Otázky a odpovědi: Koeficient DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

Máme v neziskové organizaci, která je plátcem DPH, přijaté plnění, které je využíváno jak pro činnost, jejímž výstupem je služba s DPH (nákup-prodej), tak pro činnost, jejímž výstupem je služba od DPH osvobozená (sociální služby). Odhadli jsme, že 10 % tohoto přijatého plnění využije nákup-prodej, 90 % sociální služby. Z hlediska nákladů tedy 10 % zaúčtujeme na zakázku nákup-prodej, 90 % na zakázku sociálních služeb. Mohu v tomto případě využít kráceného koeficientu, který je cca 80 %? To znamená, že z 80 % bude DPH uplatněno. Neměla bych postupovat tak, že si uplatním DPH jen z 10 % základu přijatého plnění, z 90 % si DPH neuplatním?

Otázky a odpovědi: Koeficient DPH
Ing.
Miroslava
Nebuželská
Odpověď:
Postupovali jste v tomto případě naprosto správně. Z pohledu nákladů opravdu uděláte odhad skutečného využití příslušného nákladu a podle toho zaúčtujete. U DPH jde však v případě koeficientu vždy o celkový poměr zdanitelných a osvobozených plnění, který se pak uplatňuje na všechna společná přijatá plnění. Tedy pro účely DPH využijete běžný zálohový krátící koeficient a uplatníte DPH v krácené výši.
U daně z příjmů se vychází ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kde základním principem je uplatnění nákladů, které byly vynaloženy za účelem získání a udržení příjmů. Tedy proto je odhad skutečného využití nákladů pro účely daně z příjmů zásadní.
U daně z přidané hodnoty se vychází ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Nárok na DPH v případě vykonávání ekonomických činností, z nichž některé jsou osvobozené a jiné nikoliv, upravuje ustanovení § 76 ZDPH. Pro krácení nároku na DPH se využívá koeficient stanovený výpočtem na základě skutečného poměru plnění uskutečněných s nárokem na odpočet a plnění osvobozených bez nároku. Koeficient se uplatní na částku daně na vstupu, popřípadě pokud poplatník používá i krácení v poměrné výši dle ustanovení § 75 ZDPH, pak se koeficient použije na částku daně na vstupu v poměrné výši stanovenou postupem dle § 75 ZDPH.