Ing. Tomáš Brokl

V 12/2020 bude přijata faktura za nájemné na rok 2021 v celkové výši 10 000 Kč bez DPH (zaúčtování: MD 381/D 321). Jak se prosím řeší situace, kdyby tato faktura nebyla do konce roku 2020 uhrazená? Zůstalo by nájemné na účtu 381, nebo je potřeba ho přeúčtovat na jiný účet a případně který?
Vydáno: 03. 09. 2020
  • Článek
Pokud plátce DPH, podnikatel nebo s. r. o. zabývající se prodejem drobného zboží, koupí vozidlo do svého obchodního majetku od neplátce DPH a následně ho bude po dvou letech prodávat, bude odvádět z prodeje vozidla DPH, když ho koupil od neplátce?
Vydáno: 21. 08. 2020
Pokud plátce DPH, podnikatel nebo s. r. o. zabývající se prodejem drobného zboží, koupí vozidlo do svého obchodního majetku od neplátce DPH a následně ho bude po 2 letech prodávat, bude odvádět z prodeje vozidla DPH, když ho koupil od neplátce?
Vydáno: 31. 07. 2020
Pokud podlahář, plátce DPH, opraví nebo udělá novou plovoucí podlahu či položí koberec ve starším bytě do 120 m2, zdaňuje 15 % DPH?
Vydáno: 31. 07. 2020
Malé zemědělské s. r. o. má v pronájmu pozemky. Část majitelů využívá možnosti odkoupení obilovin. Fyzicky drobný prodej obilovin není hrazen pokladnou, ale je provedeno jako zápočet proti nájmu. Účetně je však vystaven pokladní doklad na příjem za prodej obilovin, vyčísleno DPH. Současně je vystaven výdajový doklad, kterým je "hrazen" pronájem. Oba doklady jsou ve stejné výši, peníze fyzicky nikdo nevydá, ani nepřijímá. Tento obrat je v řádu stovek korun. 99 % produkce je prodáno na fakturu velkoodběratelům v režimu přenesené DPH. Je nutné tyto "zápočty" vykazovat jako EET pohyby? 
Vydáno: 10. 01. 2020
Fyzická osoba (řemeslník) překročil k 30. 11. 2019 obrat a stal se od 1. 12. 2019 plátcem DPH. Lze v prvním DAP k DPH uplatnit nárok DPH ze zásob materiálu k 30. 11. 2019 a drobného majetku pořízeného v předchozích 12 měsících, pokud FO nevedla daňovou evidenci, tudíž nemá záznamy o pořízení tohoto majetku. Má pouze doklady a účtenky. Vedla pouze evidenci příjmů. Dlouhodobý majetek nemá. 
Vydáno: 07. 01. 2020
Právnická osoba se sídlem mimo ČR, nepovinná k dani, kompenzuje náklady na pracovní cestu české firmě, která ji na základě uzavřené smlouvy poskytuje služby. Myslím, že by bylo možné aplikovat § 36 odst. 13, kdy se do základu daně se nezahrne částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet ... Je zde ale problém, že zaslaná částka na úhradu nákladů je jiná než vzniklé náklady, jelikož je stanovena na základě počtu osob, dní a vzdálenosti od místa konání. Může tedy nastat situace, kdy náklady jsou plně pokryty a vznikne zisk, nebo je nutné dofinancovat pracovní cestu z vlastních zdrojů. Lze tuto situaci pojmout tak, že lze postupovat podle § 36 odst. 13 takto: Pokud kompenzovaná částka nepřevýší skutečné náklady, tak DPH nepodléhá, a pokud tyto náklady převýší, tak DPH podléhá rozdíl?
Vydáno: 07. 01. 2020
Firma používá denní kurz ČNB a má pouze korunovou pokladnu. Některé faktury vystavuje v eurech a zákazníci je platí výhradně převodem na účet. Ovšem došlo v jednom případě k výjimce, bylo zaplaceno jednateli hotově 400 euro a jednatel peníze převzal s pokladním dokladem o přijetí peněz v eurech v hotovosti. Nyní s eury prozatím disponuje ve vlastní peněžence. Firma nechce zakládat eurovou pokladnu kvůli jedné transakci. Je to vůbec možné, aby jednatel vypořádal tuto platbu s korunovou pokladnou jeho firmy v korunách? Jaký kurz v tomto případě má být použit pro přepočet mezi jednatelem a pokladnou firmy za platbu 400 EUR? Kurz ČNB ze dne, kdy jednatel převzal peníze od zákazníka, nebo kurz ČNB ze dne, kdy jednatel se vypořádá s pokladnou firmy?
Vydáno: 25. 12. 2019
Je možné posoudit jako daňově uznatelný náklad u právničky šaty, střevíce, případně kabelku? Mohu posoudit jako pracovní oděv? Existuje k této problematice nějaký výklad?
Vydáno: 20. 12. 2019
Naše firma v rámci konce roku rozdává svým klientům dárkové poukazy (např. do Sportissima). Dárkové poukazy jsou do 500 Kč včetně DPH. Poukaz se nedá směnit za peníze, obchodní partner si za něj může koupit nějaký předmět. Poukaz je opatřený obchodním názvem naší firmy. Jedná se o daňově uznatelný výdaj z hlediska daně z příjmů a máme nárok na odpočet DPH?
Vydáno: 17. 12. 2019
Firma prováděla pro své zaměstnance mimo firmu celodenní školení, po kterém následovalo společenské posezení s noclehem. Součástí školení byly tyto výdaje: a) nájem místnost, b) odměna pro lektory, c) občerstvení v době školení (káva, čaj, nealko, oběd), d) občerstvení při společenské akci (raut a nealko), e) nocleh. Jakým způsobem rozdělit výdaje na daňově uznatelné a neuznatelné? Všechny faktury byly vystaveny s DPH. 
