Členské příspěvky ve spolku

Vydáno: 21 minut čtení

Realizaci činnosti, kterou hodlá spolek vykonávat, si nelze představit bez zajištění finančních prostředků. Častým zdrojem financování činnosti spolku jsou právě členské příspěvky, o kterých pojednává následující text.

Členské příspěvky ve spolku
JUDr.
Václav
Dobrozemský
 
Placení příspěvků v kontextu členských práv a povinností
Spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák.“), je právnickou osobou – korporací, jejímž základním pojmovým prvkem je existence členů, členské základny. Dle § 210 odst. 1 obč. zák. korporaci vytváří jako právnickou osobu společenství osob. Jednou z obligatorních náležitostí základního dokumentu spolku – stanov – je určení práv a povinností členů, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat.
Prostřednictvím práv a povinností členů dochází k naplňování účelu spolku. Zákon neříká, jaká práva a povinnosti členové spolku mají mít. Vymezení členských práv a povinností je věcí stanov, proto je jejich úprava v zákoně velice stručná.
Práva členů je možné rozdělit do třech kategorií:
1.
Spolurozhodování
– tímto se členové podílejí na tvorbě vůle spolku. Jedná se o právo podílet se na činnosti spolku, účasti na schůzi nejvyššího orgánu spolku (členská schůze), právo vyjadřovat se, podávat návrhy, hlasovací právo, právo volit a být volen do orgánů spolku (aktivní a pasivní volební právo), právo být informován o činnosti spolku a jeho jednotlivých orgánů, právo podílet se na výstupech spolku a možnost přispívat k dosahování společného zájmu, k jehož naplňování byl spolek založen.
2.
Užívací práva (právo na majetkové výhody)
– jedná se o majetkové právo užívat např. objekty či předměty ve vlastnictví spolku, účastnit se jeho akcí; může se také jednat o poskytování různých příspěvků členům; tyto příspěvky však nebudou mít charakter podílu na zisku.1)
3.
Ochranná práva
– v širším smyslu sem můžeme zařadit právo člena na vystoupení ze spolku a právo žalovat spolek o náhradu škody, v užším smyslu pak ochranu účelu spolku.
Povinnosti členů lze dělit do dvou kategorií:2)
1.
Osobní
– sem můžeme zařadit povinnost dodr