Otázky a odpovědi: Opakovaný pracovní poměr na dobu určitou

Vydáno: 3 minuty čtení

S pedagogickým pracovníkem, který nesplňuje odbornou kvalifikaci, byl uzavřen pracovní poměr na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 30. 6. 2015. Porovnávám situaci našeho pedagogického pracovníka s článkem PhDr. Mgr. Moniky Puškinové, Ph.D., v Řízení školy 4/16, a nevím, zda správně chápu? S paní učitelkou, která nesplňuje odbornou kvalifikaci, byl uzavřen pracovní poměr na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 30. 6. 2015, další pracovní poměr byl znovu uzavřen 26. 8. 2015 do 31. 7. 2016 a poslední znovu uzavřen 29. 8. 2016 do 31. 7. 2017. Chápu-li dobře podle příkladů v článku, mohla bych pracovní smlouvu uzavřít ještě jednou, ale nesmím překročit podmínku tři roky v součtu doby trvání jednotlivých pracovních poměrů na dobu určitou. Poslední pracovní poměr by tedy musel skončit v lednu 2018 s následnou tříletou přestávkou. Neexistuje jiná možnost, jak dále paní učitelku zaměstnat?

Otázky a odpovědi: Opakovaný pracovní poměr na dobu určitou
PhDr. Bc.
Monika
Puškinová,
Ph.D.
Odpověď:
Na úvod jen stručně uvádím, že s odborně nekvalifikovaným pedagogickým pracovníkem lze skutečně uzavřít pracovní poměr na dobu určitou počtvrté. Dále potvrzuji, že současně je nutné zahrnout dobu trvání uvedených pracovních poměrů na dobu určitou do celkové doby trvání pracovního poměru na dobu určitou, tj. do doby tří let. Další proces „řetězení“ pracovních poměrů na dobu určitou lze zahájit až po uplynutí tří let od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou.
Jiná možnost, jak zaměstnat odborně nekvalifikovaného učitele, spočívá:
v uzavření dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti; na tyto dohody se pravidla uzavírání pracovního poměru pedagogického pracovníka na dobu určitou nevztahují,
v uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou (což však není v souladu s ustanovením § 22 odst. 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění [dále jen „zákon č. 563/2004 Sb.“], podle kterého právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení může zajišťovat výchovu a vzdělávání po nezbytnou dobu).
Z dotazu není zřejmé, zda jsou, nebo nejsou u zaměstnavatele vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, které by umožňovaly použít jiný postup, než je postup stanovený § 23a zákona č. 563/2004 Sb. (tento „jiný postup“ zakotvuje § 39 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění [dále jen „ZP“]).
Pokud by se však jednalo o tuto situaci a současně:
by byl zaměstnavatel toho právního názoru, že i v případě pedagogického pracovníka lze při vážných provozních důvodech nebo při zvláštní povaze práce použít jiný postup dle § 39 odst. 4 ZP (v této oblasti existují různé právní názory),
tento jiný postup stanoví ve vnitřním předpisu nebo sjedná s odborovou organizací,
pak lze s pedagogickým pracovníkem sjednat pracovní poměr na dobu určitou v souladu s daným „jiným postupem“. Pravidla uvedeného „jiného postupu“ [§ 39 odst. 4 písm. b) ZP] mohou mít např. podobu následujících pravidel:
Pracovní poměry na dobu určitou jsou uzavírány nebo prodlužovány:
bez omezení minimální doby trvání jednoho pracovního poměru na dobu určitou dobou 12 měsíců,
bez omezení celkové doby trvání pracovního poměru na dobu určitou ode dne vzniku prvního pracovního poměru dobou tří let,
bez omezení četnosti sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou maximálním počtem dvou opakovaných uzavření (nebo prodloužení),
bez zákazu uzavřít další pracovní poměr na dobu určitou před uplynutím tří let od skončení předešlého pracovního poměru na dobu určitou.