Otázky a odpovědi: Dohoda o provedení práce po novele zákona o zaměstnanosti

Vydáno: 2 minuty čtení

Po novele zákona č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má být od 1. 10. 2017 dohoda o provedení práce kolidující zaměstnání, že by zaměstnanec nemohl být současně registrován na úřadu práce. Bude to platit pro všechny dohody, i ty, co byly uzavřeny před účinností novely, nebo jen pro dohody uzavřené po účinnosti novely – předpokládám od 1. 10. 2017?

Otázky a odpovědi: Dohoda o provedení práce po novele zákona o zaměstnanosti
JUDr.
Rudolf
Pospíšil
Odpověď:
Nově bude existence pracovněprávního vztahu založeného dohodou o provedení práce vždy překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. V rámci výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání (tj. zaměstnání, u něhož měsíční odměna nepřesáhne polovinu aktuální minimální mzdy), tedy nebude možné vykonávat činnost na základě dohody o provedení práce.
Touto změnou by měli být zaměstnanci motivováni k hledání pracovněprávního vztahu zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Tím dohoda o provedení práce ve většině případů není.
Podle čl. II – Přechodná ustanovení zákona č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a další související zákony, výkon činnosti na základě dohody o provedení práce, kterou uchazeč o zaměstnání uzavřel v souběhu s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebrání po dobu tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vedení uchazeče o zaměstnání v evidenci uchazečů o zaměstnání.
Toto ustanovení nabývá účinnosti dne 1. 10. 2017.