Otázky a odpovědi: Dar neziskové organizaci

Vydáno: 3 minuty čtení

Jak má správně – účetně a daňově – postupovat místní jednota, jestliže jí bude darován: a) hmotný majetek, b) nemovitý majetek. Tyto majetky bude využívat k veřejně prospěšným účelům, tj. sportu, kultuře atd.

Otázky a odpovědi: Dar neziskové organizaci
Ing.
Zdeněk
Morávek
Odpověď:
Předpokládám, že dotaz se týká právnické osoby, která má charakter spolku. Současně předpokládám, že se jedná o právnickou osobu, která splňuje podmínky veřejně prospěšného poplatníka v souladu s § 17a zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), tedy že se jedná o poplatníka, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.
Pokud poplatník obdrží dar, je tento považován za bezúplatný příjem, který podléhá dani z příjmů. V některých případech ZDP tyto bezúplatné příjmy osvobozuje od daně, což je vymezeno v § 19b ZDP. Pokud se jedná o dary, je v § 19 odst. 2 písm. b) ZDP obsažena speciální úprava pro veřejně prospěšné poplatníky a vymezují se podmínky, za kterých je tento bezúplatný příjem osvobozen od daně. Od daně z příjmů právnických osob se tak osvobozuje bezúplatný příjem poplatníka, který je veřejně prospěšným poplatníkem, pokud tento bezúplatný příjem je nebo bude využit pro účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 ZDP nebo jeho kapitálové dovybavení.
Pokud tedy spolek (místní jednota) obdrží darem hmotný majetek nebo nemovitou věc, jedná se o příjem, který je předmětem daně z příjmů. Pokud ale bude tento majetek využíván na stanovené účely, mezi které patří i kultura a sport, potom je tento příjem osvobozen od daně. Na případné osvobození nemá vliv skutečnost, zda se jedná o peněžní či nepeněžní bezúplatný příjem, ani zda se jedná o příjem v podobě dlouhodobého majetku či jiného nepeněžního charakteru. Lze tak uzavřít, že na základě uvedených informací by se mělo jednat o příjem, který je osvobozen od daně z příjmů.
Co se týká zaúčtování, spolky účtují v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. Jak vyplývá z § 18 odst. 1 této vyhlášky, do položky „vlastní jmění“ se zde uvádí hodnota bezúplatně nabytého dlouhodobého nehmotného a hmotného odpisovaného majetku, snížená o oprávky, hodnota bezúplatně nabytého neodpisovaného majetku, pokud bezúplatně nabytý majetek slouží pro hlavní činnost účetní jednotky. A následně Český účetní standard č. 413 – Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky v bodě 4.1.3. stanoví, že ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 90 – Vlastní jmění účetní jednotka účtuje mimo jiné o bezúplatně nabytém dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku (věcném daru) podle § 25 odst. 1 písm. l) ZÚ, pokud slouží pro hlavní činnost. Takto přijatý majetek tak bude zaúčtován účetním zápisem 02x/90x.