Nejvyšší orgán spolku

Vydáno: 26 minut čtení

Charakteristickým rysem každé právnické osoby, což platí i o spolku, je jeho organizační struktura, tedy systém orgánů, mezi které jsou rozděleny jednotlivé kompetence v oblasti jejího fungování (rozhodovací, kontrolní, rozhodčí atd.). V oblasti spolkového práva ponechává zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák. “), ve stanovení vnitřní organizace, s ohledem na princip nezasahování státu do spolkové samosprávy, volnost spolku. Konstruuje pouze povinnou bipartici spolkových orgánů, kterým je statutární orgán a nejvyšší orgán. Oba orgány se zapisují do spolkového rejstříku. Jak se budou jmenovat, jak budou utvářeny, jaká bude jejich působnost, upraví stanovy.

Nejvyšší orgán spolku
JUDr.
Václav
Dobrozemský
Ustanovení § 247 obč. zák. vymezuje základní charakteristiku nejvyššího orgánu spolku: „
Stanovy určí, který orgán je nejvyšším orgánem spolku; do jeho působnosti zpravidla náleží určit hlavní zaměření činnosti spolku, rozhodovat o změně stanov, schválit výsledek hospodaření spolku, hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů a rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.“
Nebudou-li stanovy obsahovat výslovné ustanovení, který orgán je orgánem nejvyšším, nastupuje zákonná domněnka, že jím je členská schůze. Zákon demonstrativním výčtem podává základní
kompetence
nejvyššího orgánu. Z uvedeného vyplývá, že tato působnost při rozhodování nejvyššího orgánu může být rozšířena, ale na druhou stranu lze i tyto vyjmenované
kompetence
svěřit do rukou jiného spolkového orgánu.
Ustanovení § 247 odst. 3 obč. zák. v druhé části věty obsahuje pravidlo, že:
„… ustanovení § 248 až 257 se na členskou schůzi použijí, pokud stanovy neurčí něco jiného.“
Stanovy tak mohou vyloučit aplikaci zákonných pravidel vztahujících se k členské schůzi, což v konkrétním případě může ve svém důsledku vést k možnosti vyloučit řadové členy z jakéhokoliv reálného vlivu na chod spolku.
„Zákon je proto třeba vykládat v tom smyslu, že stanovy mohou vyloučit aplikaci § 248 až 257 na nejvyšší orgán spolku jen tehdy, budou-li obsahovat taková pravidla a postupy organizace a působnosti nejvyššího orgánu spolku, jež budou v souladu se základním principem spolkového práva, tedy že spolek je dobrovolný a samosprávný svazek členů (§ 214 odst. 1).“
1)
Označení „členská schůze“ je pouze označením druhovým. Spolku je ponechána volnost v tom, jak tento orgán pojmenuje. Nejvyšší orgán tak může nést označení valná hromada, sjezd, sněm, konference, shromáždění členů apod. Pro označení všech orgánů platí obecné pravidlo, že nemohou být označeny takovým způsobem, který by vzbuzoval klamný dojem o jejich povaze.
 
Kumulace nejvyššího a statutárního orgánu
Obecné pravidlo stanoví povinnost zakotvit v organizační struktuře spolku dva orgány (statutární a nejvyšší). Při této struktuře však není vyloučeno, aby nejvyšší orgán byl současně i orgánem statutárním. Spolek může být založen na autokratické struktuře vůdcovského typu,2)kdy se pravomoci obou orgánů soustředí v rukou jedné osoby. Tato koncepce není v rozporu s demokratickým právním řádem ani spolkovou autonomií. Je naopak věcí stanov a v rámci svobody spolčování na rozhodnutí každého člena (zájemce o členství), zda v takto organizačně pojatém spolku bude mít zájem figurovat. Na tuto koncepci myslí § 247 odst. 2 obč. zák. (opět
dispozitivní
pravidlo, které lze ve stanovách upravit odlišně), který stanoví zvláštní způsob rozhodování spolku v případě, že statutární orgán (s kompetencemi nejvyššího orgánu) není schopen vykonávat funkci po dobu delší než jeden měsíc (např. zemře či zanikne jeho jediný člen, všichni členové odstoupí). Uvedené nouzové pravidlo má za cíl odblokování situace, kdy se spolek stal
de facto
nefunkčním a není osoby, která by jej řídila. Shromáždění členů se v takovém případě nestává standardním trvalým orgánem spolku; jde o
ad hoc
svolaný „orgán“, který rozhoduje o záležitostech, jež měl v daném období rozhodnout statutární orgán. Není vyloučeno, aby toto shromáždění, s ohledem na nefunkčnost kumulace pravomocí statutárního a nejvyššího orgánu, změnilo formou změny stanov organizační strukturu, která zakotví klasickou bipartici obligatorních orgánů spolku.
 
