Otázky a odpovědi: Srážky z platu při prohlášení konkurzu na majetek

Vydáno: 2 minuty čtení

Mají se při prohlášení konkurzu na majetek provádět srážky z platu na stávající exekuční příkazy, v zákonné výši a v pořadí dle doručení nebo se pozastaví jako u oddlužení (insolvence)? Po ukončení konkursu se zastavené exekuce obnovují?

Otázky a odpovědi: Srážky z platu při prohlášení konkurzu na majetek
JUDr.
Bořivoj
Šubrt
Odpověď:
Především není pravda, že se zahájením insolvenčního řízení se musí pozastavit provádění srážek ze mzdy či platu, a to i v případeh návrhu na oddlužení nebo konkurzu. Podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), je se zahájením insolvenčního řízení sice spojen účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která postihuje majetek dlužníka, lze nařídit nebo zahájit, nelze je však provést, avšak podle § 109 odst. 2 insolvenčního zákona úkonem, jímž se provádí výkon rozhodnutí nebo
exekuce
, není úkon učiněný k zajištění dlužníkova majetku pro účely jeho postižení takovým výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Srozumitelněji řečeno: Je možné i nadále (a to až do rozhodnutí soudu o konkurzu či insolvenci) srážky ze mzdy provádět a sražené částky deponovat, nikoliv je však poukazovat například soudním exekutorům. O této věci by se plátce mzdy měl poradit s jednotlivými exekutory, či jinými exekučními orgány, aby se vyjádřili, zda chtějí takovýmto způsobem postupovat či nikoliv, a pokud je ustaven insolvenční správce, poradit se s ním. V případě schválení oddlužení či konkurzu mu budou tyto částky nabídnuty.
Co se týče ukončení konkurzu (ať již obecného, nebo tzv. nepatrného, který se týká dlužníka – fyzické osoby, která není podnikatelem), je-li splněno rozvrhové usnesení, je konkurz zrušen (§ 308 odst. 1 insolvenčního zákona). Podle ustanovení § 312 odst. 4 insolvenčního zákona lze na základě upraveného seznamu pohledávek po zrušení konkurzu podat nový návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku. V případě konkurzu se tak po jeho zrušení nepokračuje ve výkonu rozhodnutí, který po dobu konkurzu neprobíhal, ale věřitel by musel podat nový návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci.