Nehmotný majetek z hlediska daně z příjmů

Vydáno: 25 minut čtení
Nehmotný majetek z hlediska daně z příjmů
Ing.
Eva
Sedláková
Na straně poplatníků s příjmy ze samostatné činnosti lze jako výdaj na dosažení zajištění a udržení příjmů uplatnit mimo jiné i výdaje spojené s pořízením nehmotného majetku. Odpisování nehmotného majetku se několikrát změnilo, ustanovení týkající se nehmotného majetku, tj. § 32a zákona o daních z příjmů, je v zákoně obsaženo od roku 2004 s tím, že se poprvé použilo u nehmotného majetku zaevidovaného do majetku poplatníka ve zdaňovacím období, které započalo v roce 2004.
Do konce roku 2000 zákon o daních z příjmů definoval nehmotný majetek v § 26 odst. 4 s tím, že tento nehmotný majetek se odpisoval podle § 30, 31 nebo § 32 zákona. Počínaje rokem 2001 byla ze zákona o daních z příjmů vypuštěna veškerá ustanovení týkající se nehmotného majetku. Při uplatňování výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku se z hlediska daně z příjmů počínaje rokem 2001 postupovalo podle účetních předpisů pro vedení podvojného účetnictví. Na straně poplatníků, kteří
nevedou podvojné účetnictví
, jsou výdaje spojené s pořízením nehmotného majetku, počínaje 1. lednem 2001 až do současné doby, daňovým výdajem v okamžiku jejich zaplacení. Zákon o daních z příjmů v § 24 odst. 2 písm. zn) stanoví, že daňovým výdajem jsou výdaje na pořízení nehmotného majetku nebo jeho technického zhodnocení u poplatníků fyzických osob s příjmy podle § 7 nebo § 9, pokud nevedou účetnictví.
Daňově jsou na straně poplatníků vedoucích podvojné účetnictví v současné době odpisovány:
-
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje,
-
software,
-
ocenitelná práva a
-
jiný majetek, který je veden v účetnictví jako nehmotný majetek vymezený účetními předpisy, pokud:
a)
byl:
-
nabyt úplatně, vkladem společníka nebo tichého společníka nebo člena družstva, přeměnou, darováním nebo zděděním, nebo
-
vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování, a
b)
vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč a
c)
doba použitelnosti je delší než jeden rok.
Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou činnost nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení, včetně doby ověřování nehmotných výsledků.
U nehmotného majetku nabytého vkladem nebo přeměnou