Otázky a odpovědi: Evidence tržeb (EET)

Vydáno: 2 minuty čtení

Po prostudování Metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb (čj. 44668/17/7100-10114-050011) se domnívám, že i když jsou tržby příspěvkových organizací vyňaty z povinnosti EET, tak je zde odstavec, který říká, že tržby přijímané na základě přímého zastoupení za jiné poplatníky by naopak evidenci tržeb podléhaly. Můj dotaz se týká konkrétně těchto situací: vybíráme peníze od žáků na nákup učebnic, ty nakupujeme od nakladatelství se slevou, peníze uložíme na účet školy a posíláme je nakladatelství bezhotovostně. Ve fázi, kdy vybíráme peníze v hotovosti, vydáme doklad o příjmu. Máme poté tržbu evidovat podle zákona č. 112/2016 Sb. , o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EET “)? To samé se týká nabití kreditu pro tisk či kopírování na multifunkčním kopírovacím zařízení, které máme pronajato. Tržby z tisku zasíláme bezhotovostně firmě, od které máme stroj pronajatý.

Otázky a odpovědi: Evidence tržeb (EET)
Ing.
Zdeněk
Morávek
Odpověď:
Jak vyplývá z § 12 odst. 1 písm. c) zákona o EET, evidovanou tržbou nejsou tržby příspěvkové organizace. Toto vyloučení je absolutní, tedy jakákoliv tržba přijatá příspěvkovou organizací je vyloučena z evidence tržeb. Současně ale platí, že v souladu s § 8 zákona o EET, který upravuje nepřímé zastoupení, jedná-li poplatník svým jménem na účet jiného poplatníka, je povinen evidovat tržbu ten, kdo jedná svým jménem na účet jiného. Pokud by tedy příspěvková organizace jednala formou nepřímého zastoupení, potom má úprava § 8 zákona o EET přednost před úpravou § 12 zákona o EET a příspěvková organizace má povinnost takto vybrané tržby evidovat. Je tedy nutné vyřešit, zda popisované případy naplňují podmínky nepřímého zastoupení.
Otázkou tedy je, zda v případě nákupu učebnic skutečně škola vybírá peníze svým jménem, ale na účet nakladatelství, a zda tomu odpovídá smluvní ujednání. Jak uvádějí metodický pokyn, tak i důvodová zpráva, tato úprava se týká zejména komisionářské smlouvy a dopadá na situace, kdy by škola vystupovala v pozici komisionáře. Principem nepřímého zastoupení by tak mělo být, že škola zprostředkovává za určitou úplatu (marži) nákup učebnic žáků od nakladatelství. V dotazu je ale uvedeno, že učebnice nakupuje od nakladatelství se slevou škola, v takovém případě by podle mého názoru podmínky nepřímého zastoupení nebyly naplněny, a tržby přijaté od žáků by evidenci nepodléhaly.
Případ pronajatého multifunkčního zařízení je již složitější, záleží opět na konkrétní úpravě ve smlouvě o nájmu tohoto zařízení, ale v tomto případě je možné, že tržby za tisk a kopírování přijímá škola svým jménem, ovšem na účet pronajímatele zařízení, a tyto tržby jsou následně zaslány pronajímateli, pro kterého jsou přijímány. V takovém případě by pravděpodobně tyto tržby evidenci podléhaly.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb