Ukončení studia na vysoké škole z hlediska zdravotního pojištění

Vydáno: 16 minut čtení

Studium na vysoké škole představuje pro mnoho mladých lidí důležitou životní etapu a v této souvislosti vzniká ve zdravotním pojištění spousta situací nejrůznější povahy, které musejí řešit jak samotní studenti, tak jejich případní zaměstnavatelé. V přímé návaznosti na zákon č. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní sociální podpoře “), je z pohledu zdravotního pojištění důležitá doba studia na vysoké škole jako období soustavné přípravy na budoucí povolání, neboli období nezaopatřenosti. Po toto období má student jako pojištěnec řešen svůj pojistný vztah.

Ukončení studia na vysoké škole z hlediska zdravotního pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Vysoká škola je veřejná, soukromá nebo státní. Státní vysoká škola je vojenská nebo policejní. Pokud student studuje v rámci akreditovaného studijního programu (bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program), je nerozhodné, jestli studuje na vysoké škole universitní nebo neuniversitní nebo jestli studuje na vysoké škole veřejné, soukromé nebo státní. Není rozhodující ani forma studia, neboť zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), umožňuje studium na vysokých školách ve třech formách: prezenční (denní), distanční (dálkové) nebo kombinované. Zde hledejme určitou odlišnost od studia na střední škole, kde student není nezaopatřeným dítětem v případě dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách, je-li po dobu takového studia výdělečně činný podle § 10 zákona o státní sociální podpoře nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
 
Zahájení studia
Student je přijat na vysokou školu na základě výsledků přijímacího řízení. Platí zásada, že uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia a student, kterému bylo studium přerušeno, se stává studentem dnem opětovného zápisu do studia.
 
Soustavná příprava na budoucí povolání na vysoké škole
Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se podle zákona o státní sociální podpoře považuje také:
doba od skončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stalo studentem vysoké školy, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu,
doba od skončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stalo studentem vysoké školy, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu,
kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo řádně studium na vysoké škole, a dále kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo řádně studium na vysoké škole, pokud dítě nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost ani nemá po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvali kaci,
kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo řádně studium na vysoké škole, a dále kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo řádně studium na vysoké škole, pokud dítě nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost ani nemá po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvali kaci,
doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole (například při ukončení bakalářského typu studia a pokračující magisterské formy).
doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole (například při ukončení bakalářského typu studia a pokračující magisterské formy).
Studium na vysokých školách nemá stanoveny přesné časové hranice doby výuky a prázdnin jako má zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. K ukončení studia na vysoké škole tak může dojít prakticky kdykoliv, kdy student splní předepsané studijní povinnosti stanovené statutem vysoké školy nebo fakulty. Pro účely zdravotního pojištění to znamená, že ten měsíc, kdy je studium na vysoké škole řádně dokončeno, a měsíc následující se považují ještě za soustavnou přípravu na budoucí povolání, ovšem za předpokladu, že student nevykonává po celý další měsíc výdělečnou činnost ani nemá po celý tento kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvali kaci.
  
Ukončení studia na vysoké škole
Podle zákona o vysokých školách se studium na vysoké škole ukončuje například:
řádně, tj. absolvováním studia v příslušném studijním programu; dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část,
zanecháním studia; dnem zanechání studia v příslušném studijním programu je den, kdy bylo vysoké škole nebo fakultě, kde je student zapsán, doručeno jeho písemné oznámení o zanechání studia,
nesplněním požadavků vyplývajících ze studijního programu podle studijního nebo zkušebního řádu; dnem ukončení studia je den stanovený studijním nebo zkušebním řádem,
vyloučením ze studia; den ukončení studia je den, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o vyloučení ze studia.
V této souvislosti je třeba také upozornit na skutečnost, že zákon o vysokých školách umožňuje studentovi přerušit studium ve studijním programu. Studium může být dokonce přerušeno i opakovaně, ovšem za podmínek stanovených studijním a zkušebním řádem, které stanoví celkovou maximální dobu přerušení studia. Po uplynutí doby, na kterou bylo studium přerušeno, vzniká studentovi právo na opětovný zápis do studia. Po dobu přerušení studia se však ve smyslu zákona o státní sociální podpoře nejedná o soustavnou přípravu na budoucí povolání, a tudíž nelze po tuto dobu považovat dotyčnou osobu za nezaopatřené dítě.
Pokud dojde u dítěte k přerušení studia na střední nebo vysoké škole z důvodu nemoci nebo pro úraz a dítě nebo jeho zákonný zástupce předloží zdravotní pojišťovně potvrzení ošetřujícího lékaře, že v průběhu této nemoci nebo léčení úrazu nemůže studovat, může být provedeno zařazení mezi nezaopatřené děti, za které platí pojistné stát. Novým potvrzením ošetřujícího lékaře je pak nutno doložit, dokdy nemoc nebo léčení úrazu znemožňovaly studium, a pouze do tohoto data je dítě považováno za nezaopatřené.
 
Takzvaná „uznaná doba rodičovství“
S účinností od 1. 4. 2013 byly zákonem č. 48/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, upraveny podmínky pro posuzování soustavné přípravy na budoucí povolání při studiu na vysoké škole. Tento zákon ukládá vysokým školám povinnost činit vhodná opatření pro studium rodičů, a to po dobu, po kterou by jinak trvala jejich mateřská či rodičovská dovolená (tedy do tří let věku dítěte), kterou zákon specifikuje jako „uznanou dobu rodičovství“.
Student má právo na přerušení studia vždy v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, a to po celou uznanou dobu rodičovství. Doba přerušení studia po uznanou dobu rodičovství se nezapočítává do celkové doby přerušení studia ani do maximální doby studia, je-li taková doba vnitřními předpisy vysoké školy stanovena.
Protože se i uznaná doba rodičovství považuje podle zákona o státní sociální podpoře za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání, zůstává pojištěnec po tuto dobu ve zdravotním pojištění nadále osobou, za kterou platí pojistné stát.
 
Nová „státní kategorie“ student od 1. 1. 2018
Osoba je standardně studentem do 26 let věku. S účinností od 1. 1. 2018 bylo v § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“), bylo doplněno písmeno r), podle kterého je stát plátcem pojistného za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5 cit. zákona 48/1997 Sb.; za dobu uvedeného studia se pro účely tohoto písmena považuje také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila uvedené studium. Aby mohl být tento student zařazen u zdravotní pojišťovny do kategorie osob, za které platí pojistné stát, nesmí být ve zdravotním pojištění zaměstnancem nebo osobou samostatně výdělečně činnou.
  
Ukončení studia na vysoké škole
Student, který řádně ukončí studium na vysoké škole (například složením státní zkoušky), je ve vazbě na ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 117/1995 Sb.“), nezaopatřeným dítětem, tedy ve zdravotním pojištění osobou, za kterou platí pojistné stát:
v kalendářním měsíci, v němž řádně ukončil studium na vysoké škole,
a dále v kalendářním měsíci, následujícím po kalendářním měsíci, v němž student řádně ukončil studium na vysoké škole za podmínky, že po celý tento měsíc:
nevykonává výdělečnou činnost podle § 10 zákona č. 117/1995 Sb., a ani
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
Příklad č. 1
Student řádně ukončil studium vysoké školy složením státní zkoušky dne 14. 6. 2018.
Na základě výše uvedeného je tento student ve zdravotním pojištění nezaopatřeným dítětem – osobou, za kterou platí pojistné stát:
do 30. 6. i v případě, kdyby v červnu pracoval nebo podnikal, tedy vykonával výdělečnou činnost podle § 10 zákona č. 117/1995 Sb.,
do 31. 7. pouze tehdy, pokud po celý kalendářní měsíc červenec nevykonává výdělečnou činnost podle § 10 zákona o státní sociální podpoře a ani nemá po celý tento kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
 
Řešení pojistného vztahu
Budeme-li i nadále vycházet z uvedeného příkladu ukončení studia na vysoké škole (tedy ukončení nezaopatřenosti k datu 31. 7.), existuje s účinností od měsíce srpna několik možností:
Absolvent vysoké školy nastoupí do zaměstnání: pojistné hradí zaměstnavatel – v měsíci srpnu postačí doba zaměstnání i po část tohoto měsíce, případně i s ohledem na poměrnou část minimálního vyměřovacího základu podle délky trvání zaměstnání v tomto měsíci.
Začne podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná – dále jen „OSVČ“ (viz dále).
Práci nesežene, nezačne podnikat: přihlásí se na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.
Pokud se ale na Úřadu práce nepřihlásí a nebude mít nárok na zařazení do jiné ze „státních kategorií“ zdravotního pojištění podle § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., musí si hradit pojistné sám jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů s povinností měsíční platby pojistného v roce 2018 ve výši 1 647 Kč.
Rozhodne se pro vynětí z českého systému veřejného zdravotního pojištění, a to nejčastěji buď z titulu výkonu výdělečné činnosti v rámci Evropské unie, ve státech Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), případně ve Švýcarsku ve smyslu příslušných koordinačních nařízení Evropské unie – EU (č. 883/2004 a č. 987/2009) nebo z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině. U dlouhodobého pobytu v cizině se musí jednat o nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců, v případě výkonu výdělečné činnosti podle koordinačních nařízení EU může být tato doba vynětí i kratší.
Poznámka:
Pokud zaměstnanec studuje a v průběhu studia dovrší 26 let, oznámí zaměstnavatel zdravotní pojišťovně kódem „F“ (ke dni dovršení 26 let) ukončení nezaopatřenosti – ve zdravotním pojištění ukončení kategorie osoby, za kterou platí pojistné stát. Den, kdy student dovrší 26 let, je posledním dnem ve „státní kategorii“. Kdyby student dovršil 26 let kupříkladu dne 1. 4., byl by ve zdravotním pojištění ještě dne 1. 4. osobou, za kterou platí pojistné stát, a tudíž by mu u zdravotní pojišťovny nevznikl v tomto měsíci problém. Nicméně, pokud by nadále studoval, musel by si řešit svůj pojistný vztah neboli pojištění u zdravotní pojišťovny. Od měsíce května by si platil pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů (viz výše) v situaci, kdyby pojistné nebylo placeno:
zaměstnavatelem, nebo
studentem jako osobou samostatně výdělečně činnou, anebo
státem z jiného důvodu.
 
