Novela zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2021 z pohledu účetnictví podnikatelů

Vydáno: 45 minut čtení

Dne 13. 2. 2020 byla v částce 16 Sbírky zákonů publikována novela zákona o obchodních korporacích – zákon č. 33/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb. , o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích , dále také „ZOK “), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. , a další související zákony, s účinností od 1. 1. 2021. Z doprovodných změnových zákonů týkajících se účetnictví, uvedeme změny v zákonu č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZÚ “), a zákonu č. 304/2013 Sb. , o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v části týkající se zveřejňování účetní závěrky.

Novela zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2021 z pohledu účetnictví podnikatelů
Ing.
Jiří
Koch
Novela ZOK je poměrně rozsáhlá; změny ovlivní zejména proces zakládání nových kapitálových společností, strukturu jejich obchodního vedení a také postavení členů statutárních orgánů a jejich odměňování. Řada ustanovení v přeformulované či doplněné podobě, i když nepředstavují změnu účetních předpisů, klade požadavky na účetnictví podnikatelů, neboť jediným relevantním podkladem pro rozhodování valné hromady o rozdělení zisku jsou informace, které poskytuje účetní závěrka.
Novela zejména zpřesňuje některá pravidla o rozdělování zisku a uvádí je do souladu s účetními předpisy.
Jedná se zejména o následující změny:
převzetí a úprava pravidla na omezení výplaty podílů na zisku ve vztahu k nákladům na vývoj
zpřesnění podmínek pro rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a výplaty podílu na zisku
regulace poskytování záloh na podíl na zisku
zpřesnění pravidel pro výpočet vypořádacího podílu
zveřejňování účetní závěrky ve Sbírce listin
 
Náklady na vývoj jako omezující podmínka výplaty podílů na zisku
Zákona o účetnictví se v novele týká jediná úprava, a to
převzetí a zpřesnění pravidla pro omezení výplaty podílů na zisku
jsou-li v aktivech rozvahy vykazovány náklady na vývoj
zakotvené v § 28 odst. 7 tohoto zákona.
Toto pravidlo bylo na základě požadavku Ministerstva financí převedeno do přeformulovaného § 40 odst. 2 ZOK, neboť do tohoto zákona logicky patří. Nová formulace § 40 odst. 2 novely ZOK lépe odpovídá požadavkům směrnice EU v tom smyslu, že
omezení působí nejen v okamžiku vyplacení podílů na zisku, ale již v okamžiku rozdělení zisku
. Přesunem pravidla do ZOK nedochází jen k technické změně, ale věcně se mění aplikační dosah pravidla s tím, že dopadá na všechny obchodní
korporace
. Nová formulace ustanovení se týká i rozdělení jiných vlastních zdrojů a zní:
„ Jsou-li v aktivech rozvahy vykazovány náklady na vývoj, nesmí kapitálová společnost nebo družstvo rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud není částka k rozdělení podle § 34 odst. 2 alespoň rovna neodepsané části nákladů na vývoj. O částku neodepsaných nákladů na vývoj se snižuje částka k rozdělení podle § 34 odst. 2.“
Ustanovení nově dopadá i na situaci, kdy náklady na vývoj nejsou zcela odepsány, ale zisk k rozdělení je vyšší než neodepsané náklady, neboť stanoví, že
o částku neodepsaných nákladů na vývoj se snižuje částka zisku k rozdělení
podle § 34 odst. 2. To znamená, že o částku neodepsaných nákladů na vývoj, jsou-li vykazovány v rozvaze, bude v takovém případě nutné částku zisku k rozdělení snížit. Dále se stanoví, že
rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s tímto ustanovením nemá právní účinky
.
Příklad 1
Společnost s ručením omezeným vykazuje v rozvaze následující položky:
B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje (netto) 2 mil. Kč
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 1 mil. Kč
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 0,5 mil. Kč
Při úvaze o rozdělování podílů na zisku platí, že disponibilní zdroje 1, 5 mil. Kč náklady na vývoj 2 mil. Kč. To znamená, že rozdělování podílů na zisku je zakázáno.
 
Zpřesnění podmínek pro rozdělení zisku a výplaty podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojů
Společníci obchodní
korporace
mají možnost získat peníze z výkonů
korporace
formou výplaty podílu na zisku. Základní předpoklad pro to, aby společníku, akcionáři či jiné oprávněné osobě vzniklo právo na výplatu podílu na zisku, je i po novele ZOK, že
valná hromada
či (v jednočlenné společnosti) jediný společník v její působnosti
přijme rozhodnutí o rozdělení zisku
. Návrh na rozdělení zisku předkládá valné hromadě (jedinému společníkovi) jednatel společnosti s ručením omezeným. V akciové společnosti vykonává tuto působnost představenstvo.
Příslušná ustanovení zákona týkající se rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů vycházejí ze struktury vlastního kapitálu obchodní
korporace
. Účetní předpisy definují, které konkrétní rozvahové položky tvoří
vlastní
kapitál
:
1.
Základní
kapitál
[např. účty 411, (–) 252, (+/–) 419]
2.
Ážio a kapitálové fondy [např. účty 412, 413, (+/–) 414, (+/–) 416, (+/–) 417, (+/–) 418]
3.
Fondy ze zisku (např. účty 421, 423, 427)