Otázky a odpovědi: Účtování OFFICE 365 OLP

Vydáno: 2 minuty čtení

Jak zaúčtovat fakturu, která je vystavena s textem: „Fakturujeme Vám OFFICE 365 BusinessPremium roční předplatné OLP NL v celkové výši 65 000 Kč?“ Na internetu jsem si zjistila, že OLP znamená Open Licence, a teď nevím, zda je to opravdu licence, a mám tedy účtovat na majetkové účty a tuto licenci odepisovat, anebo jde o službu – protože je v textu roční předplatné. Zároveň jsem zjistila, že náš obchodní partner nám opravdu bude tuto částku fakturovat každý další rok. Vzhledem k tomu, že částka přesáhla 60 000, tak mám strach, pokud toto zaúčtuji jako službu, že před finančním úřadem neobstojím. Myslíte, že by se dalo argumentovat tím, že je to licence na jeden rok, a tudíž není splněna podmínka delší než jeden rok, a nelze toto považovat za dlouhodobý majek? Nejsem vůbec technický typ, a tak nedokážu tuto situaci posoudit. A pokud bych měla účtovat na majetkový účet – licence, tak pak další rok budu zřejmě obdobnou částku účtovat již na služby?

Otázky a odpovědi: Účtování OFFICE 365 OLP
Ing.
Tomáš
Brokl
Odpověď:
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, definuje podmínku doby použitelnosti delší než jeden rok u dlouhodobého nehmotného majetku a dále musí být účetní jednotkou stanovena určitá hodnotová hranice pro zařazení do majetku. Vzhledem k tomu, že není splněna základní podmínka, a to doba použitelnosti delší než jeden rok, tak bych tuto licenci zaúčtoval přímo do spotřebovaných služeb.
Stejně bych postupoval i v případě daně z příjmů, jelikož není splněna podmínka § 32a odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), doba použitelnosti delší než jeden rok. Tudíž by nedošlo k odepisování a celá služba by zůstala v uznatelných nákladech. Pokud by však v případě kontroly finanční úřad trval na tom, že máte tuto licenci zařadit do majetku, tak bych zcela jistě jako další argument použil 32a odst. 4 ZDP:
„U nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu určitou, se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané ve smlouvě.“