Otázky a odpovědi - Technické zhodnocení a jeho účtování

Vydáno: 5 minut čtení

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem (dále jen „SŠ“). Na základě smlouvy o výpůjčce dáváme k užívání naše prostory základní umělecké škole (dále jen „ZUŠ“), jejímž zřizovatelem je také Jihomoravský kraj. (Na základě této smlouvy nám v podstatě platí jen za energie.) Pokud dochází k opravám pro potřeby ZUŠ, tyto jim přefakturováváme. Máme však problém, pokud jde o investici – např. rekonstrukce tříd – posunutí příček. Pokud k takové rekonstrukci dojde, platili bychom ji my jako SŠ, navýšili bychom hodnotu dané budovy a prováděli odpisy. Ale jak můžeme toto přeúčtovat na ZUŠ? Nemáme zájem snižovat si náš vlastní investiční fond kvůli jiné škole. Jak by prosím toto šlo řešit? Jak bychom o tom účtovali? Jednak SŠ, jednak ZUŠ. Od 1. 9. 2017 máme připravenu novou smlouvu, ve které dáváme ZUŠ možnost zhodnocovat náš svěřený majetek. Konkrétně je ve smlouvě věta: „Vypůjčitel má právo provést změnu věci jen s předchozím písemným souhlasem půjčitele.“ Změnu věci provádí vypůjčitel na svůj vlastní náklad. Odpisy z takto zhodnoceného majetku bude uplatňovat půjčitel. Od září 2017 bude moci vypůjčitel provádět na předmětu výpůjčky úpravy. Důvodem této změny je snaha ZUŠ získat další finanční prostředky na úpravy budovy z IROP prostřednictvím projektu MAS Moravský kras – jedná se o prostředky na investice. Jak by potom jednotlivé strany o tomto účtovaly?

Otázky a odpovědi - Technické zhodnocení a jeho účtování
Ing.
Zdeněk
Morávek
Odpověď:
Pohledávky a závazky vyplývající z výpůjčky majetku jsou evidovány na podrozvahových účtech. Jak vyplývá z § 51 písm. c) vyhlášky č. 410/200