Vybrané problémy ve zdanění závislé činnosti

Vydáno: 21 minut čtení

I u neziskových subjektů se objevují v případě zdanění příjmů ze závislé činnosti některé nejasnosti a problémy. Na některé z těchto problémů bychom chtěli v následujícím příspěvku upozornit a na příkladech naznačit jejich vhodné řešení.

Vybrané problémy ve zdanění závislé činnosti
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Na úvod jenom zopakujme, že
příjmy ze závislé činnosti jsou zdaňovány v rámci § 6
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Příjmy ze závislé činnosti jsou
:
a)
plnění v podobě příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce,
b)
plnění v podobě funkčního požitku – funkční platy představitelů státní moci, některých státních orgánů a soudců a dále odměny za výkon funkce v orgánech obcí a jiných orgánech územní samosprávy, státních orgánech, spolcích a zájmových sdruženích, odborových organizacích, komorách a jiných orgánech a institucích,
c)
příjmy za práci člena družstva, společníka s. r. o. a komanditisty k.s.,
d)
odměny člena orgánu právnické osoby a odměny likvidátora,
e)
příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem činnosti, ze které plynou výše uvedené příjmy, bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, nebo od plátce, u kterého poplatník tuto činnost nevykonává.
 
Prohlášení poplatníka
Samotný způsob zdanění závisí na tom, zda poplatník s příjmy ze závislé činnosti podepsal nebo nepodepsal prohlášení k dani. Pokud prohlášení k dani poplatník podepsal, je vždy sražena z těchto příjmů záloha na daň a jsou uplatněny odpovídající slevy na dani a daňové zvýhodnění podle požadavků poplatníka uvedených v prohlášení k dani.
Pokud prohlášení k dani není poplatníkem podepsáno, potom u příjmů uvedených v § 6 odst. 4 ZDP bude sražena srážková daň, v ostatních případech záloha na daň, ovšem samozřejmě bez možnosti jejího snížení o slevy na dani a daňové zvýhodnění.
 
Srážková daň