Pravomoci členské schůze
Občanský zákoník na několika místech upravuje
kompetence
členské schůze; tyto však mohou stanovy svěřit orgánům jiným. Do
kompetence
členské schůze tak může být svěřeno:
volba orgánů spolku (statutárního orgánu, kontrolní komise, rozhodčí komise), případně i dalších orgánů, které spolek zřídí (např. výbor, různé pomocné, poradní či iniciativní orgány),
rozhodování o přijetí nových členů,
určení hlavního zaměření činnosti spolku,
rozhodování o změně stanov,
schvalování výsledku hospodaření spolku,
hodnocení činnosti dalších orgánů spolku i jejich členů,
rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
Členská schůze, byť je v postavení nejvyššího orgánu spolku, na sebe nemůže atrahovat pravomoc rozhodnout ve věci, ve které je rozhodnutí ze stanov jednoznačně svěřeno jinému orgánu spolku.3) Pakliže by k nerespektování vnitřních spolkových pravidel došlo, je dána možnost soudní ochrany člena, případně by se na usnesení členské schůze pohlíželo jako by nebylo přijato (§ 245 obč. zák.).
 
Složení členské schůze
Identifikační kritérium tohoto zastupitelského orgánu spočívá v tom, že jde o orgán tvořený všemi členy spolku, kteří tak dostávají možnost demokraticky rozhodovat a podílet se na činnosti a směřování spolku. Nicméně stanovy mohou určit, že funkci nejvyššího orgánu nebude plnit toto shromáždění všech členů, ale jiný orgán (např. shromáždění delegátů – zástupců zvolených a reprezentující členy spolku, zástupců vyslaných pobočnými spolky, předsedové vnitřních organizačních útvarů spolku, členové starší 18 let, výkonný výbor či správní rada apod.). Pakliže stanovy budou mlčet, je nejvyšším orgánem členská schůze a aplikují se zákonná (poměrně podrobná) pravidla pro jednání členské schůze.
V praxi se vyskytují případy, kdy se člen spolku nechá na zasedání členské schůze zastoupit jinou osobou, kterou pro tyto účely zmocní k účasti a hlasování. V zákoně není výslovně uveden požadavek osobní účasti člena na zasedání. S ohledem na mlčení zákona a dispozitivnost většiny ustanovení upravujících spolkové právo je tak možné tuto variantu připustit, nevyloučí-li ji stanovy (stanovy například mohou omezit možnost zastoupení člena na zasedání jiným členem spolku). Analogicky bude možné uplatnit ustanovení § 159 odst. 2 obč. zák., který říká:
„Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.“
Rovněž není vyloučeno kumulativní zmocnění pro účast a rozhodování na zasedání členské schůze, tedy případ, kdy více nepřítomných členů zmocní jednoho jiného člena, a tento člen tak pro dané zasedání disponuje více mandáty (hlasy). V extrémním případě se tak může stát, že tento člen bude na zasedání disponovat většinou či dokonce všemi hlasy. V takovém případě může ze strany tohoto člena dojít ke zneužití hlasovacího práva k újmě spolku, s důsledky předvídanými v § 212 odst. 2 obč. zák.4)
Členská schůze nemá postavení stálého orgánu se stabilní činností, jedná se o orgán svolávaný pro každé zasedání zvlášť. Zákon stanoví, že se členská schůze koná jedenkrát do roka.
„Četnost zasedání členské schůze nesmí být
ex lege
nižší než jedenkrát ročně. Tím je zákonem zajištěno, aby alespoň jednou během stanoveného ročního časového úseku mohly být na členské schůzi v závazné formě projednávány
relevantní
záležitosti spolku.“
5) Z tohoto lze usuzovat, že jde o
kogentní
pravidlo, od kterého se nelze odchýlit. Pakliže by spolek chtěl periodicitu zasedání členské schůze vázat například na délku funkčního (volebního) období spolkových orgánů, může ve stanovách zakotvit odlišnou úpravu fungování nejvyššího orgánu, přičemž již nepůjde o členskou schůzi ve smyslu obč. zák.
 
