
xxxx
0200
400 000
388
xxxx
0200
250 000
403
xxxx
0200
0200
650 000
Dohadovaná výše
dotace
se přiřadí na kartu majetku, od 4/2017 se automobil odpisuje a
dotace
ve výši TP rozpouští.
V 4/2017 vypořádání
dotace
s krajem, kraj výši
dotace
uznal a projekt ukončil
SU
AU
OdPa
Pol
NZ
UZ
ORJ
ORG
MD
D
348
xxxx
0200
250 000
388
xxxx
0200
250 000
374
xxxx
0200
250 000
348
xxxx
0200
250 000
V 4/2017 přijetí zálohy na dotaci od MV
SU
AU
OdPa
Pol
NZ
UZ
ORJ
ORG
MD
D
231
xxxx
4216
14984
0200
400 000
374
xxxx
0200
400 000
999
xxxx
0200
400 000
915
xxxx
0200
400 000
8/2017 ZVA od MV, uznáno
SU
AU
OdPa
Pol
NZ
UZ
ORJ
ORG
MD
D
346
xxxx
0200
400 000
388
xxxx
0200
400 000
374
xxxx
0200
400 000
346
xxxx
0200
400 000
Zkratky použité v článku:
JSDH – Jednotka Sboru dobrovolných hasičů
MV – Ministerstvo vnitra
ORJ – Organizační jednotka
OSS – Organizační složka státu
RA – Registrace akce
RoPD – Rozhodnutí o poskytnutí
dotace
SDH – Sbor dobrovolných hasičů
ZVA – Závěrečné vyhodnocení akce
Poznámka: ÚSC - Územně samosprávné celky || PO - Příspěvkové organizace
Transfery u ÚSC a PO, 1. část
Transfery u ÚSC a PO, 2. část
Transfery u ÚSC a PO, 3. část
Transfery u ÚSC a PO, 4. část
Transfery u ÚSC a PO, 5. část

Související dokumenty