Otázky a odpovědi: Ukončení pracovního poměru a těhotnství

Vydáno: 3 minuty čtení

Po třech letech pracovního poměru jsem jej ukončila výpovědí z mé strany, skončil 31. 5. 2017. Poté jsem ale zjistila, že jsem těhotná. Nyní jsem evidovaná na úřadu práce. Poraďte mi prosím, jak mám nadále postupovat, abych finančně celou situaci zvládla.

Otázky a odpovědi: Těhotenství po ukončení pracovního poměru
JUDr.
Jitka
Kocianová
Odpověď:
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (dále také jen „PPM“) má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Tato ochranná lhůta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů; pokud trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta tolik dnů, kolik trvalo zaměstnání.
Ve vašem případě mohou nastat tři varianty řešení:
I. varianta
Pokud počátek 8. týdne před očekávaným dnem porodu bude spadat do ochranné lhůty, pak budete mít v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě nárok na peněžitou pomoc v mateřství z bývalého zaměstnání z titulu ochranné lhůty. Žádost o peněžitou pomoc v mateřství předložíte vašemu bývalému zaměstnavateli. Výše dávky se bude odvíjet od příjmů dosahovaných v zaměstnání. Po ukončení doby pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo i souběžně (záleží na výši PPM) požádáte o rodičovský příspěvek.
II. varianta
Nastoupíte-li do nového zaměstnání, pak za splnění výše uvedených podmínek, budete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství, výše dávky se bude odvíjet od příjmů dosahovaných v posledním zaměstnání. Po ukončení doby pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo i souběžně (záleží na výši PPM) požádáte o rodičovský příspěvek.
III. varianta
V případě, že do nového zaměstnání nenastoupíte, ani nenastoupíte na peněžitou pomoc v mateřství v ochranné lhůtě, pak vám peněžitá pomoc v mateřství náležet nebude. V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě, budete pobírat rodičovský příspěvek, a to poprvé za měsíc, ve kterém se dítě narodí. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.
Od 1. 10. 2017 mohou všichni rodiče volit rodičovský příspěvek do výše 7 600 Kč měsíčně.
V případě, že otec dítěte splňuje podmínky vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství lze volit rodičovský příspěvek podle výše jeho denního vyměřovacího základu.
V závislosti na výši příjmů vaší rodiny, tj. vás a otce dítěte, můžete splnit podmínky vzniku nároku na některou z dalších dávek státní sociální podpory, např. porodné, přídavek na dítě nebo příspěvek na bydlení.
Bližší informace o dávkách státní sociální podpory naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – www.mpsv.cz/cs/2; nebo je obdržíte na příslušném pracovišti úřadu práce.

Související dokumenty