Svolání členské schůze
Není-li určeno jinak, svolává členskou schůzi statutární orgán. Z podstaty spolkové demokracie a ochrany členských práv vyplývá právo členů na svolání členské schůze. Jedná se o pozitivní úpravu, jež směřuje k možnosti členů domoci se projednání určitých záležitostí na členské schůzi. Ust. § 248 odst. 2 obč. zák. konstruuje povinnost statutárního orgánu členskou schůzi svolat z podnětu alespoň třetiny členů nebo kontrolního orgánu spolku. Stanovy mohou povinnost svolání doplnit, resp. rozšířit. Nabízí se více modifikací:
členskou schůzi svolá statutární orgán, pokud jej k tomu pověří rozhodnutí výkonného orgánu spolku,
uplynula určitá doba od konání poslední členské schůze,
požádá-li o to stanovený počet členů,
požádá-li o to určitý orgán spolku (např. kontrolní nebo rozhodčí komise),
požádá-li o to určitý počet pobočných spolků,
statutární nebo výkonný orgán po určitou dobu nepřijme žádné usnesení.
Platnost usnesení členské schůze spolku předpokládá, že ji svolají ty jeho orgány, které jsou k tomu podle stanov povolány.6) Znamená to, že rozhodnutí členské schůze svolané k tomu nekompetentním orgánem mohou mít za následek nicotnost všech přijatých rozhodnutí (§ 245 obč. zák.).
„Pokud podle stanov občanského sdružení valnou hromadu svolává určitý orgán, nezpůsobí rozpor jednání valné hromady se zákonem či stanovami sama o sobě skutečnost, že oznámení o konání valné hromady podepsala a rozeslala osoba, která tím byla pověřena a není členem tohoto orgánu.“
7)
 
Řádnost svolání
Členská schůze se svolá vhodným způsobem ve lhůtě určené stanovami, jinak nejméně 30 dnů před jejím konáním. Stanovy mohou připustit svolání písemnou pozvánkou, prostředky elektronické komunikace (e-mail, webové stránky, sociální sítě, SMS), ale i jinými způsoby (např. vyvěšením na „úřední desku“ v sídle spolku). Doporučuje se však, aby k zamezení následných sporů o platnost usnesení členské schůze bylo její zasedání svoláno prokazatelným a nezpochybnitelným způsobem. Určí-li stanovy pravidla pro oznámení konání členské schůze (např. doručení písemné pozvánky každému členovi), nelze svolat členskou schůzi pouze uveřejněním pozvánky v sídle spolku či na webových stránkách. Uvedené porušení stanov by mohlo mít za následek možnost nezúčastněných členů domáhat se vyslovení neplatnosti rozhodnutí dané členské schůze prostřednictvím soudu. Soud by však neplatnost nevyslovil, jednalo-li by se o
marginální
porušení stanov, nemající zásadní dopad na porušení práv členů, jež se domáhají soudní ochrany.8)
Občanský zákoník stanoví
dispozitivní
lhůtu ke svolání členské schůze, která je stanovena na třicet dnů. Bude samozřejmě záležet na spolku, kterak tuto lhůtu upraví. U větších spolků s mnoha členy či složitou organizační strukturou bude i tato lhůta krátká. Nicméně lze tuto lhůtu považovat za
dispozitivní
a spolek ji bude moci ve svých stanovách i zkrátit.9) Rozhodným dnem pro počítání této lhůty je den konání členské schůze; tento den se do uvedené lhůty nezapočítává.10)
Vzhledem k tomu, že pozvánka k jednání členské schůze je považována za právní jednání, musí splňovat kritéria určitosti a srozumitelnosti (§ 545 obč. zák). Občanský zákoník stanoví minimální požadavky na obsah pozvánky, kterými jsou místo, čas a pořad zasedání. Pořad jednání nemusí být rozveden do všech podrobností; pozvánka nemusí obsahovat výčet procedurálních bodů programu (např. volba pracovních orgánů členské schůze), které se opakují na každé členské schůzi (a tato pravidla jsou zakotvena např. v jednacím řádu členské schůze). Jejich neuvedení v programu jednání nemá dopad na vymezení práv a povinností členů spolku do budoucna.11)
Nebude vždy možné, aby se členské schůze zúčastnili všichni členové spolku. Jednání má být však svoláno tak, aby co nejméně omezovalo možnost členů se jej zúčastnit, což konvenuje s právem členů spolku podílet se na rozhodování spolku. Nebude tak vhodné svolat členskou schůzi na pracovní den dopoledne, je-li většina členů spolku pracujících a s ohledem na pracovní dobu by nebyli schopni se zasedání zúčastnit. Rovněž nebude vhodné zvolit jako místo konání členské schůze takovým způsobem, který by fakticky znemožnil účast členů na jednání (např. v zahraničí či na druhém konci republiky, než je jeho sídlo, resp. na kterémžto území vykonává spolek činnost). Co se týče místa konání členské schůze, není nutné, aby se vždy konala v sídle spolku (s ohledem na množství členů spolku to ani nebude kapacitně možné). Bude však nezbytné, aby místo konání bylo na pozvánce uvedeno dostatečně určitě (plná adresa, tj. ulice, číslo domu, obec, případně název místa, jenž bude jednoznačný a nevyvolá možnost záměny, např. „v sídle spolku“) a nevyvolalo mylnou představu. Dostatečné tak nebude uvedení pouze obce, ve kterém se má zasedání konat. Rozhodné však budou vždy konkrétní okolnosti toho kterého případu.12)
 
