Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 2 minuty čtení

Fyzická osoba (dále FO) zakoupila počátkem roku pozemek s menší zděnou stavbou a rozhodla se využít je pro svou podnikatelskou činnost. Fyzická osoba domek vložila do obchodního majetku a provedla rekonstrukci, kdy byla v domku vybudována kancelář se zázemím, byla zřízena menší prodejna s výdejním okénkem, sklad pro prodejnu a sklad pro sportovní potřeby. Fyzická osoba pozemek oplotila a vybudovala (zatím) dvě hřiště. Jedno s pískovým povrchem, kdy bylo vyhloubeno podloží, toto zpevněno, vysypáno štěrkem pro odvádění vody a povrch hřiště byl vysypán pískem. Druhé hřiště bylo vybudováno obdobně, ale bylo zatravněno. Ke každému hřišti byly postaveny pevně zabetonované sloupky pro síť. Na pozemcích byla dále vybudována studna, která slouží jednak jako zdroj vody pro kancelář či kropení hřiště, jednak pro zalévání trávy na pozemku mimo hřiště. Pro stanovení daně z nemovitostí byla v případě pozemku použita sazba daně stanovená zákonem pro pozemky sloužící k podnikání. Musí FO pozemky vložit do obchodního majetku (OM), aby mohla provozovat svou podnikatelskou činnost? Nebo je možno pozemky do obchodního majetku nevložit, uplatňovat odpisy z hřiště jednoho i druhého včetně sloupků v plné výši, odpisy plotu a odpisy studny krátit vhodným poměrem? Výdaje spojené s udržováním porostu mimo hřiště, nákup keřů apod. by byly výdaji, které nejsou daňově uznatelné (proto též krácení odpisů v případě studny a plotu). V případě prodeje tohoto zařízení po více než 5 letech by byly příjmy z prodeje uvedených pozemků osvobozeny od daně z příjmů?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
Odpověď
Podnikatel fyzická osoba pozemky vložit do obchodního majetku z důvodu provozování podnikatelské činnosti na předmětných pozemcích nemusí, zákon o daních z příjmů takovou povinnost podnikateli nestanoví. Oplocení pozemku, vybudování hřišť a studny, nelze považovat za technické zhodnocení pozemku, ale jde o stavbu, tj. z hlediska daně z příjmů o hmotný majetek, a to bez ohledu na výši vstupní ceny. Hmotný majetek lze po vložení do obchodního majetku podle § 4 odst. 4 zákona o daních z příjmů odpisovat podle § 26 až 33 zákona o daních z příjmů s tím, že daňovým výdajem budou odpisy v plné výši, pokud bude předmětný hmotný majetek plně využíván k podnikatelské činnosti provozovatele. Bude-li hmotný majetek využíván k podnikatelské činnosti pouze zčásti, lze do daňových výdajů uplatnit pouze část odpisů v souladu s § 28 odst. 6 zákona o daních z příjmů.
Výdaje spojené s udržováním porostu mimo hřiště, nákup keřů apod. lze uplatnit do výdajů daňových, prokáže-li poplatník, že jde o výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů ve smyslu § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů.
V případě prodeje pozemků, včetně vybudovaných staveb, po více než 5 letech od jejich pořízení, rozdělí prodávající příjmy z prodeje na část týkající se pozemků a na část týkající se staveb zahrnutých v obchodním majetku. Příjmy z prodeje pozemku budou od daně z příjmů osvobozeny v souladu s § 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, příjmy z prodeje staveb zahrnutých v obchodním majetku budou zdanitelným příjmem podle § 7 zákona o daních z příjmů. Jako daňový výdaj může podnikatel uplatnit zůstatkovou cenu prodávaných staveb v souladu s § 24 odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů