Odměny členů orgánů za výkon funkce

Vydáno: 15 minut čtení

Odměny za práci či výkon funkce člena orgánu právnické osoby patří v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), mezi příjmy ze závislé činnosti. Jedná se o případy příjmů, které jsou v této souvislosti zmiňovány nejčastěji a patří do podnikatelské sféry, jako jsou odměny členům představenstva či dozorčí rady akciové společnosti či odměny jednatele společnosti s ručením omezeným. Tato úprava ale bude mít dopad i do oblasti neziskových organizací, protože řada „neziskovek“ vyplácí odměny členům různých orgánů nebo odměny za výkony různých funkcí.

Odměny členů orgánů za výkon funkce
Ing.
Zdeněk
Morávek
Vymezení odměny dle zákona o daních z příjmů
V případě neziskových organizací ale platí, že odměny jsou často symbolické, přesto v praxi relativně často vznikají problémy, jak tyto příjmy správně zdanit. Některé tyto příjmy patří mezi příjmy ze závislé činnosti v sou­ladu s výše uvedeným ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) ZDP, ale některé tyto příjmy patří mezi funkční požitky, které jsou vymezeny v § 6 odst. 10 ZDP. Jedná se zejména o odměny za výkon funkce v orgánech obcí a jiných orgánech územní samosprávy, odměny za výkon funkce ve spolcích a zájmových sdruženích, v odborových organizacích, komorách a jiných orgánech a institucích. Nicméně je potřeba zdůraznit, že režim zdanění bude stejný, protože jak vyplývá z ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) bodu 2 ZDP, plnění v podobě funkčního požitku patří mezi příjmy ze závislé činnosti. Z toho plyne, že na režim funkčních požitků se bez dalšího použijí veškerá ustanovení o příjmech ze závislé činnosti, pokud ZDP nestanoví jinak. Ustanovení ZDP, případně jiného právního předpisu, pojednávající o příjmech ze závislé činnosti, se budou vztahovat i na příjmy poskytované v souvislosti s výkonem funkce.
Lze tedy konstatovat, že pokud se bude jednat o příjem související s členstvím v nějakém orgánu právnické osoby, jedná se o příjem podle § 6 odst. 1 písm. c) ZDP, pokud se ale bude jednat o nějaký příjem související s výkonem funkce, jedná se o funkční požitek podle § 6 odst. 10 ZDP. Nicméně toto vymezení není úplně jasné, protože mezi funkční požitky jsou výslovně zařazeny odměny za výkon funkce v orgánech obcí a jiných orgánech územní samosprávy, v tomto případě by tedy také mohl být tento příjem vázán na členství v orgánu právnické osoby (obce). Hranice mezi oběma těmito kategoriemi tak, podle názoru autora, není zcela zřetelná, na postup zdanění by ale tato skutečnost neměla mít žádný vliv. A to zejména s ohledem na úpravu § 6 odst. 1 písm. c) bodu 2 ZDP, která funkční požitky výslovně řadí mezi příjmy ze závislé činnosti.
V praxi se uvedená problematika bude týkat například členů výboru spolku nebo předsedy, pokud bude statutární orgán spolku individuální. Dále může spolek v souladu se stanovami zřídit kontrolní komisi, rozhodčí komisi a případně další orgány, jak vyplývá z § 243 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj­ších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
V případě nadací se bude uvedená úprava týkat členů správní rady jako statutárního orgánu nadace a členů dozorčí rady jako kontrolního a revizního orgánu nadace, případně revizora, pokud dozorčí rada není v souladu s úpravou občanského zákoníku zřízena. Obdobně by tomu bylo v případě nadačního fondu, kde opět platí, že statutárním orgánem je správní rada a kontrolním a revizním orgánem je dozorčí rada nebo revizor.
V případě ústavu je statutárním orgánem ředitel, dalšími orgány jsou potom správní rada a dozorčí rada.
Příklad 1
Pokud budeme posuzovat například odměny členů výboru spolku jako statutárního orgánu spolku, potom se nepochybně jedná o odměny členů orgánu právnické osoby, tedy příjem podle § 6 odst. 1 písm. c) ZDP. Nicméně stejně tak je možné, podle názoru autora, konstatovat, že se jedná o odměny za výkon funkce ve spolku, takže je otázkou, zda by nebylo možné tyto příjmy zahrnout i mezi příjmy podle § 6 odst. 10 ZDP, a tedy § 6 odst. 1 písm. a) bodu 2 ZDP.
Příklad 2
Pokud budeme ale posuzovat ředitele ústavu nebo ředitele obecně prospěšné společnosti, kdy se v obou případech jedná o statutární orgán těchto právnických osob, pak je zřejmé, že se jedná o odměnu člena orgánu práv­nické osoby, tedy příjem podle § 6 odst. 1 písm. c) ZDP. K tomu doplňme, že občanský zákoník vychází z pojetí, že i jedno osobový orgán právnické osoby má člena, toto pojetí výslovně potvrzuje v § 152 odst. 1 občanského zákoníku, kde stanovuje, že orgány právnické osoby tvoří orgány o jednom členu (individuální) nebo o více členech (kolektivní) a dále též v navazujících ustanoveních, ve kterých hovoří pouze o členech voleného orgánu (legislativní zkratka v § 152 odst. 1 občanského zákoníku pro fyzickou osobu, která je členem orgánu právnické osoby a která je do funkce volena, jmenována či jinak povolána).
Podle názoru autora tak v těchto případech nelze hovořit o výkonu funkce, navíc tyto případy ani neodpovídají vymezení uvedeném v § 6 odst. 10 ZDP.
 
Zdanění odměn a odvody na pojistném
Zdanění těchto příjmů potom probíhá standardní cestou, tedy v závislosti na tom, zda bylo či nebylo podepsáno prohlášení k dani v souladu s § 38k ZDP. Pokud bylo, bude sražena z těchto odměn záloha na daň, a to při uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění v souladu s provedeným prohlášením k dani. Základem bude superhrubá mzda, a tak je nutné řešit, zda tyto odměny podléhají odvodu sociálního a zdravotního pojištění.
Začněme nejdříve zdravotním pojištěním. Z úpravy § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, plyne, že za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle ZDP, s určitými stanovenými výjimkami, mezi které ale členové orgánů právnických osob ani funkcionáři nepatří (určitá
relevantní
výjimka jsou pouze členové okrskových volebních komisí, tato oblast ale není přímo předmětem tohoto příspěvku). Znamená to, že odměny těmto osobám budou vždy součástí vyměřovacího základu pro odvod pojistného.
Poněkud složitější je situace z pohledu sociálního pojištění. Členové kolektivních orgánů právnické osoby, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice (ČR), předmětem daně z příjmu podle ZDP a nejsou od této daně osvobozeny, se považují za zaměstnance ve smyslu sociálního pojištění i nemocenského pojištění, tato skutečnost vyplývá z § 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o nemocenském pojištění“). Dále jsou za stejných podmínek mezi zaměstnance výslovně zařazení také členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva, a dále ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci. Kromě toho to jsou ale i ostatní fyzické osoby neuvedené v konkrétním výčtu § 5 zákona o nemocenském pojištění, pojištěny jako zaměstnanci, a to za stejných podmínek, tedy že jim plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou předmětem daně z příjmu a nejsou od této daně osvobozeny.
Podmínkou účasti zaměstnanců na pojištění je ale v souladu s § 6 zákona o nemocenském pojištění výše sjednaného příjmu alespoň ve výši rozhodného příjmu, tj. 2 500 Kč a výkon práce na území ČR nebo v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území ČR, pokud místo výkonu práce je trvale v cizině a nejsou povinně účastni důchodového pojištění podle předpisů státu, ve kterém trvale vykonávají zaměstnání, a mají trvalý pobyt na území ČR nebo jiného členského státu Evropské unie. Podmínkou účasti zaměstnance na so­ciál­ním (důchodovém) pojištění je jejich účast na nemocenském pojištění, což znamená, mimo jiné, výše sjednaného příjmu alespoň 2 500 Kč za kalendářní měsíc.
Příklad 3
Členové správní rady nadace pobírají odměnu za výkon této své činnosti ve výši 4 000 Kč měsíčně. Jedná se o příjem, který podléhá odvodu zdravotního pojištění, člen správní rady se považuje za zaměstnance, protože mu plynou příjmy ze závislé činnosti. Obdobně je tomu také v sociálním pojištění, kdy je tato osoba považována za zaměstnance a současně dosahuje alespoň rozhodného příjmu.
Základem daně tak u členů správní rady nadace bude příjem zvýšený o částku pojistného na sociální a zdravotní pojištění, které odvádí zaměstnavatel, základem daně tak bude částka 5 360 Kč.
V případě podepsaného prohlášení k dani bude sražena záloha na daň a uplatněny odpovídající slevy na dani a daňové zvýhodnění. Tato situace ale bude v praxi v případě těchto příjmů rozhodně méně častá.
Příklad 4
Jeden ze členů správní rady nadace je současně starobní důchodce a kromě důchodu nedosahuje žádného dalšího příjmu. U nadace tak má podepsané prohlášení k dani a uplatňuje základní slevu na dani.
Základem daně je částka 5 360 Kč, po zaokrouhlení na celá sta nahoru potom 5 400 Kč. Záloha na daň je 15 % ze základu daně, tedy 810 Kč. Po uplatnění základní slevy na dani ve výši 2 070 Kč je záloha na daň nulová.
 
Jak to bude se srážkovou daní
Mnohem častěji ale u těchto příjmů poplatník nebude mít podepsané prohlášení k dani. V takovém případě je nutné zkoumat, zda tento příjem podléhá srážkové dani v souladu s úpravou § 6 odst. 4 ZDP. V souladu s touto úpravou potom platí, že příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, jedná-li se o příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, a zaměstnanec u tohoto plátce daně nepodepsal prohlášení k dani. Protože postup s uplatněním srážkové daně se vztahuje pouze na příjmy z dohody o provedení práce, do konce roku 2017 nelze srážkovou daň u těchto příjmů uplatnit a bude vždy sražena záloha na daň bez ohledu na výši odměny. Pokud ale není podepsáno prohlášení k dani, potom u těchto zaměstnanců (členů orgá­nů právnických osob a funkcionářů) nelze uplatnit žádné slevy na dani a daňové zvýhodnění.
Pokud bychom to tedy měli shrnout, z odměn členů orgá­nů právnických osob a odměn za výkon funkce do částky 2 500 Kč se nebude odvádět nemocenské a důchodové (tedy sociální) pojištění, bude ale odváděno zdravotní pojištění a současně doplňme, že bude odváděna zálohová daň z příjmů ze závislé činnosti. Z odměny nad částku 2 500 Kč měsíčně bude odváděno zdravotní, ale také nemocenské a důchodové pojištění. Základem daně pro odvod zálohové daně bude superhrubá mzda, tedy odměna navýšená o sociální a zdravotní pojištění odváděné zaměstnavatelem. Zálohová daň bude odváděna bez ohledu na skutečnost, zda bylo nebo nebylo podepsáno prohlášení k dani.
Příklad 5
Předseda výboru společenství vlastníků jednotek pobírá odměnu za tuto činnost ve výši 2 000 Kč měsíčně. Jedná se o poplatníka, který nemá u společenství vlastníků podepsané prohlášení k dani.
Jedná se o příjem, na který nebude možné do konce roku 2017 aplikovat ustanovení § 6 odst. 4 ZDP, z tohoto příjmu tedy bude sražena záloha na daň, a to i přesto, že předseda výboru nemá podepsané prohlášení k dani. Tento příjem bude součástí vyměřovacího základu pro odvod zdravotního pojištění. Protože nebylo dosa­ženo rozhodného příjmu, nebude tento příjem součástí vyměřovacího základu pro odvod sociálního pojištění. Zákla­dem daně tak bude výše odměny navýšená o zdravotní pojištění odváděné zaměstnavatelem, tedy částka 2 180 Kč, po zaokrouhlení 2 200 Kč. Záloha na daň tak bude sražena ve výši 330 Kč.
Tato úprava bude ale platit pouze do konce roku 2017, od roku 2018 dojde v této oblasti k významné změně, a to na základě zákona č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Kromě příjmů plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, se bude tento postup uplatňovat od roku 2018 také v případě příjmů, které v úhrnné výši nepřesahují u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč. Důvodem této změny je zejména eliminace případů, kdy je při existenci často zanedbatelných příjmů nutné podávat daňové přiznání. Jako limitní částka byla zvolena částka, která je v souladu s úpravou veřejného pojistného, tedy částka, do jejíž výše se zpravidla neplatí sociální pojištění a v některých případech ani pojištění zdravotní. V praxi se bude jednat zejména o odměnu za výkon funkce, odměnu plynoucí z dohody o pracovní činnosti, zaměstnání malého rozsahu, svědečné u zaměstnance atd. Tyto příjmy budou, po zvýšení o případné pojistné, pokud mu budou podléhat, zdaňovány srážkovou daní ve výši 15 %. Tím bude dosaženo, že poplatník nebude povinen v případě těchto malých příjmů podávat daňové přiznání. Poplatníkovi však zůstane zachována možnost postupu započtení sražené daně z výše uvedených příjmů na celoroční daň v daňovém přiznání.
Od roku 2018 se tak uplatnění srážkové daně bude vztahovat na všechny příjmy ze závislé činnosti, tedy nejenom na příjmy dosažené z dohody o provedení práce, ale i na všechny ostatní. Na ty ostatní za podmínek, že:
zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani a
zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani a
tyto příjmy nepřesahují v úhrnné výši u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč.
tyto příjmy nepřesahují v úhrnné výši u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč.
Tato úprava se tedy bude vztahovat i na příjmy v podobě odměn členů orgánů právnických osob a odměn za výkon funkce.
Příklad 6
Členovi kontrolní komise spolku je vyplácena odměna za výkon této funkce ve výši 1 000 Kč. Člen kontrolní komise nemá u spolku podepsané prohlášení k dani, jedná se o zaměstnance, který má prohlášení k dani podepsané u svého hlavního zaměstnavatele.
Pokud budeme řešit postup platný v roce 2018, potom v tomto případě budou splněny podmínky pro uplatnění srážkové daně. Jedná se o příjem ze závislé činnosti, zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani a příjem nepřesahuje u tohoto zaměstnance částku 2 500 Kč.
Jedná se o příjem, který je součástí vyměřovacího základu pro odvod zdravotního pojištění, ale nejedná se o součást vyměřovacího základu pro odvod sociálního pojištění, protože nebylo dosaženo rozhodného příjmu. Základ daně tak bude částka 1 090 Kč a sražená daň 164 Kč.
Pokud poplatník nedosáhne v roce 2018 již žádné další příjmy, nemá povinnost podat daňové přiznání.
 
Závěrem
Cílem příspěvku bylo podat základní přehled o zdanění odměn za výkon funkce a členství v orgánech právnických osob, a to i s ohledem na změny, které v této oblasti nastanou od roku 2018.