Otázky a odpovědi: Rodičovská dovolená otce a jeho nárok na dovolenou za kalendářní rok

Vydáno: 3 minuty čtení

Od 29. 9. 2016 jsem na rodičovské dovolené jako otec syna, který se narodil 21. 6. 2015. Manželka byla se synem rovněž na rodičovské dovolené. Od 5. 12. 2016 je manželka na mateřské dovolené s naší dcerou, která se narodila dne 2. 2. 2017. Požádal jsem tedy zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou až do 2. 2. 2020. Zajímalo by mě, jestli mi za letošní rok (2017) vznikne nárok na dovolenou. Jestli dobře rozumím § 216 odst. 2 ZP – konkrétně větě: „Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklé při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce.“, tak by mi měl vzniknout nárok na dovolenou za celý kalendářní rok (25 dní). Můžete potvrdit, jestli to tak skutečně je?

Otázky a odpovědi: Rodičovská dovolená otce a jeho nárok na dovolenou za kalendářní rok
JUDr.
Jitka
Kocianová
Odpověď:
Podmínky vzniku nároku na dovolenou upravují § 211 až 223 ZP.
Podle citovaného zákona platí pro vznik nároku na dovolenou za kalendářní rok, že zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce.
Doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, se dle vámi cit. ustanovení § 216 odst. 2 ZP, pro účely vzniku nároku na dovolenou posuzuje pro účely vzniku nároku na dovolenou jako výkon práce. Rodičovská dovolená se však pro účely vzniku nároku na dovolenou za výkon práce nepovažuje a z tohoto důvodu čerpání rodičovské dovolené je nutno dovolenou krátit.
Obecně pro krácení dovolené platí, že v případě, že zaměstnanec nepracoval pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů (směn) o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů (směn) rovněž o jednu dvanáctinu (§ 223 ZP).
Pro váš případ je však možné ještě zohlednit ustanovení § 217 odst. 5 ZP. Požádá-li totiž zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen dle § 217 odst. 5 ZP, žádosti vyhovět. Podle § 217 odst. 5 ZP dovolenou vyčerpanou na žádost zaměstnankyně před nástupem rodičovské dovolené podle §§ 217 odst. 5 ZP, nelze z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
Z uvedeného vyplývá, že pokud od 2. 2. 2017 čerpáte rodičovskou dovolenou z důvodu péče o dceru, pak vám za rok 2017 vznikne nárok na dovolenou za kalendářní rok. V případě, že jste zaměstnavatele požádal o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen dle § 217 odst. 5 ZP, vaší žádosti vyhovět a vy vyčerpáte celou nezkrácenou dovolenou.
Pokud jste však zaměstnavatele takto o poskytnutí dovolené nepožádal a nastoupil rovnou na rodičovskou dovolenou, zaměstnavatel nemůže čerpání dovolené určit, neboť zákon zakazuje určit čerpání dovolené na dobu rodičovské dovolené. Nemůže-li zaměstnavatel určit čerpání dovolené ani do konce příštího kalendářního roku z důvodu čerpání rodičovské dovolené, určí dobu čerpání této dovolené po skončení rodičovské dovolené (§ 218 odst. 3 ZP). Pokud jste však v příslušném roce, za který vznikl nárok na dovolenou, zameškal z důvodu čerpání rodičovské dovolené více než 100 dnů, bude se dovolená krátit způsobem shora uvedeným. Rodičovská dovolená se totiž pro účely vzniku nároku na dovolenou nepovažuje za výkon práce a na tento případ se nebude vztahovat výjimka stanovená v § 223 odst. 1 ZP, podle kterého dovolenou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 ZP před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce