Otázky a odpovědi: Hlasování v SVJ

Vydáno: 1 minuta čtení

Je možno udělat shromáždění vlastníků po jednotlivých vchodech (máme jich 7) a pak hlasy sčítat? Byla by to vlastně náhrada za hlasování per rollam? Od takové situace si slibujeme větší účast vlastníků, protože máme-li se sejít jako celek, musíme objednávat sál mimo bydliště.

Otázky a odpovědi: Hlasování v SVJ
Ing.
Kateřina
Kurková
Odpověď:
V § 1206 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno, že shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek. Z toho vyplývá, že nelze shromáždění vlastníků jednotek rozdrobit na dílčí jednání, např. dle vchodů. Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání. V jiných případech lze mimo zasedání rozhodnout, pokud to připustí stanovy.

Související dokumenty

Zákony

89/2012 Sb., občanský zákoník