Možnost měnit pořad zasedání
K ochraně zájmů toho, kdo zasedání členské schůze svolává, je upravena možnost měnit a doplňovat program členské schůze pouze s jeho souhlasem. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných hlasovat. Nebude tak moci dojít k situaci, kdy by členská schůze „nečekaně“ rozhodovala o otázkách, které nebyly předem ohlášeny a členové tak neměli možnost se s nimi seznámit.
 
Odvolání a odložení členské schůze
Odložením se rozumí posunutí data zasedání na jiný termín. Zákon nevymezuje důvody, proč se tak může stát. Může jít např. o situace, kdy se velká část členů z jednání omluví, nejsou včas připraveny materiály k projednání, objevily se nové okolnosti, konat schůzi není možno s ohledem na nemožnost sejít se na původně ohlášeném místě, nastala určitá krizová situace (povodeň) apod. K ochraně členů zákon stanoví, že toto odvolání nebo odložení členské schůze je třeba sdělit stejným způsobem, jakým byla svolána. Odvolat nebo odložit členskou schůzi může zásadně jen ten, kdo ji svolal. Zároveň se stanoví ochranné pravidlo, je-li svolavatelem osoba podle § 248 odst. 2 obč. zák. V takovém případě může být členská schůze odvolána pouze k návrhu nebo se souhlasem osoby (orgánu), který členskou schůzi svolal. Je-li členská schůze odvolána nebo odložena méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí spolek členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady (tj. zejména cestovné, náklady spojené s ubytováním).
 
Práva člena při zasedání
Součástí souboru práv členů spolku jsou i práva související s účastí na členské schůzi. Ty lze vymezit následujícím způsobem:
právo účasti na zasedání členské schůze,
právo hlasovat na členské schůzi,
právo požadovat a dostat na členské schůzi vysvětlení záležitostí týkajících se spolku, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání členské schůze,
právo uplatňovat návrh a protinávrhy,
právo nahlížet do zápisu z členské schůze.
Člen spolku právo na informace, resp. na vysvětlení záležitostí spolku, které se vztahují k předmětu zasedání členské schůze. Právě z důvodu, aby měl člen možnost se na jednání členské schůze připravit (formulovat dotazy), je třeba členskou schůzi svolat předem a v ohlášení vymezit pořad jednání. Předsedající schůze nemůže požadavek na dotaz odmítnout. Pakliže vznese člen dotaz k problematice, jenž je předmětem jednání členské schůze, je porušením práva člena spolku, odmítne-li předsedající podat požadované vysvětlení přímo na zasedání s tím, že na položené dotazy následně odpoví písemnou formou. Požaduje-li člen vysvětlení záležitostí týkajících se spolku, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání členské schůze, je předsedající (či jiný kompetentní orgán) povinen mu potřebná vysvětlení poskytnout přímo na jednání členské schůze. S takovými požadavky svolavatel musí počítat a jeho povinností je se na takové případné dotazy připravit, případně zajistit účast osob, které disponují informacemi potřebnými pro zodpovězení těchto dotazů13) (lze si tak např. představit situaci, kdy bude projednáván rozpočet spolku; v takovém případě bude vhodná účast ekonoma spolku). Lze si představit situaci, že stanovy či vnitřní předpisy upraví situace, kdy informaci, která se nevztahuje bezprostředně k pořadu jednání členské schůze, a nebude ji možno poskytnout okamžitě, bude poskytnuta členovi v určité lhůtě. Za nepřiměřený nelze v takovém případě považovat požadavek písemné formy dotazu (a stejně tak písemné formy odpovědi s možností zveřejnění všem členům spolku).
Současně je stanoveno omezení práva na vysvětlení spočívající v nemožnosti poskytnout informaci, kterou zákon zakazuje uveřejnit (osobní údaje, utajované skutečnosti), či jejíž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu.
 
