Ing. Jiří Koch

 • Článek
Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví “), v § 4 odst. 12 nařizuje vedení účetnictví v české měně, ale u vyjmenovaného majetku a závazků stanoví použít vedle peněžních jednotek české měny současně i cizí měnu. Při ocenění majetku a závazků vyjádřených v cizí měně vznikají kurzové rozdíly. Základní ustanovení pro zjišťování kurzových rozdílů jsou obsažena v zákoně o účetnictví , zejména v § 24 odst. 6 až 9, a v § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).
Vydáno: 14. 09. 2022
 • Článek
Možnost vzniku chyb nelze úplně vyloučit v žádné firmě. Nemělo by však jít o standardní či systémové chyby nebo pravidelně se opakující situace. Nastavením vnitřních pravidel a jejich dodržováním lze chybám výrazným způsobem předejít. Základní a nezastupitelnou složkou vnitřního kontrolního systému je účetnictví za předpokladu, že je vedeno správně a v souladu s právními předpisy. Je to zejména proto, že obsahuje vlastní kontrolní mechanismy vycházející z účetních zásad a principů. Zejména jde o zásadu správnosti a úplnosti účetnictví, akruální princip, princip podvojnosti a souvztažnosti, dokladovosti a inventarizace, zákazu kompenzace, stálosti metod, bilanční kontinuitu. Chyby mohou zahrnovat omyly ve výpočtech, nesprávnou aplikaci účetních metod, přehlédnutí nebo chybnou interpretaci faktů a podvody. Při posuzování otázky, zda se jedná, či nejedná o chybu, je třeba především posoudit, zda bylo možno účtovat o dotčené skutečnosti do okamžiku sestavení účetní závěrky za aktuální účetní období nebo zda se jedná o novou skutečnost následujícího účetního období.
Vydáno: 14. 06. 2022
 • Článek
Svěřenské fondy a společníci sdružení ve společnosti jsou dvě zcela odlišné entity, které mají společné pouze to, že pravidla jejich fungování upravuje občanský zákoník. Jsou však subjektem dalších právních předpisů, z nichž se budeme věnovat nepříliš frekventované, avšak zajímavé oblasti, a to vedení účetnictví.
Vydáno: 10. 12. 2021
 • Článek
Dne 13. 2. 2020 byla v částce 16 Sbírky zákonů publikována novela zákona o obchodních korporacích – zákon č. 33/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb. , o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích , dále také „ZOK “), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. , a další související zákony, s účinností od 1. 1. 2021. Z doprovodných změnových zákonů týkajících se účetnictví, uvedeme změny v zákonu č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZÚ “), a zákonu č. 304/2013 Sb. , o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v části týkající se zveřejňování účetní závěrky.
Vydáno: 31. 08. 2020
 • Článek
Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro podnikatele od 1. 1. 2018 Ing. Jiří Koch V částce 158 Sbírky zákonů ze dne 15. 12. 2017 byla vyhlášena vyhláška...
Vydáno: 20. 02. 2018
 • Článek
Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2017 Ing. Jiří Koch Vládní návrh novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“),...
Vydáno: 01. 12. 2016
 • Článek
Účetní závěrka podnikatelů za účetní období započaté v roce 2016 (2. část) Ing. Jiří Koch Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty (v praxi se používá označení „výsledovka“)...
Vydáno: 01. 12. 2016
 • Článek
Účetní závěrka podnikatelů za účetní období započaté v roce 2016 (1. část) Ing. Jiří Koch S účinností od 1. 1. 2016 proběhly v účetní legislativě rozsáhlé změny dotýkající se...
Vydáno: 18. 08. 2016
 • Článek
Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro podnikatele od 1.1.2016 Ing. Jiří Koch V částce 102 ze dne 2.10.2015 Sbírky zákonů byla vyhlášena vyhláška č. 250/2015 Sb., kterou...
Vydáno: 01. 12. 2015
 • Článek
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 Ing. Jiří Koch S účinností od 1.1.2016 zákonem č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších...
Vydáno: 01. 12. 2015
 • Článek
V částce 102 ze dne 2.10.2015 Sbírky zákonů byla vyhlášena vyhláška č. 250/2015 Sb. , kterou se s účinností od 1.1.2016 mění vyhláška č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPU“).
Vydáno: 27. 10. 2015
 • Článek
V následujícím příspěvku vám přinášíme dokončení článku z časopisu Účetnictví v praxi č. 9/2015, s. 4, o zákoně č. 221/2015 Sb. , kterým se s účinností od 1.1.2016 mění zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU “), a některé další zákony, a kterým bude v českých účetních předpisech implementována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (dále „směrnice“). Směrnice je v podstatě přepracováním zrušených směrnic. Deklaruje jako svůj cíl snížit administrativní zátěž a zlepšit podnikatelské prostředí, zejména pro malé a střední obchodní korporace. Novela ZU v maximální možné míře přebírá možnosti zjednodušení či osvobození, které směrnice umožňuje. Další úpravy týkající se redukování informací vykazovaných v účetních závěrkách a podoby a obsahu účetních výkazů bude obsahovat prováděcí vyhláška k ZU (vyhláška č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „VPU “).
