Otázky a odpovědi: Účtování podmíněných závazků v příspěvkové organizaci

Vydáno: 2 minuty čtení

Příspěvková organizace zřízená městem má v nájmu automobil na tři roky. Celkovou výši splátek jsem zaúčtovala na podrozvahové účty MD 964/D 999 (dle § 53 vyhlášky č. 410/2009 Sb. ), jednotlivé splátky pak účtuji na MD 518/D 321. Má se průběžně upravovat podrozvahová evidence podle splaceného nájemného, anebo bude celková částka všech splátek stále evidována ve stejné výši?

Otázky a odpovědi: Účtování podmíněných závazků v příspěvkové organizaci
Ing.
Zdeněk
Morávek
Odpověď:
V dotazu je uvedeno, že příspěvková organizace má automobil v nájmu, ale účet 964 naznačuje, že se bude jednat o finanční leasing. Jak vyplývá z § 53 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb.“), položka „P.VI.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu“ obsahuje výši splátek, které účetní jednotka dlouhodobě předpokládaně uhradí z titulu uzavřených smluv o finančním leasingu. Dále je důle­ži­té ustanovení § 48 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a bodu 5.1. Českého účetního standardu č. 701. Z této úpravy vyplývá pravidlo, že účetní případy, které se evidují v rozvaze, se již neevidují v podrozvaze, neboli jeden účetní případ se neeviduje duplicitně. Vzhledem k tomu, že se jednotlivé splátky účtují na rozvahových účtech, nemělo by docházet k duplicitnímu účtování těchto splátek také na podrovahových účtech. Vzhledem k tomu, že se na účtu vykazují dlouhodobě předpokládané uhrazené splátky, domnívám se, že výše všech splátek by měla být vykazována po celou dobu trvání smlouvy ve stejné výši.