Vydáno: 15. 12. 2019
Obdrželi jsme fakturu od německého plátce DPH, který nám pronajímá terminál pro platbu kartami. Fakturuje nám „transakční poplatky“, které si průběžně strhává ze „zůstatku tržeb“. Na faktuře je uvedeno, že se jedná o finanční služby, které jsou osvobozeny od DPH. Chápu to správně, že v tomto případě nemusíme my jako plátci odvádět a zároveň si nárokovat DPH (na řádcích 5 a 43 v daňovém přiznání)? Že budeme fakturu, ač je ze EU, posuzovat z hlediska DPH stejně, jako by byla od českého plátce, který nám fakturuje např. poštovní služby či finanční činnosti bez DPH? 
Vydáno: 10. 09. 2019
Právnická osoba plátce DPH je provozovatelem fitcentra, jménem a na účet fitcentra poskytuje pro své klienty mimo jiné masáže a vstup do solária. Je možné poskytnutí masáží a vstupu do solária fitcentrem podřadit pod klasifikaci CZ-CPA 93.13 a pod textaci přílohy č. 2 zákona o DPH „služby posiloven a fitcenter“, tedy použít první sníženou sazbu DPH?
Vydáno: 26. 08. 2019
Stavební společnost, plátce DPH, pronajala, smontovala a demontovala lešení pro odběratele - bytové družstvo, neplátce DPH. Domnívám se, že stavební společnost by měla vystavit daňový doklad se sazbou daně 21 %, protože se jedná o službu (pronájem, montáž, demontáž lešení pro neplátce DPH). Stavební společnost uvedla na daňovém dokladu sazbu 15 %.
Vydáno: 26. 08. 2019
Jsme společnost zabývající se nákupem a prodejem zboží. Provozujeme i internetový obchod. Pokud si klient objedná 31. 12. 2019 zboží, vystaví se mu ihned automaticky faktura. Zboží ale bude zabaleno a expedováno až 3. 1. 2020. Jsou vystavené faktury pro společnost výnosem roku 2019 nebo 2020? Vyskladněné zboží bude, předpokládám, nákladem roku 2020.
Vydáno: 16. 08. 2019
Společnost s. r. o. na základě smlouvy o dílo uzavřené s fyzickou osobou - nepodnikatelem - zaplatí za provedenou práci cca 60 000 Kč. Jaké jsou důsledky pro fyzickou osobu z hlediska daní a jaké povinnosti z toho vyplývají pro s. r. o.? Předpokládám, že fyzická osoba, která je zaměstnaná u jiného zaměstnavatele, musí tento příjem, protože je jednorázový, zdanit v daňovém přiznání - příjem dle § 10 zákona o daních z příjmů. Zdravotní a sociální pojištění z toho neplatí? Pro s. r. o. žádné další povinnosti z toho neplynou?
Vydáno: 22. 07. 2019
OSVČ, plátce DPH, si v roce 2013 pořídil osobní vůz. Tento vůz vložil do obchodního majetku s tím, že z 80 % bude vůz využívat firemně a z 20 % pro soukromé účely. V roce 2013 uplatnil odpis ve výši 80 %, v roce 2014, 2015, 2016, 2017 přerušil odpisování, v roce 2018 uplatnil odpis ve výši 80 %. V roce 2019 z důvodu ukončení podnikání vůz vyřadil do osobního vlastnictví. V roce 2019 si tedy může uplatnit 1/2 odpisu ve výši 80 %. Může si do daňových výdajů uplatnit 80 % daňové zůstatkové ceny vozu? 
Vydáno: 16. 07. 2019
Společnost s ručením omezeným přijala dar na technické zhodnocení budovy, která je ve vlastnictví s. r. o. Dar přijala v roce 2019, ale technické zhodnocení bude provedeno až v roce 2020. Dar byl zaúčtován do výnosů. Je možné v roce 2019 snížit základ daně o částku poskytnutého daru na toto technické zhodnocení?
Vydáno: 06. 07. 2019
Fyzická osoba, pan Novák je společníkem ve společnosti ALFA s. r. o. Právnická osoba ALFA s. r. o. je společníkem ve společnosti BETA s. r. o. Pan Novák má pohledávku za společností BETA, z titulu poskytnutí půjčky ve výši 6 mil. Kč (jistina bez úroků). Podle Smlouvy o postoupení pohledávky postupuje pan Novák pohledávku ve výši 6 mil. Kč úplatně, za 6 mil. Kč společnosti ALFA s. r. o. Vznikne panu Novákovi zdanitelný příjem podle § 10 ZDP ? Tedy povinnost podat daňové přiznání k DPFO, ve kterém uvede příjem 6 mil. Kč a výdaj 6 mil. Kč? Nejedná se o úroky, pouze o jistinu. A je správné následující zaúčtování pohledávky u postupníka (ALFA s. r. o.): MD 066- zápůjčky ovládaná osoba Dal 362 – Závazky podstatný vliv NEBO MD 315 – nakoupená pohledávka Dal 362 – Závazky podstatný vliv?
Vydáno: 04. 07. 2019
OSVČ má v obchodním majetku víceúčelovou sportovní halu, kterou pronajímá ke krátkodobému pronájmu např. po hodinách na hraní tenisu, volejbalu apod. Bude se ho po schválení týkat elektronická evidence tržeb, nebo nikoli ?
Vydáno: 28. 05. 2019