Otázky a odpovědi - Uveřejňování smluv

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme firma, která spravuje majetek obci s rozšířenou působností. Je povinností zveřejnit smlouvu se zahraničním partnerem? Jedná se o vývoz dřeva do Rakouska a Německa.

Otázky a odpovědi - Uveřejňování smluv
JUDr.
Petr
Pospíšil,
Ph.D., LL.M.,
Odpověď:
Odpověď na otázku se především bude odvíjet od toho, zda je tazatel „firma“ neboli společnost ryze soukromá bez většinového podílu veřejného sektoru anebo jde o organizaci či společnost založenou či zřízenou územním samosprávným celkem či s většinovou majetkovou účastí veřejného sektoru.
Pokud jde o společnost ryze soukromou (resp. bez většinového podílu veřejného sektoru), pak obecně nemá povinnost své smlouvy zveřejňovat. Zveřejnit samozřejmě musí smlouvu tehdy, pokud je 2. stranou subjekt, jehož smlouvy zveřejnění podléhají. Tedy smlouva, kterou má taková soukromá společnost uzavřenu např. s obcí s rozšířenou působností, zveřejněna být musí (pokud nespadá pod některou z výjimek – např. nedosahuje finančního limitu 50 000 Kč). Ovšem smlouva, kterou taková soukromá společnost svým jménem a na svou zodpovědnost uzavře se svým (i zahraničním) obchodním partnerem, zveřejnění podléhat nebude.
Pokud by se však jednalo o společnost s většinovou účastí obce s rozšířenou působností (či státu či veřejného sektoru obecně), pak by smlouvy uzavřené touto společností zveřejnění podléhaly [ § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“)]. V případě smlouvy se zahraničním partnerem o vývozu dřeva by zřejmě mohla být naplněna výjimka, že zveřejnění nepodléhá smlouva, jejíž plnění je prováděno převážně mimo území České republiky [§ 3 odst. 2 písm. d) zákona o registru smluv]. Naplnění této podmínky by však muselo být zkoumáno nad obsahem zcela konkrétní smlouvy.