Dotazy a odpovědi: Zemědělská problematika

Vydáno: 3 minuty čtení

Jsem soukromě hospodařící zemědělec, který hospodaří v památkově chráněném statku. Jedná se o hospodářské budovy, které jsou součástí areálu zámku. 1/ Jako vlastník těchto budov jsem v průběhu několika let obdržel příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky, nebo dotaci na obnovu nemovité kulturní památky. Vždy se jedná o opravy např. střechy, omítky apod. O těchto příjmech účtuji v daňové evidenci jako o příjmu z podnikání zvyšující základ daně a vystavené faktury za opravy vedu jako provozní režii snižující základ daně. Je tento postup správný? 2/ Jako SHR jsem u PGRLF obdržel finanční podporu na snížení jistiny úvěru v rámci programu „Snížení jistiny úvěru – účel nákup zemědělské půdy“. Je mojí povinností tuto nakoupenou zemědělskou půdu vnést do majetku firmy, v jaké ceně a jak v daňové evidenci účtovat o poskytnuté podpoře? 3/ Můj otec, vlastník ostatních budov areálu dvora (zámek, kaplička), obdržel jako fyzická osoba-vlastník, dotaci v rámci dotačního programu 16. Udržování a obnova kulturního dědictví venkova – na opravu kapličky. Musí tuto dotaci otec uvést v daňovém přiznání v § 10 jako příjem a oproti tomu pouze ve výši dotace uplatnit výdaje na opravu kapličky? Skutečné výdaje jsou vyšší než poskytnutá dotace. Je tento postup správný?

Dotazy a odpovědi
Ing.
Zdeněk
Morávek
Odpověď
1) Předpokládám, že se jednalo o
dotace
a příspěvky z některého z dotačních programů ministerstva kultury. Jak vyplývá z § 4 odst. 1 písm. u) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZDP“), od daně z příjmů fyzických osob je osvobozena
dotace
ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, kraje, státního fondu, Národního fondu, regionální rady regionu soudržnosti, podpora z Vinařského fondu, z přiděleného grantu nebo příspěvek ze státního rozpočtu, který je výdajem státního rozpočtu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla anebo
dotace
, grant a příspěvek z prostředků Evropské unie, na pořízení hmotného majetku, na jeho technické zhodnocení nebo na odstranění následků živelní pohromy, s výjimkou
dotace
a příspěvku, které jsou účtovány do příjmů nebo výnosů podle zákona upravujícího účetnictví. Protože v tomto případě se nejedná o dotaci na pořízení hmotného majetku, jeho technické zhodnocení ani o dotaci na odstranění následků živelní pohromy, osvobození nelze uplatnit a přijatá
dotace
tak bude představovat zdanitelný příjem. Současně potom výdaje na opravy budou považovány za výdaje na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, tedy výdaje daňově uznatelné.
2) Předmětem pořízení podle daňových i účetních předpisů není zemědělská půda, ale pozemek. Podle mého názoru podmínky poskytování této podpory nestanoví, že by nakoupené pozemky musely být součástí obchodního majetku. Z podmínek pouze vyplývá, že Po dobu poskytování Podpory nesmí být majetek pořízený z úvěru, který je předmětem podpory, předmětem prodeje nebo jiného převodu na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu PGRLF, a.s. Podmínky ale nestanoví povinnost zařadit pořízené pozemky v případě fyzických osob do obchodního majetku.
Pokud je podpora poskytnuta na pořízení pozemků, jedná se o příjem, který bude v daňové evidenci zaznamenán jako příjem zdanitelný. Jak je uvedeno již výše v bodě 1) od daně z příjmů jsou osvobozeny
dotace
na pořízení hmotného majetku a na jeho technické zhodnocení, jak ale vyplývá z § 26 ZDP, pozemky hmotným majetkem nejsou.
3) V případě
dotace
na obnovu kapličky, která bude použita na její opravu, je postup obdobný. Ani v tomto případě nejsou splněny podmínky pro osvobození této
dotace
, a vzhledem k tomu, že se nejedná o poplatníka s příjmy podle § 7 ZDP, bude tato
dotace
představovat příjem podle § 10 ZDP, tedy ostatní příjem. Jak vyplývá z § 10 odst. 4 ZDP, základem daně (dílčím základem daně) je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. V tomto případě jsem přesvědčen, že jako související daňové výdaje lze uplatnit výdaje na opravu kapličky, ovšem jak vyplývá z § 10 odst. 4 ZDP, jestliže jsou výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží. Výdaje přesahující výši
dotace
tak jako daňové uplatnit nelze.