Otázky a odpovědi: Daň z příjmů - pořádání akcí v jídelně školy

Vydáno: 3 minuty čtení

Jsme střední škola, plátce DPH. V naší školní jídelně děláme akce (svatby apod.) pro cizí, kde je stanovena režie + potraviny dle skutečné konzumace. Pro cizí třeba režie 3 000 Kč. Pro zaměstnance je stanovena cena třeba 1 000 Kč. Předpokládám, že DPH se odvádí z té snížené částky. Ale jak naložit s daní z příjmů, musí se ten rozdíl dodanit ve výplatě?

Otázky a odpovědi: Daň z příjmů – pořádání akcí v jídelně školy
Ing.
Zdeněk
Morávek
Odpověď:
Pokud tomu tedy rozumím správně, tak se jedná o situaci, že zaměstnancům jsou určité služby poskytovány za nižší cenu než ostatním zákazníkům. Jak vyplývá z § 6 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), příjmem zaměstnance se rozumí rovněž částka, o kterou je úhrada zaměstnance zaměstnavateli za poskytnuté plnění, kromě jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, bytu nebo rodinného domu, v němž měl zaměstnanec bydliště po dobu dvou let bezprostředně před jeho koupí, nižší, než je cena:
a)
určená podle zákona upravujícího oceňování majetku nebo cena, kterou účtuje jiným osobám,
b)
stanovená podle § 6 odst. 6 ZDP v případě poskytnutí motorového vozidla k používání pro služební i soukromé účely.
Pokud jsou tedy poskytovány stejné služby zaměstnancům i ostatním zákazníkům, ale úhrada zaměstnance za poskytnuté plnění je nižší než cena, kterou zaměstnavatel účtuje jiným osobám, potom je částka, o kterou je úhrada zaměstnance nižší, příjmem zaměstnance, který představuje zdanitelný příjem a vstupuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného.
Na druhou stranu ale nelze vyloučit, že pro tuto nižší cenu bude existovat nějaký reálný důvod, např. že některé části služby nebudou poskytnuty, protože si je zaměstnanec zařídí sám, na vlastní náklady atd. V takovém případě by se nejednalo o poskytnutí stejných služeb, za které by měla být účtována stejná cena, a případný rozdíl v cenách by tak příjem zaměstnance představovat nemusel.
Z pohledu DPH jenom doplňme, že základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění. Základem daně tak bude skutečně přijatá úplata od zaměstnance, bez ohledu na skutečnost, že ostatním zákazníkům je účtována vyšší cena. Ustanovení § 36a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se v tomto případě neuplatní.