Otázky a odpovědi: Kolektivní smlouva

Vydáno: 2 minuty čtení

Máme sjednanou kolektivní smlou­-vu pro období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2017. V závěrečných ustanoveních je uvedeno: „Pokud nebude změna kolektivní smlouvy uzavřena nejpozději v den ukončení platnosti, platnost kolektivní smlouvy nebo její části se prodlužuje o tři měsíce.“ S nadřízeným jsme v názorové neshodě: Jeden názor je, že musí být vytvořena úplně nová kolektivní smlouva (tzn. s časovým vymezením například od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019). Druhý názor je, že stačí ujednání o prodloužení stávající kolektivní smlouvy – že se dodatkem změní časové vymezení (a případně další záležitosti).

Otázky a odpovědi: Kolektivní smlouva
JUDr.
Rudolf
Pospíšil
Odpověď:
Pracovněprávní předpisy upravující kolektivní vyjednávání [zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; a zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním ­vy­jednávání, ve znění pozděj­ších předpisů (dále jen „zákon č. 2/1991 Sb.“)] umožňují oba postupy, tedy buď uzavřít novou kolektivní smlouvu, nebo dodatkem či změnou prodloužit platnost stávající kolektivní smlouvy na další časové období.
V případě, že by byla zvolena forma změny stávající kolektivní smlouvy, je třeba upozornit na ustanovení § 8 odst. 5 zákona č. 2/1991 Sb., které stanoví, že smluvní strany mohou v kolektivní smlouvě dohodnout možnost změny kolektivní smlouvy a její rozsah; při této změně se postupuje jako při uzavírání kolektivní smlouvy.
Pokud tedy máte ve stávající kolektivní smlouvě zakotvenu možnost její změny (například prodloužení její platnosti), mohou smluvní strany o prodloužení platnosti stávající kolektivní smlouvy jednat.
Pokud by tato možnost ve stávající kolektivní smlouvě nebyla zakotvena a jedna ze smluvních stran by prohlásila, že s prodloužením stávající kolektivní smlouvy po uplynutí uvedených tří měsíců nesouhlasí, bylo by nutno zahájit kolektivní ­vyjednávání o kolektivní smlouvě nové.