Jednání a rozhodování členské schůze
Rozhodování členské schůze je postaveno na zásadě, že každý člen má jeden hlas. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnášeníschopnost je vyjádřením přítomnosti takového počtu osob, který je dostačující pro to, aby členská schůze mohla platně jednat a přijímat rozhodnutí.14) Usnesení přijímá členská schůze většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Nedodržení těchto pravidel je na základě návrhu člena důvodem k soudnímu vyslovení neplatnosti daného rozhodnutí.
Jelikož je členská schůze kolektivním orgánem, je třeba vnímat tato pravidla jako kogentní; je však možné se od nich odchýlit pouze směrem nahoru (stanovit vyšší kvora, tzv. kvalifikovanou většinu pro usnášeníschopnost i pro přijetí rozhodnutí).15) Může jít například o dvoutřetinovou či tříčtvrtinovou většinu hlasů přítomných členů, či nadpoloviční většinu počítanou nikoliv z přítomných, ale ze všech členů spolku. Je však třeba mít při stanovení těchto kvor na paměti možné ochromení či výrazné ztížení rozhodovacích procesů ve spolku. Členská schůze nemůže být nikdy schopná usnášení bez ohledu na počet přítomných členů, takové pravidlo nemohou připustit ani stanovy.
V soudní praxi se řešilo mnoho případů návrhů na vyslovení neplatnosti rozhodnutí členské schůze spolku z důvodu toho, že dané rozhodnutí bylo přijato k tomu nezpůsobilými členy (například bylo sporné, zda určitý člen byl v době rozhodování vůbec členem spolku, zda byl delegát na členskou schůzi platně zvolen apod.). Nejvyšší soud k tomu zaujal následující stanovisko:
„Platnost usnesení orgánu občanského sdružení nemůže ovlivnit ta okolnost, že i když se hlasování účastnily osoby, jimž hlasovací právo nenáleželo, nebyl tím ovlivněn výsledek hlasování, ale pouze počet hlasů pro jednotlivé usnesení valné hromady. Jestliže by vzhledem k počtu hlasů osob oprávněných hlasovat a výsledkům hlasování bylo usnesení přijato stejně, je usnesení platné.“
16)
Stanovy mohou upravit, že lze jednat s využitím technických prostředků (videokonference, telekonference, skype, telefon), a nebude tak nutné, aby se člen na zasedání fyzicky dostavil.
Zákon stanoví některá základní pravidla pro jednání členské schůze; ty lze shrnout následujícím výčtem:
Zahájení členské schůze svolavatelem.
Ověření usnášeníschopnosti; pakliže nejsou splněny podmínky pro usnášeníschopnost, bude nutné zasedání ukončit a následně svolat v zákonem stanovených lhůtách náhradní zasedání členské schůze.
Zvolení předsedajícího; může jím být jak člen spolku (zpravidla člen statutárního nebo výkonného orgánu), ale i třetí osoba, která není členem spolku. Přípustné bude také zvolení více předsedajících, kteří se budou v řízení schůze střídat, například v případě, jedná-li se o celodenní nebo vícedenní zasedání členské schůze.
Zvolení případných dalších „činovníků“, resp. pracovních orgánů (např. zapisovatel, skrutátoři – osoby pověřené sčítáním hlasů, mandátová, návrhová, kandidátní, volební komise, ověřovatelé zápisu), vyžadují-li jejich volbu stanovy (resp. vnitřní předpisy, typicky jednací a volební řád).
Projednání jednotlivých bodů programu a přijetí dílčích usnesení k nim. Je povinností spolku zjišťovat při přijetí každého usnesení, zda je členská schůze usnášeníschopná.17)
V případě, že byla v průběhu zasedání členské schůze projednána a schválena dílčí usnesení, nemá žádný význam pro platnost těchto dílčích usnesení, je-li na závěr jednání hlasováno o usnesení jako celku; jedná se pouze o rekapitulaci předchozích dílčích usnesení.18) Takováto praxe je spíše nevhodná a může vést k pochybnostem o platnosti dílčích usnesení členské schůze, např. v případě neschválení tohoto závěrečného usnesení, či v případě, že by některé návrhy na usnesení nebyly v průběhu jednání přijaty (usnesení by tedy nevzniklo), avšak v závěrečném (shrnujícím) usnesení by se objevily.
 
Náhradní členská schůze
Pro případ, že členská schůze nebyla při svém zasedání schopná se usnášet, konstruuje § 257 obč. zák. institut náhradní členské schůze. Jedná se o nouzové řešení bránící naprostému ochromení činnosti spolku. Může jít o případy, kdy členská schůze není schopná se usnášet od samého počátku (při zahájení nebylo přítomno dostatečné množství členů) či se stala neusnášeníschopnou v průběhu jejího zasedání (určité množství přítomných členů jednání opustilo).
V tomto případě svolavatel svolá novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. V případě náhradní členské schůze je možné usnesení přijmout za účasti libovolného počtu členů, ledaže stanovy určí něco jiného, tj. stanoví hranici pro schopnost se usnášet.
Z dikce ustanovení § 257 odst. 1 obč. zák. vyplývá, že nebude možné, aby stanovy obsahovaly úpravu, kdy se náhradní členská schůze koná například po 30 minutách od zahájení „řádného“ zasedání členské schůze, na kterém bylo zjištěno a konstatováno, že není schopná usnášet se. V tomto případě by sice byla splněna lhůta pro svolání (15 dnů) i pro konání (6 týdnů) náhradní členské schůze, ovšem rozeslání pozvánky se stejným programem a s informací, že je svoláno náhradní zasedání členské schůze, by zřejmě bylo technicky nemožné provést, zejména vůči nepřítomným členům spolku. Navíc by účast na náhradním zasedání nebyla umožněna členům, kteří se neúčastnili řádného zasedání, neboť bezprostředním konáním náhradního zasedání (navazujícím na řádné zasedání členské schůze) by nebylo umožněno rozeslání pozvánky v dostatečném předstihu, a tito nepřítomní členové by se o konání náhradního zasedání vůbec nedozvěděli. Výše uvedená úprava sice umožňuje operativní rozhodování spolku při nedostatečném množství přítomných členů pro rozhodování řádného zasedání členské schůze, z hlediska ochrany práv členů spolku (na účast a rozhodování na zasedání členské schůze, a na informace) je třeba tuto úpravu shledat jako rozpornou s účelem a smyslem zákona, a takovéto ustanovení stanov by mělo být shledáno jako neplatné (§ 580 odst. 1 obč. zák.).
 
