Otázky a odpovědi: Povinnost ověření účetní závěrky auditorem

Vydáno: 4 minuty čtení

Naše společnost je akciovou společností, která doposud podléhala povinnosti auditu. Dle změny zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZÚ “), si nejsme jisti, zda nadále auditu podléháme. Podle § 1b ZÚ jsme mikro účetní jednotkou, která k 31. 12. 2015 překračuje pouze jednu posuzovanou hodnotu, a to aktiva. V § 20 ZÚ se pro akciové společnosti hovoří o překročení jedné z hodnot, ale pouze pro malé účetní jednotky. Naše společnost má zahraničního vlastníka. Podléháme tedy auditu, či nikoliv?

Otázky a odpovědi: Povinnost ověření účetní závěrky auditorem
Ing.
Martin
Děrgel
Odpověď:
Souhlasím s tazatelem, že legislativní úředníci mohli napsat účetní pravidla srozumitelněji a jasněji. Tristní je zejména formulace stěžejní podmínky – „nepřekračuje alespoň dvě z hodnot…“ – s jejímž porozuměním bude mít asi běžný člověk docela problém. Znamená to snad, že překročení dvou hodnot již naplní podmínky, nebo je ještě nenaplní? Prakticky jde o dilema: Má být tato zdůrazňovací částice chápána jako „nejméně“, nebo naopak „nejvíce“? Zvolený úřední jazyk je zbytečně matoucí a nutí uživatele účetní normy marnit čas detailem, přičemž ne nadarmo se praví, že „Stokrát nic umořilo osla“. Proč není podmínka věcně stejně vyjádřena, např.: „překročí nejvíce jednu hodnotu“ nebo „nepřekročí nejméně dvě hodnoty“ – s níž by už asi nikdo neměl výkladový problém…
Planě nehořekujme nad rozlitým mlékem, resp. sepsaným zákonem, ale podívejme se co s tím? Nejprve stručně zacitujme z relevantních ustanovení . Poznamenejme, že inkriminované změny přinesla s účinností od 1. 1. 2016 novela zákona č. 221/2015 Sb.
Mikro účetní jednotkou je ta, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě z uvedených hraničních hodnot:
a)
aktiva celkem 9 000 000 Kč,
b)
roční úhrn čistého obratu 18 000 000 Kč,
c)
průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10.
Malou účetní jednotkou je ta, která není mikro účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě z uvedených hraničních hodnot …
Řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou auditorem, kterého účetní jednotka určí způsobem stanoveným v zákoně upravujícím činnost auditorů, účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis, a dále:
a)
velké účetní jednotky s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty veřejného zájmu,
b)
střední účetní jednotky,
c)
malé účetní jednotky, pokud jsou akciovými společnostmi nebo …
d)
ostatní malé účetní jednotky, pokud …
Pro tazatele jsou stěžejní tučně zvýrazněné pasáže. Z nich především vyplývá, že pokud dotyčná obchodní
korporace
patří do kategorie „mikro účetní jednotky“ – což znamená, že překračuje nejvýše jednu ze tří hraničních podmínek (aktiva 9 mil., obrat 18 mil. a 10 zaměstnanců) – pak se nemůže jednat o „malou účetní jednotku“. A protože tedy nejde o „malou účetní jednotku“, nemusí si vůbec všímat žádného ze čtyř písmen – a) až d) – v ustanovení § 20 odst. 1 ZÚ, ale pouze úvodního společného návětí: „… účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou auditorem … účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis…“ Není tedy vůbec podstatné, že se jedná o akciovou společnost, ani nic jiného. Protože dotyčná firma patří do účetní kategorie „mikro účetní jednotky“, nepodléhá povinnému auditu, ledaže jí to ukládá zvláštní právní předpis (což je v praxi zcela výjimečné a týká se to jen specifických podnikatelských subjektů, resp. činností).
Stejný závěr – pro tazatele příznivý – vyplývá také z důvodové zprávy k návrhu předmětné novely :
K § 1a až 1f: „Zařazení účetní jednotky do kategorie účetní jednotky je stanoveno:
a)
u mikro účetní jednotky nepřekročením dvou stanovených hraničních hodnot pro mikro účetní jednotky,
b)
u malé účetní jednotky překročením hraničních hodnot pro zařazení do mikro účetních jednotek a nepřekročením dvou stanovených hraničních hodnot pro malé účetní jednotky, …
…drtivá většina účetních jednotek v České republice bude zařazena v kategorii malých a mikro účetních jednotek.
Z tohoto důvodu se navrhuje, aby kategorie malých účetních jednotek pro poskytnutí osvobození od určitých povinností byla ještě dále rozčleněna. Jemnější rozčlenění do „podkategorií“ se navrhuje provést podle toho, zda malá účetní jednotka má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. I mikro účetní jednotky jsou jemněji rozčleněny podle povinnosti mít účetní závěrku ověřenu auditorem, ale v tomto případě bude „podkategorie auditovaných mikro účetních jednotek“ velmi malá. Bude obsahovat pouze takové mikro účetní jednotky, kterým povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem stanovuje zvláštní právní předpis. …“
K § 20 odst. 1 a 2:
„Lze shrnout, že podle navrhovaného odst. 1 nemají povinnost mít ověřenu účetní závěrku auditorem: … d) mikro účetní jednotky (podnikatelské i nepodnikatelské), pokud povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nestanovuje zvláštní právní předpis.“