Pokračování studia na téže nebo jiné vysoké škole
V tomto případě je pro posouzení (resp. nepřerušení) nezaopatřenosti důležité, aby bylo další studium zahájeno v průběhu tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž bylo předcházející studium ukončeno.
Příklad č. 2
Student ukončil v červnu roku 2018 studium na jedné vysoké škole a na jiné vysoké škole začal studovat 24. 9. 2018.
Protože je splněna podmínka daná ustanovením § 14 odst. 2 písm. c) zákona o státní sociální podpoře, není během měsíců června až září období nezaopatřenosti přerušeno. Kdyby ovšem student začal studovat až v říjnu, pak by byl nezaopatřeným dítětem každopádně v červnu, v červenci pak pouze tehdy, pokud by po celý červenec nevykonával výdělečnou činnost již zmíněné povahy nebo by neměl nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Nicméně v měsících srpnu a září by si musel nějakým způsobem řešit svůj pojistný vztah, například zaměstnáním zakládajícím povinnost placení pojistného na zdravotní pojištění, evidencí v některé ze „státních kategorií“ nebo podnikáním – třeba jen po část každého z těchto měsíců. Jinak by se musel na měsíce srpen a září zaregistrovat u zdravotní pojišťovny jako osoba bez zdanitelných příjmů a za každý měsíc zaplatit již uvedené pojistné 1 647 Kč.
 
Studium na středních nebo vysokých školách v cizině
Při studiu v zahraničí předkládá student zdravotní pojišťovně rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o tom, že uznává studium na příslušné škole v cizině za postavené na roveň studia na střední nebo vysoké škole v ČR. Současně dokládá datum zahájení a ukončení studia. Dobu trvání studia je také možné prokázat předložením originálu nebo úředně ověřené kopie rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydaného po ukončení studia pro účely důchodového pojištění, v němž je datum zahájení a ukončení studia uvedeno.
 
Výkon samostatné výdělečné činnosti
Vycházejme z předpokladu, že student řádně ukončil studium na vysoké škole v červnu, a ještě v červenci byl ve zdravotním pojištění nezaopatřeným dítětem. Poté se v srpnu zaregistroval na Úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání a od října roku 2018 začal podnikat.
Evidence uchazeče o zaměstnání řeší konkrétně v měsících srpnu a září pojistný vztah tohoto bývalého studenta. V říjnu pak není podstatné, od kterého dne bude samostatná výdělečná činnost zahájena. V souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti má OSVČ ve zdravotním pojištění především tyto povinnosti:
Nejpozději do osmi dnů oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení (případně ukončení) samostatné výdělečné činnosti. U osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění lze oznamovací povinnost splnit i prostřednictvím Centrálního registračního místa obecního živnostenského úřadu, a to vyplněním tiskopisu nazvaného Jednotný registrační formulář. Za zahájení samostatné výdělečné činnosti se pro účely zdravotního pojištění považuje okamžik, kdy osoba začne provozovat činnost s cílem „mít příjem“ (uzavření kupní smlouvy, vystavení objednávky, fakturace apod.).
Pravidelně odvádět na účet zdravotní pojišťovny zálohy na pojistné, pokud není OSVČ od placení těchto záloh zákonem osvobozena. V roce 2018 je při zahájení podnikání jako jediného (resp. při souběhu se zaměstnáním hlavního) zdroje příjmů OSVČ povinna platit minimální měsíční zálohy na pojistné ve výši 2 024 Kč, pokud si sama nestanoví zálohy vyšší.
Měsíční zálohy na pojistné nemusí v roce zahájení samostatné výdělečné činnosti platit OSVČ, za kterou je plátcem pojistného stát. Kdyby byl podnikající občan současně zaměstnán a jeho samostatná výdělečná činnost by byla vedlejším zdrojem příjmů, nemusel by taktéž jako OSVČ zálohy platit.