Vydáno: 30. 09. 2015
 • Článek
S účinností od 1. ledna 2016 se mění zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU “), a některé další zákony (senátní tisk č. 112), kterými bude do českých účetních předpisů implementována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU z 26. června 2013, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (dále „směrnice“). Směrnice je v podstatě přepracováním zrušených směrnic. Deklaruje jako svůj cíl snížit administrativní zátěž a zlepšit podnikatelské prostředí, zejména pro malé a střední obchodní korporace. Novela ZU v maximální možné míře přebírá možnosti zjednodušení či osvobození, které směrnice umožňuje. Další úpravy týkající se redukování informací vykazovaných v účetních závěrkách a podoby a obsahu účetních výkazů bude obsahovat prováděcí vyhláška k ZU (vyhláška č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „VPU “).
Vydáno: 26. 08. 2015
 • Článek
Nová úprava práva stavby v účetnictví Ing. Jiří Koch Právo stavby je novým pojmem zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále „NOZ“). Umožňuje nakládat se stavbami odděleně od pozemku...
Vydáno: 18. 02. 2015
 • Článek
Příspěvek se zaměřuje na změny zachycení práva stavby v účetnictví od ledna 2015.
Vydáno: 28. 01. 2015
 • Článek
Vyhláška č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU “), pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPU “), je novelizována vyhláškou č. 467/2013 Sb. , která nabyla účinnosti dnem 1.1.2014. V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení výkladu z časopisu Účetnictví v praxi č. 2/2014 na str. 4. Tentokrát si rozebereme následující novelizované oblasti VPU : technické zhodnocení, zpřesnění účetních metod, zálohy na podíl na zisku a legislativně-technické úpravy.
Vydáno: 19. 02. 2014
 • Článek
Vyhláška č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU “), pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPU “), je novelizována vyhláškou č. 467/2013 Sb. , která nabývá účinnosti dnem 1.1.2014. Podle bodu 2 přechodných ustanovení účetní jednotka, která vykazovala dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a zásoby v položkách stanovených v § 6 , 7 , 9 , 47 , 56 a 61a VPU , ve znění účinném do dne nabytí účinnosti vyhlášky č. 467/2013 Sb. , vykazuje tento majetek a účtuje o něm až do jeho vyřazení podle těchto ustanovení VPU před novelou.
Vydáno: 22. 01. 2014
 • Článek
Usnesením č. 352 ze dne 10. října 2013 Senát Parlamentu ČR projednal a schválil vládní návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Součástí tohoto opatření je v části devatenácté novela zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU “), s účinností od 1. ledna 2014. Pokud by zákonná opatření neschválila nově ustavená Poslanecká sněmovna, pozbyla by tato opatření platnosti a vláda by musela vzniklou situaci řešit nově. Přestože je tato otázka zatím ještě velkou neznámou, bude užitečné se s novou úpravou účetní legislativy seznámit.
Vydáno: 20. 11. 2013
 • Článek
S účinností od 1. ledna 2013 je v právních předpisech v oblasti účetnictví podnikatelů uplatněna významná změna účetního řešení případů, které se týkají oprav chyb nákladů a výnosů minulých účetních období a rozdílů ze změn účetních metod. Tato změna je obsažena v ustanovení nového § 15a vyhlášky č. 413/2011 Sb. , kterou je novelizována vyhláška č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZU"), pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "VPU").
Vydáno: 12. 12. 2012
 • Článek
V souvislosti s novelou zákona č.125/2008 Sb. , o přeměnách obchodních společností a družstev, zákonem č.355/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012, byla mezi souvisejícími zákony zahrnuta i změna zákona o účetnictví. Kromě úprav souvisejících se změnami při přeměnách společností se další změny týkají účetního období včetně možnosti uplatnit u účetních jednotek hospodářský rok. Zároveň byla provedena novela prováděcího právního předpisu, kterým je pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, vyhláška č.500/2002 Sb. a novelizovány České účetní standardy pro podnikatele. Novela vyhlášky a změny v Českých účetních standardech kromě ustanovení týkajících se přeměn obsahují i ostatní změny, které souvisejí se změnami v dalších právních předpisech, legislativně-technické a formulační změny a dále úpravy reagující na podněty odborné veřejnosti a účetních jednotek.
Vydáno: 25. 01. 2012