Zápis z členské schůze
Výstupem z jednání členské schůze (dokumentem osvědčujícím její průběh a doklad o přijetí příslušných usnesení) je zápis. Zákon předpokládá prostou písemnou formu (arg. „nahlížet“), stanovy však mohou vyžadovat formu přísnější (úředně ověřené podpisy činovníků schůze či formu notářského zápisu, např. pro volbu orgánů spolku). Zápis slouží jako podklad pro činnost spolku, listina požadovaná k návrhu na zápis do spolkového rejstříku (v případě volby orgánů zapisovaných do rejstříku, rozhodování o změně stanov apod.), doklad pro možný soudní přezkum, a také aby se i nepřítomní členové dozvěděli o záležitostech, o kterých členská schůze rozhodovala.
Zákon klade povinnost zajistit vyhotovení zápisu statutárnímu orgánu do třiceti dnů od jejích ukončení. To však neznamená, že by bylo nezbytné, aby zápis fyzicky zpracovával on; v praxi spíše půjde buď o zapisovatele zvoleného členskou schůzí, nebo pracovníky sekretariátu či jiných útvarů spolku.
Zákon stanoví minimální obsahové náležitosti zápisu; ze zápisu musí být patrné:
kdo zasedání svolal a jak,
kdy se konalo,
kdo je zahájil,
kdo mu předsedal,
jaké případné další činovníky členská schůze zvolila,
jaká usnesení přijala (tedy přesný text přijatého usnesení a výsledky hlasování, kterými se rozumí uvedení počtu přítomných členů spolku a počtu souhlasných hlasů při přijetí každého usnesení, resp. uvedení počtu hlasujících pro přijetí, proti přijetí a počtu členů, kteří se hlasování zdrželi),
kdy byl zápis vyhotoven.
Zákon dává právo členům spolku nahlížet do tohoto zápisu; podrobnosti určí stanovy. Toto právo však nelze omezit nebo úplně vyloučit, neboť právo na informace o spolkových záležitostech je jedním ze základních práv členů spolku. Povinnosti spolku může být učiněno zadost zasláním zápisu členům, zveřejnění na webových stránkách nebo ve spolkovém časopise, či uložením v sídle spolku.
1) DVOŘÁK, T. Komentář k § 249 obč. zák. In ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.
Občanský zákoník. Komentář. Svazek I (§ 1–654)
. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 719.
2) ELIÁŠ, K.
Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou
. Ostrava: Sagit, 2012, s. 155.
3) Nález Ústavního soudu ze dne 24. 5. 2011, sp. zn. I. ÚS 3486/10.
4)
„Zneužije-li člen soukromé
korporace
hlasovací právo k újmě celku, rozhodne soud na návrh toho, kdo prokáže právní zájem, že k hlasu tohoto člena nelze pro určitý případ přihlížet. Toto právo zaniká, pokud návrh není podán do tří měsíců ode dne, kdy k zneužití hlasu došlo.“
5) BÍLKOVÁ, J. Komentář k § 248 obč. zák. In LAVICKÝ, P. a kol.:
Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1–654). Komentář.
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1199.
6) Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČSR 3245/26 (Boh. A. 5398/1926).
7) Usnesení Nejvyššího soudu (dále také „NS“) ze dne 18. 12. 2007, sp. zn. 28 Cdo 4100/2007.
8) Usnesení NS ze dne 17. 3. 2010, sp. zn. 28 Cdo 2773/2008, usnesení NS ze dne 18. 12. 2007, sp. zn. 28 Cdo 4100/2007.
9) Soudím však, že svolávání schůzí v intervalu kratším než 15 dnů by již nepřiměřeně zasahovalo do členských práv.
10) Usnesení NS ze dne 21. 4. 2004, sp. zn. 29 Odo 783/2003.
11) Usnesení NS ze dne 24. 6. 2009, sp. zn. 29 Cdo 2340/2007:
„Za rozhodnutí procedurální povahy lze považovat jen ta, která se týkají organizace a průběhu konkrétního shromáždění delegátů či členské schůze, jako je např. volba orgánů shromáždění, rozhodnutí o jeho přerušení, o způsobu hlasování, není-li určen stanovami, apod. Jde tedy o rozhodnutí, která nemají obecnou povahu v tom smyslu, že by jimi byla stanovena pravidla i do budoucna. Takovými rozhodnutími nepochybně nejsou rozhodnutí o zrušení jednacího řádu, o ustavení pracovních komisí pro přípravu jednacího řádu, pro přípravu změn stanov a o krácení lhůty pro doručování pozvánek na shromáždění delegátů. Toto rozhodnutí se netýká jen jediného shromáždění delegátů a nejde proto o rozhodnutí procedurální povahy. Rozhodnutím procedurální povahy je i rozhodnutí o přerušení shromáždění delegátů a jeho pokračování v jiném termínu.“
12) DVOŘÁK, T. Komentář k § 249 obč. zák. In ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.
Občanský zákoník. Komentář. Svazek I (§ 1 až 654)
. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 722. Uvádí příklad: Bude-li mít spolek sedm členů, kteří se všichni zúčastní společného hromadného zájezdu do Itálie, nic nebrání tomu, aby si v místě ubytování svolali a konali zasedání členské schůze.
13) Usnesení NS ze dne 13. 3. 2012, sp. zn. 29 Cdo 1592/2011.
14) BÍLKOVÁ, J. Komentář k § 252 obč. zák. In LAVICKÝ, P. a kol.:
Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1–654). Komentář.
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1209.
15) Typicky se může jednat o omezení svrchovanosti spolku či jeho zrušení.
16) Rozsudek NS ze dne 30. 8. 2006, sp. zn. 33 Odo 967/2004.
17) Rozsudek NS ze dne 5. 11. 2002, sp. zn. 29 Odo 41/2002.
18) Usnesení NS ze dne 27. 8. 2008, sp. zn. 29 Odo 1139/2006, usnesení NS ze dne 9. 12. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4021/2007.

Související dokumenty

Zákony

89/2012 Sb., občanský zákoník