Zajištění výběru a přezkum hospodaření obce

Vydáno: 11 minut čtení

Obcím jako veřejnoprávním korporacím ukládají právní předpisy povinnost nechat přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Problematikou zajištění výběru subjektu, který přezkum hospodaření obce provede (auditor), se zabývá následující příspěvek.

Zajištění výběru a přezkum hospodaření obce
JUDr.
Václav
Dobrozemský
 
Povinnost provést přezkoumání hospodaření
Dle § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), jsou obce povinny dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Dle § 17 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech obce.
Dle § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), obec požádá o přezkoumání hospodaření obce za