Otázky a odpovědi: Použití daňového bonusu pro exekuční srážky

Vydáno: 2 minuty čtení

Na semináři nám bylo tvrzeno, že se daňový bonus, jak měsíční, tak z ročního zúčtování, přičítá k částce čisté mzdy, ze které se dále odečítá nezabavitelná částka na poplatníka a eventuálně na další vyživované osoby. Toto tvrzení opírali o zákon č. 120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád ) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád “). Opačný názor jsem mimo jiné zachytila i v přiloženém textu („... výčet příjmů v zákoně č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb. , občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „OSŘ “], z nichž jsou srážky prováděny, je taxativní, a nelze je proto rozšiřovat na jiné příjmy. Není proto například žádná opora v zákoně pro provedení srážek z vratky přeplatku na dani z příjmů ze závislé činnosti při jejím ročním zúčtování, a ani z daňového bonusu, který je součástí daňového zvýhodnění na vyživované děti“). Prosím vás tedy o platné stanovisko.

Otázky a odpovědi: Použití daňového bonusu pro exekuční srážky